VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ
Klubu Za starou Prahu dne 1. března 2003

Místo konání: Baráčnická rychta, Tržiště 23, Praha 1 - Malá Strana


Na úvod již tradičně vystoupilo smyčcové trio prvního místopředsedy prof. Milana Pavlíka.

Valnou hromadu zahajuje předsedkyně Klubu Za starou Prahu PhDr. Kateřina Bečková a zdraví všechny přítomné členy i hosty.

Poté vyzývá přítomné k uctění zemřelých členů chvílí ticha.

Následuje přednesení jednatelské zprávy jednatelem panem Richardem Bieglem. Zpráva obsahuje přehled činnosti sdružení, rekapituluje nejvýznamnější památkové kauzy uplynulého roku a stanoviska, která k nim Domácí rada zaujala.

Jednatelská zpráva Klubu Za starou Prahu pro rok 2002

Hlasování o přijetí jednatelské zprávy valnou hromadou: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 1.

Následuje pokladní zpráva, kterou čte pokladník Marek Foltýn. Zvláštní pozornost ve zprávě věnuje referenci o výdajích na realizaci výstavy v Paříži a restaurování Hypšmanova modelu Malé Strany po povodni – obě tyto položky nezasáhly do účetnictví Klubu, neboť byly plně hrazeny z darů a grantů. Ve zprávě se uvádí i důvody pro zvýšení členského příspěvku, které bylo vyvoláno zvýšenými náklady na činnost sdružení a zintenzivněním jeho činnosti obecně.

Revizorskou zprávu přednáší Milan Patka. Oba revisoři neshledali nedostatky v účetnictví sdružení a doporučují valnému shromáždění pokladní zprávu ke schválení.

Po přednesení pokladní a revizní zprávy zahajuje předsedkyně Klubu diskusi k těmto zprávám a ke zvýšení členského příspěvku. Nikdo se nehlásí do diskuse, proto dává o zprávách hlasovat.

Hlasování o přijetí pokladní zprávy valnou hromadou: pro - většina, proti - nikdo, zdrželi se - 2

Hlasování o přijetí revizní zprávy valnou hromadou: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 2

Schválením jednatelské, pokladní a revizní zprávy bylo valným shromážděním uděleno Domácí radě Klubu absolutorium.


Na programu valného shromáždění je nyní volba návrhové komise, jež bude formulovat usnesení. Navržen byl arch. M. Solař (předseda komise), arch. M. Krise a z pléna V. Kudrnovský.

Hlasování o složení návrhové komise: pro - většina, proti - nikdo, zdrželi se - 2.

Následuje volba volební a mandátové komise. Dr. Bečková navrhuje pětičlennou komisi ve složení: PhDr. H.Turková (předsedkyně komise), Mgr. B.Kynčlová, J.Oplatková, Z.Bureš (hlásí se jako dobrovolník z pléna), S.Holeš.

Hlasování o složení mandátové komise: pro - většina, proti - nikdo, zdrželi se - 3.

Nyní žádá PhDr. K.Bečková o krátký pozdravný projev hostů ze spřátelených spolků. Za spolek Vltavan vystoupil K.Novotný. Za spolek Svatobor Libuše Neckářová a A.Vanoušek referují o práci sdružení na Vinohradských hřbitovech, která vyvrcholila vydáním průvodce.

PhDr. K.Bečková nyní předává slovo předsedkyni volební a mandátové komise PhDr. H.Turkové. Začíná volba nového předsednictva a domácí rady. Probíhá kontrola, zda všichni přítomní členové obdrželi kandidátku. PhDr. H.Turková zahajuje diskusi a táže se valného shromáždění, zda jsou nějaké nové návrhy na kandidáty do domácí rady z pléna. Člen Klubu p. Šesták navrhuje uskutečnit volbu nikoli tajně, nýbrž aklamací. Předsedkyně volební a mandátové komise PhDr. H.Turková dává o tomto návrhu hlasovat.

Hlasování o volbě aklamací: pro - většina, proti - 4, zdrželi se - 6.

Následuje představení kandidátů do domácí rady uvedených na kandidátce v abecedním pořadí.

Předsedkyně komise PhDr. H.Turková zahajuje volbu předsedy Klubu Za starou Prahu. Navrženou kandidátkou je PhDr. K.Bečková.

Hlasování: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 1.

Volby pokračují zvolením obou místopředsedů Klubu Za starou Prahu. Navrženým kandidátem na prvního místopředsedu je prof.ing.arch. M.Pavlík, kandidátem na druhého místopředsedu je Bc.K.Ksandr.

Hlasování: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 2.

volba členů domácí rady dle předložené kandidátky.

Hlasování: pro - většina, proti - nikdo, zdrželi se - 13.

Následuje volba revizorů účtů. Navrženi jsou kandidáti M. Foltýn a ing. J.Novák.

Hlasování: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 1.

Předsedkyně volební a mandátové komise děkuje členům Klubu Za starou Prahu za provedenou volbu.


Na programu je nyní další hudební vložka – vystoupení harfenistky Kateřiny Doležalové s repertoárem irských a českých lidových písní. Nově zvolené předsednictvo mezitím zaujalo místa za předsednickým stolem.

Po hudebním vystoupení nově zvolená předsedkyně Klubu Za starou Prahu PhDr. K.Bečková zahajuje diskusi a předává slovo některým členům, kteří chtějí informovat o připravovaných kulturních akcích. K. Novotný zve přítomné na slavnostní vltavanský den při příležitosti otevření celnice na Výtoni. PhDr. H.Turková informuje o programu cyklu Hovory o Praze. V. Blažková (spolek Praha – Cáchy) informuje o možnosti uspořádání klubovní výstavy v Cáchách a o činnosti bratrského spolku.

V diskusi se hlásí pan Mlejnek a táže se po aktuálním stavu projednávání projektu na opravu Karlova mostu. Odpovídá mu podrobně prof. ing. arch. M. Pavlík. Pan Brabec informuje shromážděné o přípravách na znovuobnovení Klubu starého Smíchova. Předsedkyně PhDr. K.Bečková děkuje za tuto velmi příznivou a potěšitelnou zprávu a těší se na spolupráci. PhDr. H.Turková upozorňuje na archivování některých dokumentů smíchovského spolku po jeho rozehnání v padesátých letech v Klubu Za starou Prahu.

Po diskusi vyzývá PhDr. K.Bečková členy návrhové komise k přednesení textu usnesení. Koncept usnesení čte předseda komise arch. M.Solař. Předkládá valnému shromáždění návrh usnesení v tomto znění:

Valná hromada Klubu Za starou Prahu souhlasí s jednatelskou, pokladní a revizní zprávou za uplynulé období. Děkuje odstupující Domácí radě za její činnost, zejména za navázání kontaktů v zahraničí a uspořádání výstavy v Paříži. Zvlášť pak děkuje paní předsedkyni dr. Kateřině Bečkové za obětavou práci ve prospěch Klubu a panu místopředsedovi prof. Milanu Pavlíkovi za aktivitu při ochraně Karlovu mostu, která přitáhla pozornost odborné veřejnosti a plní svůj účel.

Valná hromada pověřuje nově zvolenou Domácí radu jednáním za Klub a ukládá jí, aby:

  • pokračovala v získávání domácích i zahraničních kontaktů ve prospěch péče o kulturní dědictví a spolupracovala se spřízněnými domácími aktivitami a odbornými institucemi.
  • pokračovala v propagaci péče o kulturní dědictví, a to včetně publikační činnosti a pořádání besed, tiskových besed, odborných seminářů, konferencí a výstav.
  • uspořádala II. ročník Ceny Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí a podporovala vznik kvalitní architektury v historickém prostředí
  • se obracela na orgány státní správy a další instituce s podněty v kauzách, které se týkají činnosti Klubu.
  • aktivně se účastnila kauz týkajících se kulturního dědictví, a to včetně účasti při přípravě nových zákonů
  • dokončila přípravy a zahájila obnovu pronajatých prostor v Juditině věži a domě čp. 56/III.
  • vybírala členské příspěvky ve výši, která byla odsouhlasena valnou hromadou.

Valná hromada vítá vznik Tria Klubu Za starou Prahu, děkuje mu za vystoupení na svém jednání a přeje mu další úspěšnou činnost. Dále děkuje za vynikající vystoupení slečně Kateřině Doležalové, která v rámci programu valné hromady zahrála na harfu.

Hlasování o textu usnesení: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 3.

Předsedkyně Klubu Za starou Prahu se poté loučí s přítomnými a ukončuje valné shromáždění.

NAHORU