STANOVISKO k návrhu výstavby polyfunkčního objektu na nároží ulic Svobodovy a Vyšehradské na Novém Městě

(26.2.2002)


Domácí rada Klubu Za starou Prahu se seznámila s návrhem výstavby polyfunkčního objektu na nároží ulic Svobodovy a Vyšehradské na území bývalého Podskalí. Návrh předpokládá, že novostavba se šesti nadzemními podlažími bude sloužit v přízemí jako velkoprodejna s občerstvením a ve vyšších patrech jako garáže, kanceláře a byty. Funkce garážových stání převažuje v 2. až 4. podlaží a výrazným způsobem tudíž určuje architektonickou podobu objektu. Byty jsou projektovány do dvou nejvyšších podlaží, zejména pak do prostoru pod šikmou střechou, v níž prorážejí výrazná střešní okna.

Přestože území tohoto okrajového koutu Pražské památkové rezervace (a též rezervace UNESCO) je poznamenáno nedokončením konceptu „podskalské asanace“, v němž neplánovaně zůstala zachována celá skupinka budov (čp. 254, 1320, 256), nelze k této části Nového Města přistupovat jako k místu, jehož urbanistická nekoncepčnost a zdánlivě periferní charakter dovolují volit smělá či rasantní řešení. Uvedené torzo historické zástavby při nároží Vyšehradské ulice je nejen cenným dokladem části starého Podskalí, ale svým drobným měřítkem spolu s celnicí na Výtoni zjemňuje jižní zakončení hmoty nábřežní podskalské zástavby táhnoucí se od ulice Dřevné k ulici Na Hrobci. Budova Polygrafie na druhém nároží Svobodovy a Vyšehradské ulice stojí v dostatečném odstupu od nábřeží, aby tento efekt nerušila. Avšak nově navržený polyfunkční objekt jakoby byl směrem k nábřeží násilným prodloužením této hmoty, která arogantně ovládne prostor zastavěný dosud v drobném měřítku.

Je rovněž zcela nevhodné, aby v tak pohledově exponovaném místě stál objekt s architektonickým výrazem garážových stání, který znamená pro jakoukoliv lokalitu v památkové rezervaci zřejmou degradaci.

Z uvedených důvodů Klub Za starou Prahu zcela jednoznačně podporuje zamítnutí zmíněného projektu rozhodnutím odboru památkové péče MHMP a nabádá všechny příslušné orgány památkové péče, aby při posuzování dalších návrhů na zástavbu uvedené parcely na nároží ulic Svobodovy a Vyšehradské volily řešení k urbanistickému kontextu tohoto místa co nejcitlivější.

Praha, 26. února 2002

 

Richard Biegel, jednatel Klubu Za starou Prahu

PhDr. Kateřina Bečková, v.r., předsedkyně Klubu Za starou Prahu


Na vědomí:

Státní památkový ústav v hlavním městě Praze
Odbor památkové péče Magistrátu hlav. města Prahy
Státní ústav památkové péče
Odbor památkové péče MK ČR
Občanské sdružení Přátelé starého Podskalí

 

NA ROZCESTNÍK KAUZY