Přehled aktivit Domácí rady Klubu Za starou Prahu v září až prosinci 2002


V líčení dramatických událostí kolem srpnové povodně jsme v minulém Věstníku skončili u problému poškozeného Hypšmanova modelu Malé Strany a Hradčan. V září se pak naskytla mimořádná příležitost, kterou se podařilo pro Klub využít. Hledání finančních prostředků pro zahájení restaurátorských prací na modelu nás přivedlo k řediteli Nadace Karlův most Ing. Filipu Hrnčířovi MBA, s nímž jsme již dříve byli v kontaktu v souvislosti s kauzou plánované rekonstrukce Karlova mostu. Od této nadace jsme také získali na restaurování modelu účelovou dotaci ve výši 100 tisíc Kč. Restaurátorské práce, kterých se přislíbil chopit akad. mal. Jiří Bouda se synem akad. mal. Martinem Boudou, započnou od počátku roku 2003.

Počátek září byl ve znamení horečných příprav k transportu výstavy Sto dva let Klubu Za starou Prahu do Paříže. Výstava pak byla úspěšně zahájena 9. září za účasti klubovní delegace a po dvou měsících přenesena ještě k dvoutýdenní repríze na radnici pařížského čtvrtého obvodu. (Podrobnosti zde a ve Společenském okénku).

V říjnu začala velmi intenzívní práce na mapování ohrožených památkově cenných domů v Karlíně. Vznikla rozsáhlá fotografická dokumentace a v této souvislosti byla navázána i velice úzká spolupráce se Státním ústavem památkové péče v hlavním městě Praze. (Podrobněji také zde). Práce s karlínskou problematikou pak vyvrcholila uspořádáním tiskové konference 4. prosince 2002 v přednáškovém sále Národního muzea.

Dále se Domácí rada zabývala na svých zasedáních shromažďováním informací a formulováním názorů k dostavbě Vítězného náměstí v Dejvicích (podrobněji zde), projednáváním zajímavých historických souvislostí, vyplývajících z konfrontace původního a současného záměru úpravy náměstí Jiřího z Poděbrad na Vinohradech, které přinesl na jednání Domácí rady ing. arch. Pavel Mošťák, průběhem příprav rekonstrukce Karlova mostu a dalšími drobnějšími kauzami.

Důležitou událostí listopadových klubovních zasedání pak bylo posuzování navržených kandidátů na udělení prvního ročníku Ceny Klubu Za starou Prahu pro současnou architekturu v historickém prostředí. Výsledky tohoto klání (nejen mezi kandidáty, ale i posuzovateli!) budou zveřejněny v příštím čísle našeho Věstníku. (Poznámka webmastera: výsledky jsou již na stránkách vystaveny, k dispozici je tiskové zpravodajství ze slavnostního udílení Ceny.)

Jednou z nových aktivit Klubu Za starou Prahu je spoluorganizování veřejné sbírky na konto SOS Archiv architektury, o jehož zřízení jsme informovali v minulém čísle. Na tomto kontu byla k 31. 12. 2002 k dispozici částka 453.303,- Kč. Z prostředků konta byla prozatím uhrazeno jen restaurování unikátního souboru akvarelů Maxe Urbana Ideální Praha. Další restaurátorské práce prozatím z důvodu nevyjasněných technologických postupů vhodných pro zamražené archiválie (v jediném zmraženém balíku s pozůstalostí určitého architekta mohou být jak plány na papíře i pauzáku, tak fotografiie, originální kresby návrhů tužkou, perem, akvarelem, světlotiskové kopie a to vše navíc ve všech myslitelných rozměrech) se pohybují na úrovni experimentu.

V prosinci byla odlita pamětní deska Vincenci Morstadtovi, s jejímž osazením na dům v Tomášské ulici 8 se počítá v únoru 2003.

 

Kateřina Bečková