Přehled aktivit Domácí rady Klubu Za starou Prahu v lednu až dubnu 2003Klasicistní dům čp. 488 na Velkopřevorském náměstí, vzniklý přestavbou staršího objektu kolem roku 1830, je půvabným samostatně stojícím objektem v těsném sousedství Velkopřevorského mlýna zprava a Maltézské zahrady zleva.
Foto: Richard Biegel, únor 2003


Počátkem nového roku (8. 1.) byla na jednání Domácí rady Klubu prezentována studie řešení nové úpravy Malostranského náměstí, kterou z popudu Městské části Praha 1 zpracovali PhDr. J. Holeček a arch. M. Vavřín. Přestože všichni členové Domácí rady vřele vítají záměr současné nereprezentativní vzezření náměstí řešit, museli konstatovat, že prezentovaná studie spíše vyložila na stůl otázky k přemýšlení (doprava, parkování, dláždění, možnost umístění kašen, návrat pomníků), než jejich uspokojivé řešení. I to je však pozitivní krok.

Další prezentace na jednání Domácí rady (5. 2.) se věnovala dlouhodobě sledované kauze Císařského mlýna v Bubenči. Architekti Pšenička a Zykan seznámili členy s novým návrhem dostavby a rehabilitace památky. Účastníkem územního řízení, které bylo na Praze 6 k této akci zahájeno, se stalo též naše dceřinné občanské sdružení Za krásnou Prahu. Prezentace v Klubu i účast v řízení jen potvrdila, že aktuální návrh je pravděpodobně za současného katastrofálního stavu památky a po dlouhodobém odpovědném hledání stylového výrazu dostavby (inspirace manýristickou nebo klasicistní fází?) v podstatě velmi zdařilý (viz též informace o činnosti sdružení Za krásnou Prahu).

V průběhu února byly uskutečněny také dva důležité, a to nejen společenské kontakty. Na přátelské (seznamovací) schůzce v Klubu byl přivítán současný ředitel Odboru památkové péče MHMP Mgr. Jan Kněžínek spolu s Mgr. Bohumilem Černým, zastupitelem hl. m. Prahy (12. 2.). Přestože byl v minulosti právě magistrátní památkový odbor často objektem kritiky klubovních stanovisek a názorů, z rozhovoru s jeho novým ředitelem vyplynul zájem o vzájemné vyjasňování stanovisek, které by mohlo často předcházet zbytečně militantní medializaci kauz. Nabídnutou možnost výměny názorů a informací i ochotu diskutovat o památkových záležitostech Klub velmi vítá a nebude se zdráhat ji využít. V duchu porozumění a upřímných sympatií se 20. února odehrálo setkání se senátorem a rovněž zastupitelem MČ Prahy 1 panem Martinem Mejstříkem, který svou návštěvu Juditiny věže zakončil sympatickým gestem, neboť vstoupil do řad členů Klubu Za starou Prahu.

Dne 11. února se uskutečnil slavnostní večer, na kterém byla udělena Cena Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí (podrobnější informaci najdou zájemci v článku R. Šváchy).

V únoru se členové Domácí rady také dozvěděli, že majitel domu čp. 488 na Velkopřevorském náměstí 5 v samém jádru Malé Strany (viz fotografii) konzultuje na příslušných památkových a stavebních úřadech možnost demolice tohoto chráněného, ale velmi zchátralého a dlouho neudržovaného objektu. Podle ujištění osob odpovědných za vyjádření těchto úřadů (Mgr. Kněžínek - ředitel OPP MHMP, Dr. Zachař - ředitel a dr. Ambrožová - územní konzervátorka NPÚ v Praze, M. Švihovcová - vedoucí odboru výstavby ÚMČ Praha 1) nelze počítat od nikoho z nich s kladným vyjádřením k demolici. Přesto je třeba tuto kauzu sledovat co možná nejbedlivěji, vždyť získat posudky o tom, že dům je staticky neudržitelný a jeho památková hodnota nevysoká, je podle přísloví: "koho chleba jíš, toho píseň zpívej," tak snadné !!!

Dne 1. března se konalo pravidelné valné shromáždění Klubu Za starou Prahu. Zápis z jeho průběhu je uveden zde.

V průběhu celého prvního čtvrtletí sledují pověření referenti vývoj památkové situace v Karlíně (viz článek I. Mináře zde), projednávání záměru opravy Karlova mostu (viz článek M. Pavlíka zde) a agendu činnosti sdružení Za krásnou Prahu (viz článek R. Biegla zde). Mnohé diskuse se týkaly též zamýšlené úpravy náměstí Jana Palacha, která vzbuzuje velmi živý zájem nejširší veřejnosti. I proto jsme zorganizovali na jednání Domácí rady Klubu prezentaci návrhu spoluautorem vítězného řešení ing. arch. Václavem Králíčkem (16.4.) a v tomto čísle Věstníku také celé záležitosti věnujeme rozsáhlejší prostor (viz zde). K několika aktuálním kauzám, a to jednak k navržené přestavbě a dostavbě domu se známým, ale zrušeným, kinem U Hradeb v Mostecké ulici, a jednak k projektu novostavby na třídě Milady Horákové u stadionu Sparty se budeme zabývat v podrobnějších článcích v příštím čísle Věstníku.

V minulém Věstníku jsme čtenáře informovali o záměru dostavby Vítězného náměstí v Dejvicích. Obšírně jsme se věnovali historickému a urbanistickému vývoji lokality s tím, že podrobnosti o současných projektech přineseme nyní. Optimismus se v tomto případě ukázal poněkud předčasným, neboť doba uplynulá mezi jednotlivými čísly nepřinesla žádné podstatné novinky. Další fáze projektu větší z budov bude patrně k dispozici v červnu a realizace menšího projektu se držela natolik, že ještě není znám investor a tudíž ani projektant. Doufáme nicméně, že v příštím Věstníku naleznete oba projekty i s komentářem dalšího vývoje kauzy.

Ve velmi přátelském duchu se odehrálo "seznamovací" setkání Domácí rady Klubu Za starou Prahu s novým ředitelem Národního památkového ústavu - územního odborného pracoviště v Praze PhDr. Michaelem Zachařem dne 2. dubna v Juditině věži. V tomto případě není třeba slovo "porozumění" již vůbec zdůrazňovat, naše poslání a cíle jsou totiž dokonale shodné, názory harmonické a metody práce, odlišné svou institucionální podstatou, se mohou výrazně doplňovat a účinně umocňovat.

A na závěr jen několik telegrafických informací: V březnu bylo započato další kolo zpracování restaurátorského návrhu k úpravě přízemí Juditiny věže za účelem jejího zpřístupnění veřejnosti. Avizované osazení pamětní desky V. Morstadta bylo prozatím vzhledem k stavebním pracím probíhajícím na domě v Tomášské ulici 8, odloženo na konec léta či začátek podzimu 2003. Na kontě SOS Archiv architektury, určenému k restaurování zamražených archiválií z fondu archivu architektury a stavitelství Národního technického muzea, byla k 31. březnu 2003 shromážděna částka 1 272 911,- Kč.

 

Kateřina Bečková