SOS ARCHIV ARCHITEKTURY !!!

(článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 3/2002)


Archiv architektury vznikal na půdě Technického muzea v Praze od roku 1910 na základě výzvy profesorů ČVUT. Postupně zde byly shromážděny pozůstalosti nejvýznamnějších českých architektů 19. a 20. století, počínaje obdobím historismu přes secesi a funkcionalismus po současnost. Jako jedna z nejdůležitějších sbírek evropského významu se stal členem ICAM (International Confederation of Architectural Museums).

Archiv obsahuje přes 200 pozůstalostí: kreseb, plánů, fotografií, dokumentů a modelů, tj. cca půl milionu muzejních exponátů. Během uplynulých 90 let se archiv podílel na řadě výstav, většinou putovních, monografických i tematických - např. Czech Functionalism 1918-38, Český kubismus, Jože Plečnik, Zrození metropole (Shaping the Great City), Jan Kotěra aj. V roce 1940 byl archiv násilně přestěhován ze Schwarzenberského paláce na Hradčanech do přízemí barokní budovy Invalidovny.

Při katastrofálních záplavách v srpnu 2002 byla budova zaplavena do výše 3,45 metrů. Sbírky archivu architektury byly z 90% zaplaveny. Při záchranné akci se možná díky nadlidskému úsilí mnoha jednotlivců podařilo většinu archiválií z budovy odvézt a zamrazit tak, aby bylo v budoucnu možné jejich restaurování.

Nyní je potřeba z Invalidovny odvézt zbylé nepoškozené archiválie, zřídit restaurátorské pracoviště a depozitáře pro zachránění alespoň části této nenahraditelné součásti evropského kulturního dědictví.

Restaurování zamrazených archiválií bude v nejlepším případě trvat desítky let a vyžádá si obrovské materiální náklady, které jsou zcela mimo možnosti všech zainteresovaných institucí.

Žádáme proto všechny domácí i zahraniční vědecké instituce, školy, restaurátory, architekty a evropskou kulturní veřejnost vůbec o naléhavou pomoc - finanční, materiální odbornou či jinou.

K soustředění finanční pomoci bylo pod patronací Akademie výtvarných umění v Praze, Klubu Za starou Prahu, časopisu Architekt a občanského sdružení Kruh založeno konto SOS ARCHIV ARCHITEKTURY č.179310745/0300.

V Praze 23. 8. 2002

 


Správou účtu byla pověřena rada ve složení:

Prof. Emil Přikryl, Škola architektury, AVU Praha

Prof. Vladimír Šlapeta, Fakulta architektury ČVUT

Prof. Milan Pavlík, Fakulta architektury ČVUT

Jiří Horský, časopis Architekt

Doc. Rostislav Švácha, Ústav dějin umění Akademie věd

Karel Ksandr, Státní ústav památkové péče

Soňa Ryndová, Škola architektury, AVU Praha

Marcela Steinbachová, občanské sdružení Kruh

Kateřina Bečková, Klub Za starou Prahu

Vladislava Valchářová, Národní technické muzeum