Přehled aktivit Domácí rady Klubu v lednu až dubnu 2002


V lednu nového roku se Domácí rada zabývala problémem navržené demolice domu čp. 217 v Husitské ulici na Žižkově, k němuž vydala stanovisko (podrobněji zde). Současně bylo zvažováno, zda by nebylo vhodné v případě dalších domů, u nichž lze vytušit ohrožení demoličním záměrem, zpracovat návrhy na zapsání do seznamu nemovitých kulturních památek. Konkrétně byl připraven návrh k objektu čp. 1234-II v Novomlýnské ulici 7 na Novém Městě.

Dalším předmětem jednání byla série rozhodnutí odboru památkové péče MK ČR, kterými zrušil v tzv. řízení mimo odvolání z podnětu Klubu Za starou Prahu několikero rozhodnutí odboru památkové péče magistrátu, vztahující se k obnově historické budovy Hergetovy cihelny čp. 102-III. Klub vzal také s potěšením na vědomí informaci o záměru ekumenického sdružení Buďánka pro budoucnost ohledně záměru využití zbytků osady Buďánka a úsilí tohoto sdružení písemně podpořil, podpobně jako úsilí Dobročinného spolku Medáků, který v bohaté kulturní aktivitě využívá několik domků Starých Střešovic, získat tyto objekty od Městské části Praha 6 do dlouhodobého pronájmu. Domácí rada se též zabývala podněty na využití kostela sv. Kateřiny na Novém Městě, v této věci se členové rady shodli, že preferují využití co nejšetrnější k památkové hodnotě objektu a nejbližší jeho původnímu církevnímu účelu.

Konec ledna a počátek února byl věnován přípravě valného shromáždění Klubu, které se uskutečnilo dne 9. února 2002 v sále Baráčnické rychty na Malé Straně. (Zápis je publikován zde). S žádostí o podporu se na Klub obrátila zástupkyně občanského sdružení Přátelé starého Podskalí, které protestuje proti záměru výstavby polyfunkčního objektu na nároží ulice Svobodovy a Vyšehradské. Domácí rada k tomuto problému zpracovala své stanovisko (podrobněji zde). Podobně žádali o podporu Klub majitelé usedlosti Hybšmonka v Atletické ulici na Strahově, kteří protestují proti plánované necitlivé zástavbě tohoto exponovaného místa. Jejich argumenty Klub písemně podpořil v dopise odboru územního plánování magistrátu. Únorová aktivita Domácí rady se rovněž zaměřila k návrheu nového památkového zákona. Byl inciován a připravem Otevřený dopis poslancům a dne 5. února uspořádána v sále Muzea hlav. města Prahy tisková konference (podrobněji viz zde).

Pravděpodobně nejzávažnější kauza poslední doby, oprava Karlova mostu, se prolíná s větší či menší intenzitou celou činnosti Domácí rady a zejména její Technické komise (podrobněji viz zde). Toto téma bylo stěžejním bodem programu i při druhé návštěvě přimátora hlav. města Prahy ing. arch. Jana Kasla na zasedání Domácí rady v Juditině věži dne 20. února (poprvé navštívil primátor naše jednání 7. března 2001). Nato navázala účast zástupců Klubu, místopředsedy prof. Milana Pavlíka a předsedkyně PhDr. Kateřiny Bečkové na setkání primátora s novináři dne 28. února, kde bylo klubovní písemné stanovisko (viz str. xx) prezentováno v jedné složce spolu s primátorskými materiály a ústnímu vyjádření prof. Pavlíka věnován mimořádný prostor. Názorové přízně a důvěry primátora ing. arch. Jana Kasla si velice vážíme.

V březnu a dubnu se zabývala Domácí rada též mimopražskou záležitostí, a to necitlivými stavebními zásahy v centru Karlových Varů. O tomto problému přineseme základní informaci v příštím čísle Věstníku. Z nových pražských problémů byla projednávána výstavba podzemních garáží v Nerudově ulici 15, pod objektem paláce Kinských čp. 249-III, kde jsou Parlamentem ČR budovány poslanecké byty. Zvažováno bylo jednak nebezpečí zániku cenného archeologického terénu s předpokládaným torzem přemyslovské hradby, a jednak vůči počtu bytů neúměrně vysoký počet garážových stání. I tento problém bude podrobněji rozebrán v příštím Věstníku.

Mimořádně zajímavým a závažným památkovým problémem je plánovaná rekonstrukce paláce Lucerna. Členové domácí rady nejprve vyslechli prezentaci záměru úprav z úst projektanta ing. arch. Jiřího Jiroutka a poté měli možnost 17. dubna na zevrubné exkurzi celým objektem Lucerny, a to doslova od podzemí po střešní terasy, se na místě seznámit se stavem budovy i záměry investora. Stanovisko, které Klub k této záležistosti zaujme, je nyní zvažováno a bude pravděpodobě také obsahem některého z příštích článků. To lze říci i o zatím nejnovější památkové kauze, které se Domácí rada vědovala, jde o obnovu či rehabilitaci areálu Staroměstského obecního dvora čp. 800-I pro obytné účely a dostavbu tohoto areálu novostavbou směrem do ulice U Milosrdných. Projekt přišli na pozvání Domácí rady prezentovat na její zasedání ing. arch. Petr Malínský a zástupce investora, ředitel společnosti Trade Centre Praha, a.s. ing. Mach. Protože jde o závažný a velmi problematický zásah do organismu staroměstské zástavby v místě, kde se stýká zástavba asanovaná s torzem zástavby, která asanaci unikla, bude Klub projednávání této kauzy na památkových orgánech i ve správním řízení sledovat doslova zrakem ostřížím.