Karlín - historické město v ohrožení

Stanovisko Klubu Za starou Prahu, vydané k tiskové konferenci dne 4. 12. 2002


V srpnu 2002 postihly Prahu katastrofální záplavy. Nejpostiženější pražskou čtvrtí se stal Karlín - první pražské předměstí, založené v období klasicismu na počátku 19. století. Již v průběhu povodně a těsně po ní se v Karlíně zřítilo několik domů. Od tohoto okamžiku začal být Karlín odpovědnými orgány i veřejností vnímán jako nebezpečná zóna, ve které lze očekávat zřícení dalších objektů. Z tohoto důvodu byl značně zpomalen návrat obyvatel a tím i normálního života do pustých karlínských ulic.


Jednotlivé domy byly posouzeny statiky, kteří je podle technického stavu roztřídili do tří kategorií (A = vyhovující, B = nerozhodnuto, C = staticky nevyhovující, dělí se dále na C/R = rizikové, C/N = nevstupovat). V souvislosti s touto klasifikací domů zjistil Klub Za starou Prahu některé závažné skutečnosti, které zpochybňují její objektivitu. Lze totiž říci, že:

- Za nejhorší jsou označeny domy nejstarší, které neumožňují takové zhodnocení pozemku jako jejich o mnoho pater vyšší sousedé.

- Nezávislé statické posudky, které nechal Klub vypracovat, prokazují, že stav zmíněných domů není ani zdaleka tak vážný, jak uvádí oficiální klasifikace. Žádný z nich není natolik staticky poškozen, že by nebyla možná jeho oprava.

- Mnohé domy jsou v pořádku i přes to, že již před povodní byla dlouhodobě zanedbána jejich údržba. Smutnou skutečností je, že se nejedná jen o domy v soukromých rukou, neboť majitelem řady objektů je městská část Praha 8.

Vzhledem k výše řečenému vzniká dojem, že celá akce nemusí být jen opomenutí či nezájem - souvislé plochy ohrožených domů a klíčová poloha jejich parcel vedou k domněnce, zda není za chybnou klasifikací silný investorský tlak na demolici historických domů a následnou výstavbu mnohapodlažních objektů na jejich místě.

Vzniklou situaci považujeme za mimořádně alarmující a vyzýváme k její okamžité nápravě. Karlín je podle zákona 20/1987sb. prohlášen památkovou zónou, a to z důvodu jeho mimořádných kvalit urbanistických i architektonických. Předměstí bylo založeno na klasicistním šachovnicovém půdorysu a z doby jeho výstavby se dochovalo množství staveb, které tvoří v některých partiích pozoruhodné památkové celky (zejména oblast Karlínského náměstí, Křižíkovy, Thámovy a některé části Sokolovské ulice s přilehlým okolím). Neobjektivní klasifikací jsou přitom ohroženy právě tyto nejstarší a nejcennější karlínské domy.

Památkovou hodnotu Karlína však netvoří pouze tato nejstarší etapa - v období 19. a první poloviny 20.století zde vzniklo množství velice zajímavých domů a továren, které se podřídily klasicistnímu řádu města a dotvářejí jeho ojedinělý genius loci. Jakékoli demolice a následné zcelování parcel by proto vedly k nevratnému poškození charakteru této unikátní historické čtvrti.


Klub Za starou Prahu proto vyzývá všechny zainteresované orgány, aby si uvědomily vážnost situace a tuto začaly neprodleně řešit. V první fázi je bezpodmínečně nutné:

- Vypracovat nové a nezávislé statické posudky všech ohrožených historických objektů, přičemž domy zařazené do nejhorší kategorie musejí mít jednoznačné prohlášení, že “stavba je zničena natolik, že není technicky opravitelná”. V případě, že se jedná o dům historicky cenný, je třeba zohlednit jeho hodnotu a učinit vše pro jeho záchranu.

- Navrhnout neprodleně nejcennější objekty k zápisu do seznamu nemovitých kulturních památek

- Vypracovat celkovou strategii záchrany historického Karlína; městská část Praha 8 musí veřejně deklarovat svůj zájem na uchování historické podoby města, neboť jen tak lze čelit účelovým spekulacím s domy a pozemky a zabránit tak zneužití záplav k prosazení naddimenzovaných podnikatelských záměrů. Jedním z garantů koncepce záchrany města musí být vedle Státního památkového ústavu v hl.m Praze i odbor památkové péče Magistrátu jako výkonný a tudíž odpovědný orgán památkové péče na území hl.m. Prahy.

 

V Praze dne 4. 12. 2002

PhDr. Kateřina Bečková, předsedkyně Klubu Za starou Prahu
Richard Biegel, jednatel Klubu Za starou Prahu