VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ
Klubu Za starou Prahu dne 9. února 2002

Místo konání: Baráčnická rychta, Tržiště 23, Praha 1 - Malá Strana


Zápis průběhu:

Tradiční úvodní vystoupení smyčcového kvartetu 1. místopředsedy klubu prof. Milana Pavlíka a jeho přátel, doplněné doprovodem klavíru.

Zahájení valné hromady, předsedkyně Klubu Dr. Kateřina Bečková vítá všechny přítomné. Zvláště zdraví významné hosty, spolky Vltavan a Klub přátel Pardubic.

Jednatelskou zprávu za minulé funkční období přednesl jednatel Richard Biegel.

Jednatelská zpráva Klubu Za starou Prahu pro rok 2001

Hlasování o přijetí jednatelské zprávy valnou hromadou: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 1.

Čten seznam zemřelých členů. Památka zemřelých uctěna chvílí ticha.

Pokladní zprávu za rok 2001 přednesl pokladník Klubu Marek Foltýn.

Hlasování o přijetí pokladní zprávy valnou hromadou: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 1

Revizní zprávu přednesl ing Jiří Novák v tomto znění:

Revizní komise během roku průběžně sledovala hospodaření s finančními prostředky Klubu Za starou Prahu.

Účetní agenda Klubu byla vedena přehledně na počítači a řádně zálohována pro případy poruch výpočetní techniky. Tento nový způsob zpracování poprvé Klubem použitý v roce 2000 se osvědčil a za jeho zavedení i trpělivé, přesné a časově náročné vedení je nutno na tomto místě poděkovat klubovnímu pokladníkovi Marku Foltýnovi.

Revizní komisi, stejně jako asi všechny členy Klubu potěšilo získání významných grantů i darů a naše celkové hospodaření s přebytkem příjmů nad výdaji - to vše při nákladné publikační aktivitě Klubu. Toto ale bylo především možné jen díky dobré a nezištné práci Domácí rady Klubu a jejího předsednictva za stále se zvyšující finanční podpory našich členů.

Revizní komise po vyhotovení Roční uzávěrky hospodaření Klubu v roce 2001 provedla kontrolu výpisů počítačového zpracování pokladních záznamů, dále výdajových a příjmových dokladů z peněžních ústavů. Namátkovou kontrolou nezjistila žádné závady, a proto doporučuje Valnému shromáždění Klubu Za starou Prahu schválit a přijmout pokladní zprávu za rok 2001.

Hlasování o přijetí revizní zprávy valnou hromadou: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 2

Schválením jednatelské, pokladní a revizní zprávy bylo valným shromážděním uděleno Domácí radě Klubu absolutorium.


Druhý místopředseda Klubu Karel Ksandr poděkoval předsedkyni Klubu Kateřině Bečkové za obětavou práci v minulém roce a předal jí kytici.

Následoval tradiční projev čestného člena Klubu, pana Aloise Vanouška o Olšanských hřbitovech, zahrnující malý historický exkurs, vzpomínku na významné osobnosti a uzavřený pozváním na vycházky a nabídkou publikací o hřbitovech.

Volba návrhové komise (pro formulaci usnesení schůze):

Předsedkyně navrhuje toto složení: z členů odstupující Domácí rady Jan Veselý (předseda komise) a Mgr. Kateřina Hanzlíková. Dále bylo osloveno plénum, nikdo se však dobrovolně nehlásí, proto je předsedkyní Klubu na třetí místo kandidátky navržena z pléna paní Jana Kelbelová.

Hlasování o složení návrhové komise: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 2.

Volba mandátové komise:

Předsedkyně navrhuje toto složení: z členů domácí rady Karel Ksandr (předseda komise), Dr. Helga Turková, z pléna Mgr. Blanka Kynčlová, pí Anna Oplatková, Ing. Jiřina Muková.

Hlasování o složení mandátové komise: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 5.

Volby nového předsednictva a domácí rady:

Předseda volební komise Karel Ksandr zahajuje volby nové Domácí rady, připomíná články stanov Klubu, týkající se voleb. Následně vysvětluje navržený a připravený způsob tajné volby. Mgr. Kynčlová vysvětluje možnost začlenění nových kandidátů z pléna na kandidátku. Žádá přítomné, aby podali své návrhy na další kandidáty.

Přítomní členové Klubu obdrželi při prezenci tuto kandidátku s písemnými pokyny k jejímu vyplnění:


Pokyny pro úpravu kandidátní listiny:

V přiložené kandidátní listině je uveden seznam kandidátů navržených Domácí radou Klubu. Členové Klubu přítomní na valné hromadě mají možnost navrhnout protikandidáty. Podmínkou ovšem je, aby kandidát byl přítomen a s kandidaturou souhlasil. Při volbě kandidáta navrženého z pléna musí volič vyškrtnout některého z kandidátů v návrhu Domácí rady. Kandidátka totiž nesmí obsahovat více než 23 jmen:
1 předsedu, 2 místopředsedy, 18 členů Domácí rady, 2 revizory
. Kandidáta navrženého Domácí radou, s jehož kandidaturou volič nesouhlasí, může škrtnout i bez nahrazení jiným jménem. O zvolení kandidáta bude rozhodovat prosté porovnání počtu hlasů.

Stručná charakteristika kandidátů na kandidátce navržené Domácí radou:
(řazeno abecedně)

PhDr. Kateřina Bečková, 1957, nakladatelka, v odborné práci se zaměřuje na historii stavebních proměn Prahy v 19. a 20. století, členka Klubu od roku 1993.

Richard Biegel, 1975, student dějin umění, odborný pracovník Státního památkového ústavu středních Čech, člen Klubu od roku 1994

JUDr. Zdeněk Dušek, 1923, důchodce, pracoval v investiční výstavbě Správy radiokomunikací, člen Klubu od roku 1950, člen Domácí rady nepřetržitě od roku 1955

Ing. Karel Fantyš, 1935, památkový statik, působí jako pedagogický pracovník FS ČVUT a odborný pracovník Státního ústav památkové péče, člen Klubu od roku 2000

Marek Foltýn, 1973, student dějin umění, specializuje se na umění a architekturu 20. století, člen Klubu od roku 1997

Mgr. Kateřina Hanzlíková, 1970, historička umění, pracuje v nestátní společnosti. ARCHAIA, kde se zaměřuje na stavebně-historické průzkumy, členka Klubu od roku 1994

Ing. arch. Josef Hyzler, 1923, architekt zaměřující se na výzkum a rekonstrukce památkových staveb, přes 30 let zaměstnán v SÚRPMO, člen Klubu od roku 1970

Doc. ing. arch. František Kašička, 1935, pedagogický pracovník FA ČVUT, do r. 1998 zaměstnán současně v průzkumovém a projekčním atelieru SÚRPMO, člen Klubu od roku 1975

Ing. arch. Martin Krise, 1942, volný architekt, převážně se zabývá územním plánováním na venkově a v Praze a obytnými budovami, člen Klubu od roku 1998

Mgr. Radmila Kreuzziegerová, 1970, historička umění, odborná pracovnice výstavního oddělení Obecného domu hl. m. Prahy Zabývá se dějinami architektury 20. století, členka Klubu od roku 1998

Karel Ksandr, 1964, studoval FA ČVUT, FF UK. Odborný pracovník Státního ústavu památkové péče, specializován na architekturu 19. a 20. století, člen Klubu od r. 1980

Mgr. Blanka Kynčlová, 1956, vede knihovnu dějin architektury na FA ČVUT, členka Klubu od roku 1999

Ing. Jiří Novák, 1932, studoval Fakultu pozemního stavitelství ČVUT a Vysokou školu dopravní, člen Klubu od roku 1952

Milan Patka, 1950, technik letecké továrny Walter, člen Klubu od roku 1973

Michal Patrný, 1967, pracovník Státního ústavu památkové péče v oddělení stavebně-historických průzkumů, zároveň působí v NG jako lektor cyklu Století architektury, člen Klubu od roku 1998

Prof. Ing. arch. Milan Pavlík, CSc., 1930, činný jako architekt a badatel v oboru barokní architektury, pracoval jako projektant v SÚRPMO, profesura na FA ČVUT, člen Klubu od roku 1986

Ing. arch. Milan Polívka, 1927, absolvent FA ČVUT a École de Beaux Arts v Paříži, dlouholetý pracovník ÚHA Praha, člen Klubu od roku 1988

Ing. arch. Helena Polívková, CSc., 1930, absolventka FA ČVUT, École de Beaux Arts v Paříži, Seminaire Toni Garnier, členka Rady Obce architektů, členka Klubu od roku 1988

Ing. arch. Miloš Solař, 1964, odborný pracovník Státního ústavu památkové péče, památkový publicista, člen Klubu od roku 1999.

Doc. PhDr. Rostislav Švácha, 1952, historik architektury, specializuje se na architekturu 20. století, vědecký pracovník Ústavu dějin umění AV ČR, pedagog UP v Olomouci, člen Klubu od roku 1999

PhDr. Helga Turková, 1942, bibliotekářka, ředitelka Knihovny Národního muzea (specializace na historické knižní fondy), členka Klubu od roku 1961

Jan Veselý, 1976, student fakulty architektury ČVUT, odborný pracovník Státního památkového ústavu středních Čech, člen Klubu od roku 1991

Ing. arch. Jaroslav Vokoun, 1937, absolvoval FAPS ČVUT, publikoval např. na téma: kubistická architektura, 1976-1980 činný v ateliéru zemského konzervátora v Mnichově, člen Klubu od r. 2000


Z pléna žádný návrh na doplnění kandidátky nepřichází.

Předseda volební komise se chystá zahájit tajnou volbu, ale z pléna vzchází návrh, aby byly volby uskutečněny aklamací, jako v předchozích letech. Předseda komise proto dává o tomto návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování o volbě aklamací: pro - většina, proti - 7, zdržel se - 4.

Volba předsedy Klubu:

Navržená kandidátka PhDr. Kateřina Bečková:

Hlasování: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 1.

Volba dvou místopředsedů:

Navržení kandidáti: na 1. místopředsedu Prof. ing. arch. Milan Pavlík, CSc., na 2. místopředsedu Bc. Karel Ksandr.

Hlasování: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 2.

Volba členů domácí rady:

Navržení kandidáti (viz výše uvedená kandidátka)

Hlasování: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 12.

Volba revisorů účtů:

Navrženi kandidáti: pan Milan Patka, ing. Jiří Novák

Hlasování: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 2.

Předseda volební komise uzavírá volby a předává slovo nové předsedkyni Klubu, PhDr. Kateřině Bečkové, která děkuje přítomným a otevírá diskusi.


Diskuse:

1.

Hlásí se paní Iveta Hudečková - Upozorňuje na klíčovou roli zastupitelů městských částí na dění v památkové péči. Vyslovuje přesvědčení, že členové Klubu, potažmo jeho domácí rady by měli kandidovat v komunálních volbách. Ptá se kdo z členů domácí rady se chystá kandidovat.

Odpovídá Karel Ksandr - Klub je již 102 let nepolitickým sdružením. Z vlastních zkušeností navíc míní, že Klub a jeho členové jsou více platní ve své současné pozici. Považuje za adekvátní a silný nástroj tiskové besedy Klubu.

Paní Hudečková odpovídá, že přesto považuje kandidaturu za důležitou.

Reaguje Radmila Kreuzziegerová - Nepolitičnost Klubu je především zárukou jeho čistoty a neovlivnitelnosti.

 

2.

Místopředseda Klubu, Prof. Milan Pavlík prosí členy o pomoc ve věci právnické stránky stanovisek Klubu (Klub nemá schopného právníka pro dobrovolnou práci).

 

3.

Hlásí se pan I. Novotný - Stěžuje si na likvidaci střech, půdní vestavby a ničení střešní krajiny.

Reaguje Miloš Solař- Popisuje anabázi stanovisek památkových orgánů i Klubu. Upozorňuje na význam metodického vyjádření SÚPP a jeho právní irelevanci. Dále vysvětluje strukturu památkové péče v Praze, působnost zmíněného vyjádření a jeho praktickou bezzubost, neboť skutečně závazné vyjádření může vydat jen orgán státní správy (samosprávy).


Kulturní vystoupení

Pro potěšení a pobavení ctěného členstva Klubu Za starou Prahu vystupuje pánské vokální kvarteto The Swings. Své vystoupení zakončuje známou písní Pražská Jáva, v novém vlastním aranžmá, které věnuje Klubu. Vystoupení ukončuje předsedkyně Klubu, která účinkujícím děkuje a navrhuje, aby byla Pražská Jáva přijata vzhledem k obsahovým souvislostem za oficiální hymnu Klubu Za starou Prahu.


Usnesení

Předseda návrhové komise Jan Veselý předkládá valnému shromáždění návrh usnesení v následném znění:

Valná hromada Klubu Za starou Prahu pověřuje nově zvolenou Domácí radu, aby i nadále pokračovala ve sledování a řešení problematických památkových kauz především na území hlavního města Prahy.

Valná hromada zmocňuje Domácí radu k pokračování projektu obnovy prostoru v přízemí Juditiny věže.

Valná hromada oceňuje práci, úsilí a osobní nasazení Domácí rady a činných členů Klubu v uplynulém roce a vyslovuje jim tímto plnou důvěru, podporu a poděkování za trvalou snahu o zachování ohrožovaného kulturního dědictví v hlavním městě Praze i v jiných lokalitách. Vysoce hodnotí stoupající vliv Klubu a ohlas jeho činnosti u veřejnosti, projevující se mimo jiné i zvýšeným počtem nových členů a sympatizantů.

Valná hromada děkuje za pohostinné vystoupení kapely The Swings, s potěchou příjímá věnování nového aranžmá písně Pražská Jáva a prohlašuje ji v souladu s návrhem předsedkyně za klubovní hymnu.

Předseda volební komise dává hlasovat o přijetí usnesení valné hromady.

Hlasování: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 1.

Usnesení bylo přijato.

Předsedkyně Klubu děkuje všem přítomným za účast a ukončuje zasedání Valného shromáždění pro rok 2002.

 

Zapsal Jan Veselý

NAHORU