Výstava Klubu Za starou Prahu v Paříži

(článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 1/2003)


Výstava k stoletému výročí Klubu Za starou Prahu v roce 2000 v Muzeu města Prahy znamenala jakousi sebereflexi, poohlédnutí se až k počátkům Klubu a připomenutí nejširší veřejnosti, jak bohatou činností bylo naplněno sto let jeho existence. Při této příležitosti Klub vydal jubilejní sborník Sto let Klubu Za starou Prahu.

V roce 2002 Klub postoupil zas o krok dále. V tomto roce, neobyčejně úrodném na možnost prezentovat se na mezinárodním poli, navazovat nové a rozšiřovat již existující kontakty Klub Za starou Prahu "vstoupil do Evropy". Je velice potěšitelné, že naše aktivity mají ohlas i v zahraničí, kde je Praha hodnocena jako jedno z nejkrásnějších měst na světě.


Akt "vstoupení”, dá-li se to tak říci, proběhl doslova fyzicky, a to výstavou Klubu Za starou Prahu v Paříži, sídle významné mezinárodní instituce ICOMOS.

Výstava vznikla z podnětu pařížského sdružení Paris historique, které pro ni nabídlo své vlastní výstavní prostory. Paris historique (L´Association pour la souvegarde et la mise en valeur du Parie historique) je občanské sdružení obdobného zaměření a způsobu práce jako Klub Za starou Prahu. Vzniklo na počátku 60. let 20. století jako spontánní hnutí s cílem zabránit zničení pařížské čtvrti Marais. Tato čtvrť, která si na rozdíl od mnoha dalších uchovala jak řadu cenných staveb barokních i starších, tak svůj urbanistický rozvrh, měla být zásadně přestavěna. Za pomoci širší veřejnosti se Paris historique podařilo Marais zachránit. Jeden z historických domů ze 17. století se sklepením ze 13. století, Maison d`Ourscamp, také určený k demolici, vlastními silami rekonstruovala a stal se jejím sídlem. Časem se činnost sdružení rozšířila na celou Paříž.

Když na podzim roku 2001 během návštěvy Klubu president Paris historique Pierre Housieaux přednesl svou ideu uspořádat výstavu Klubu Za starou Prahu v Paříži, mnoho jsme o Paris historique nevěděli. Nadchla nás tehdy nejen příležitost uspořádat první výstavu Klubu v zahraničí, ale i možnost poznat práci obdobného sdružení.

Při přípravě výstavy bylo možné využít bohatých poznatků shromážděných při instalaci jubilejní výstavy v roce 2000. Zároveň však bylo nutno přihlédnout k faktu, že zahraniční publikum nezná naše reálie. Nechali jsme tudíž mluvit fotografie jednotlivých objektů či pražských urbanistických celků, jejichž prostřednictvím je dokumentována jak činnost Klubu, tak i stoletý vývoj Prahy. Umístěné na lehkých závěsných panelech, často doplněné fotografií současného stavu nejvýřečněji vyprávěly úspěchy a prohry v boji o výjimečný kolorit staré Prahy. Dorpovázel je jen nejnutnější text. Abychom však umožnili i zahraničním milovníkům Prahy proniknout trochu hlouběji do historie našeho sdružení, připravili jsme doprovodnou brožůru o historii i současnosti Klubu Za starou Prahu ve francouzské i anglické verzi. Součástí výstavy pak byla i kolekce originálních fotografií z archívu Klubu a několik dokumentů z doby počátku jeho existence. Velké pozornosti se těšil i jeden z povodní nepoškozených dílů Hypšmanova modelu Malé Strany a Hradčan.


La maison d´Ourscapm ze 16 století v pařížské čtvrti Marais, kde sídlí sdružení Paris historique.


Výstava byla zahájena 9. září 2002. Slavnostního zahájení se zúčastnili také oficiální hosté - náměstkyně pařížského primátora paní Sandrine Mazetier, starostka Paříže 4 paní Dominique Bertinotti, náměstek velvyslance České republiky ve Francii a další.

Po komentované prohlídce expozice s autorkou výstavy měla jako první slovo paní náměstkyně... Velmi živě reagovala mimo jiné na připojenou část výstavy, fotografickou dokumentaci srpnových povodní, kterou jsme jako nesmírně závažnou a vysoce aktuální otázku naší další práce doplnili expozici. Upřímný zájem o následky povodní a snaha pomoci byla v této době cítit z mnoha stran.


Vstupní prostor výstavy v přízemí budovy. Vpravo část Hypšmanova modelu Malé Strany.


Srdečný byl i krátký proslov pana náměstka velvyslance ČR. Pařížany ovšem velice potěšil francouzsky přednesený a jako vždy velmi kultivovaný proslov naší paní předsedkyně.

Výstava byla v Paris historique (Rue Francois Miron 44-46) otevřena do počátku listopadu. Podle pana prezidenta Parie historique byla její návštěvnost v těchto prostorách mimořádná. Od 7. do 16. listopadu pak ještě pokračovala na radnici čtvrtého obvodu Paříže.

Výstava je již dávno zpět v Praze. Co zůstává, jsou navázaná přátelství, cenná zkušenost z konkrétní spolupráce mezi dvěma spolky se stejným cílem - zachovat historické hodnoty i pro další generace, až již v Praze, nebo Paříži.


Hlavní část výstavy byla instalována v klenutém podzemí budovy z 13. století.


Uskutečnit celý projekt by nebylo možné, kdyby se nepodařilo zařadit výstavu na program České kulturní sezóny ve Francii 2002 a získat tak potřebnou subvenci. Velkou část prostředků poskytla také pařížská radnice. Náš dík patří všem, kteří se na přípravě a realizaci výstavy a publikace podíleli. V neposlední řadě děkujeme Paris historique a zejména jejímu předsedovi Pierru Housieaux, a to jak za samotnou ideu, tak za všemožnou pomoc při realizaci výstavy.

 

Radmila Kreuzziegerová, foto: Martin Micka, září 2002