STANOVISKO k zamýšlené demolici domu čp. 217 Žižkov, Husitská 53

(28.1.2002)


Dozvěděli jsme se, že příslušné památkové orgány projednávají návrh vlastníka objektu čp. 217/Žižkov v Husitské ulici na odstranění stavby z důvodu havarijního stavu. Po seznámení s dostupnými podklady a po obhlídce vlastní stavby zaujímáme toto stanovisko:

Objekt je evidentně dlouhou dobu neudržován. Okapy střech jsou zarostlé travou. Voda vzlíná do římsy, která je tvořena z cihel a opukových desek. Opadávání omítky z říms bylo zřejmě v minulé době důvodem výstavby dřevěné konstrukce kolem objektu, ta je dnes dožilá, nespolehlivá, měla by být odstraněna. Samotný objekt je uzavřený, ale nikoliv beze stop života. Podle místních obyvatel je dům obydlen bezdomovci, kteří ať s vědomím či bez vědomí majitele výrazně pomáhají uvést objekt do neudržitelného stavu. Přesto při vnější obhlídce nebyly na zdivu nikde nalezeny známky statických poruch, žádné trhliny, a to ani na záklencích oken. To svědčí o dobrém založení objektu. Rovina krovu z Husitské ulice je rovná, bez deformací. Ze dvorní strany má dům na dvou místech spadlou krytinu, takže dovnitř zatéká. Krajní konce krovu nad pavlačemi jsou poškozeny vzlínající vodou z neudržovaných okapů. Stropy pod krovem lze považovat za poškozené. Pavlače traktu do Husitské ulice jsou dřevěné omítané s podepřením vzpěrami. Do ulice Pod Vítkovem jsou pavlače provizórně sloupkovány starou výdřevou. Ta je však chybně provedena, neboť podpírá okraj střechy, dvě pavlače a není dále protažena až k zemi, takže zatížení koncentruje na pavlač prvního patra. Přestože dům je citelně poškozen zanedbanou údržbou, z hlediska statického jej lze považovat za způsobilý rekonstrukce. (Citováno ze statického posudku ing. Karla Fantyše, 14.1.2002.)

Dům čp. 217 je budovou slohově charakteristikou pro oblast Žižkova, demolicí tohoto nebo některého z mála dosud zachovaných podobných domů by zde vyhlášená památková zóna ztrácela smysl. Poukazujeme proto na skutečnost, že u památkově chráněné stavby, kterou tento dům vzhledem ke svému položení v památkové zóně je (Poznámka), lze rozhodnout o demolici pouze v těchto případech: 1) dům je stavebně neudržitelný nebo jeho stav ohrožuje životy osob (§ 91 stavebního zákona), 2) s demolicí domu souhlasí památkový úřad (§ 92 stavebního zákona).

Jsme přesvědčení, že dům v čp. 217 v Husitské ulici na Žižkově je možné zachovat, a žádáme proto, aby se památkové orgány i stavební odbor Úřadu městské části Prahy 3 zasadily o jeho důstojnou obnovu.

Praha, 28. ledna 2002

 

Richard Biegel, jednatel Klubu Za starou Prahu

PhDr. Kateřina Bečková, předsedkyně Klubu Za starou Prahu


Poznámka:

Pod pojmem "památkově chráněná stavba", použitým v ustanovení § 92 odst. 1 stavebního zákona, nutno rozumět stavbu, chráněnou podle zákona č. 20/1987 Sb. Jde např. o kulturní památku nebo o stavby na území, která jsou předmětem památkové ochrany. (Stanovisko odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR čj. 6122/00-32/K-137/00 ze dne 29.3. 2000)


Na vědomí:

Odbor památkové péče MHMP, Staroměstské nám. 4, 110 00 Praha 1
Státní památkový ústav v hlav. městě Praze, Národní 37, 110 00 Praha 1
Stavební odbor Úřadu městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, 130 00 Praha 3

 

NA ROZCESTNÍK KAUZY