Další aktivity Klubu Za starou Prahu v lednu - dubnu 2006


Témata jednotlivých zasedání Domácí rady Klubu Za starou Prahu i jejich rámcový obsah jsou v podobě stručných zápisů k dispozici členům a zájemcům na webových stránkách Klubu v rámci rubriky Pro členy. Za připomenutí stojí několik shrnujících informací.


Hlavními projednávanými tématy v oblasti památkových kauz v posledních měsících byly přestavba augustiniánského kláštera u sv. Tomáše v Letenské ulici na hotel (viz tento článek), dostavba pankrácké pláně (viz dokumenty publikované zde), nejasná situace kolem převodu kostela sv. Michaela Archanděla na Starém Městě z majetku státu na soukromý subjekt (viz tyto materiály), budoucí využití Masarykova nádraží a plánované úpravy Hlavního nádraží.

Dne 11. ledna 2006 navštívili Domácí radu architekti Šafer a Hájek, projektující nový hotel na Hořejším nábřeží na Smíchově u Železničního mostu. Stanovisko k prezentovanému záměru shrnující názor Klubu vypracoval prof. PhDr. R. Švácha, z textu stanoviska citujme:

„Jde o pozemek, jemuž se vyhnuly regulace pozdního 19. století, má tedy charakter přirozeného říčního břehu. Tato jeho kvalita, ve vnitřní Praze velmi vzácná, však nikdy nebyla adekvátně využita a dnešní vzhled pozemku se blíží pustému perifernímu zákoutí.

V devadesátých letech 20. století pozemek zakoupila firma ING a pověřila projektem jeho zástavby předního francouzského architekta Jeana Nouvela, autora nedalekého polyfunkčního komplexu Zlatý Anděl. Nouvelův projekt kancelářské budovy u Železničního mostu se vyznačoval vysoce inovativním pojetím. Stal by se jistě významným příspěvkem soudobé evropské architektury městu Praze. Klub Za starou Prahu však vyslovil námitky proti jeho mohutnému měřítku, které konkurovalo památnému Vyšehradu na druhém břehu Vltavy, a nesouhlasil s pointou Nouvelova návrhu, vysokou věží, jež by při pohledech z Nového Města zacláněla krásně utvářený terén smíchovských kopců.

Projekt hotelu od týmu Šafer – Hájek, vypracovaný pro nového investora, se vyhýbá nepříznivým vlastnostem uvedeného Nouvelova návrhu. Člení hmotu novostavby do několika menších či větších objemů, které dobře zapadají do prostředí okolní smíchovské zástavby, a s motivem věžové dominanty vůbec nepracuje. Upravuje náplavku na břehu Vltavy a prodlužuje tak velmi atraktivní vycházkovou trasu až po Železniční most. Architektonické pojetí návrhu se možná nevyznačuje Nouvelovou inovativností, zato však velkou mírou elegance, která se blíží vzhledu lázeňského či plážového hotelu. Na detailním pojetí fasád budou jistě architekti ještě pracovat. K základním myšlenkám tohoto projektu však Klub nemá vážnější námitky. Předpokládá též, že sama funkce hotelu povede jeho provozovatele ke snaze zkultivovat širší okolí, které zatím neztrácí ráz zanedbané periferie“.

Mezi další hosty Domácích rad patřil v dubnu architekt Patrik Kotas, který projektuje úpravy Hlavního nádraží. Ujistil členy Klubu, že pietní přístup k hodnotám historické Fantovy budovy i kvalitám novodobé dostavby odbavovací haly od kolektivu architektů kolem Aleny Šrámkové je v rámci zamýšlených úprav objektu respektován nejen projektanty, ale též zahraničním investorem.

Dalšími hosty jednání Domácích rad byli dne 29. března 2006 generální ředitel NPÚ Mgr. Tomáš Hájek Dr., (viz tento článek) a 3. května 2006 též ředitel územního odborného pracoviště NPÚ v hlavním městě Praze PhDr. Michael Zachař.

V průběhu prvních měsíců roku uspořádal Klub dvě tiskové konference, a to 8. února 2006 v budově Muzea hlavního města Prahy k současné situaci v památkové péči (viz tento článek) a 9. března 2006 tamtéž k vydání bilančního Věstníku Klubu.

K 28. únoru 2006 byla závěrečným vyúčtováním ukončena veřejná sbírka SOS Archiv architektury, jejímž byl Klub administrativním správcem, ještě před tím byl veškerý zbylý výtěžek sbírky (748 tisíc Kč) převeden na konto Národního technického muzea.

Čtvrtý ročník vyhlášení Ceny Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí (viz tento článek) byl zorganizován díky neúnavné aktivitě prof. dr. R. Šváchy a Mgr. R. Biegla. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo dne 18. dubna 2006 v Literární kavárně Řetězová 10. Úspěch akce korunovala mohutná mediální odezva (z tištěných médií viz deníky Lidové noviny a pražská příloha MF DNES, oba dne 19. 4. 2006).


Radost z pravomocného stavebního povolení na úpravy přízemí Juditiny věže se dostavila v okamžiku klubovní vánoční besídky v prosinci 2005 a inspirovala některé kolegy k zapózování v mikulášských kostýmech. Zleva Martin Krise – autor projektu, Richard Biegel – anděl, Kateřina Bečková – statutární orgán investora, Jan Veselý – Mikuláš. Foto: Daniela Sýkorová.


Významnou událostí v životě Klubu je zahájení stavebních prací na úpravě přízemních místností Juditiny věže, které má Klub v nájmu od MČ Praha 1. Díky aktivitě místopředsedy Klubu Ing. arch. Martina Kriseho bylo získáno koncem roku 2005 stavební povolení na tuto akci. Pod vedením Ing. Václava Jandáčka byla připravena organizační fáze akce a v průběhu dubna 2006 mohly začít vyklízecí a přípravné práce. O podrobnostech a postupu práce pravidelně informuje Ing. Jandáček v jedné z rubrik diskusního fóra na webových stránkách Klubu.

 

Kateřina Bečková