Přehled aktivit Domácí rady Klubu Za starou Prahu v květnu až srpnu 2002


Na květnových zasedáních se Domácí rada zabývala aktuálními památkovými kauzami přetrvávajícími z minulých měsíců. Těm jsou věnovány i samostatné články ve Věstníku. Byla to zejména výstavba podzemních garáží při objektu čp. 249 v Nerudově ulici (podrobněji zde) a plánovaná přestavba paláce Lucerna na Václavském náměstí (podrobněji zde). S velkými obavami je průběžně sledováno počínání společnosti EPD při plánované přestavbě Josefských kasáren na náměstí Republiky a to nejen z hlediska přístupu k oběma historickým budovám v areálu budoucí stavby, ale také zamýšlené proměny dopravního systému v oblasti tzv. staroměstského okruhu, kdy vyloučení automobilové dopravy z náměstí a naopak její přesunutí do dosud klidných přilehlých ulic se zdá být již na první pohled kontraproduktivní. Jako projev zásadního nesouhlasu s plánovanou půdní vestavbou a zvýšením objektu čp. 403 v Rytířské ulici, který přiléhá ke gotické věži na nároží ulice Na Můstku, podal Klub na Ministerstvo kultury ČR v mimoodvolacím řízení podnět k přezkoumání rozhodnutí Odboru památkové péče MHMP, kterým odbor tento projekt povolil. Další prozatím jen bohatě diskutovanou kauzou je připravovaná dostavba Vítězného náměstí v Praze 6, které se budeme důkladněji věnovat v podzimních měsících.

V průběhu června byly uskutečněny tři důležité exkurze, které zúčastněným členům Domácí rady velmi pomohly v nalezení odpovědí a formulování nazorů na znepokojivé otázky. Nejprve jsme měli možnost dne 17. června za doprovodu arch. Petra Malínského navštívit a kompletně projít právě dokončovanou novostavbu paláce Astra II na Václavském náměstí (nově se mu říká palác Euro). Názor na tuto stavbu se vyvinul do překvapivě kladné podoby (podrobněji zde). Současně nám týž architekt zajistil přístup i do areálu staroměstského Obecního dvora, čp. 800-I mezi ulicemi U Obecního dvora, U Milosrdných a Kozí, jehož proměnu na obytný komplex s dostavbou projektově připravuje. Navštívili jsme prakticky všechny v projektu dotčené prostory tohoto historického hospodářského areálu a na základě této cenné osobní zkušenosti vypracovali klubovní stanovisko (podrobněji zde). Třetím navštíveným objektem nebyl žádný méně významný než Pražský hrad. Již zjara jsme zaznamenali poplašnou informaci, že se připravují rozsáhlé úpravy reprezentačních prostor ve spojovacím křídle mezi druhým a třetím nádvořím Pražského hradu, které by mohly porušit dosud dobře zachovaný vzhled v bruselském stylu některých z nich, koncipovaný arch. Jaroslavem Fragnerem. V tomto smyslu jsme vznesli dotaz na oddělení památkové péče Kanceláře prezidenta republiky. V odpovědi, která zcela odmítala jakékoliv nařčení z nepietního přístupu k zmíněným prostorám, nám byla navržena i jejich prohlídka, kterou jsme s velkým zájmem využili. Dr. Eliška Fučíková, vedoucí památkové péče KPR, ing. arch. Zdeněk Lukeš a ing. arch. Petr Chotěbor se pak 27. června naší skupince věnovali s nevšední péčí. Výsledkem této návštěvy pak bylo konstatování, že architektonické dílo J. Fragnera na Pražském hradě ohroženo skutečně není a co víc, nachází se v dobrých rukách.

Přelom června a července rozbouřil kauzu již vyprojektované, stavebním povolením obdařené, ale dosud před veřejností spíše utajované výstavby rampy na Kampu od Malostranského nábřeží, která by umožnila plynulý průjezd celým ostrovem. V této záležitosti jsme stavební povolení napadli v mimoodvolacím řízení. Byla to však především aktivita ekologických občanských sdružení a zastupitele Městské části Prahy 1 Martina Mejstříka, která dosáhla v polovině července toho, že akce byla samotnou Prahou 1 zrušena, neboť se nepodařil prokázat její skutečně smysluplný účel.

Ve dnech 4. - 7. července navštívila dvoučlenná delegace Klubu Za starou Prahu ve složení Mgr. Kateřina Hanzlíková a ing. arch Martin Krise oslavy 125. výročí xxx v Salibury ve Velké Británii. Dopravu a pobytové výdaje velkoryse hradila britská strana. O účasti na těchto oslavách a prezentaci Klubu budou referovat oba účastníci na Hovorech o Praze (viz též zde). Současně však probíhá i další zahraniční aktivita Klubu. Dne 9. září bude v Paříži v prostorách Asociace pro ochranu a uplatnění historické Paříže (Association pour la sauvegarde et la mise en valeur du Paris historique) zpřístupněna výstava o stoleté historii Klubu Za starou Prahu. Bude součástí akce Česká sezóna ve Francii, od jejíž organizátorů jsme na ni také získali finanční podporu. Celá organizační a též většina autorské přípravy výstavy je soustředěna v rukou členky Domácí rady Mgr. Radmily Kreuzziegerové.

Dne 23. 7. 2002 navštívila delegace Klubu ve složení Prof. Milan Pavlík, ing. arch. Martin Krise a Richard Biegel starostu Prahy 1 Jana Bürgermeistera a to na základě otevřeného dopisu, který Klub vypracoval a rozeslal ve věci chystaných půdních vestaveb do domů na Kampě čp. 514 a 515 (podrobněji zde).

V polovině srpna jsme byli stejně jako všichni ostatní Pražané svědky “pětisetleté“ vody. Kanceláře Klubu v Juditině věži jsou pochopitelně zcela mimo dosah i takto zvýšené hladiny řeky, velký strach jsme však měli o Hypšmanův model Malé Strany a Hradčan uložený v bednách v přízemním podlaží věže. Ještě 13. 8. odpoledne jsme se pokoušeli poskládat v této místnosti bedny s modelem tak, aby byly co nejvýše od podlahy. Potom jsme pět dalších dnů, kdy byl do této zóny nekompromisně zakázán vstup, žili ve velké nejistotě a obavách. V neděli 18. 8. jsme se do věže dostali a zjistili, že voda sice jen “olízla“ podlahu místnosti a dostala se tedy jen na dno čtyř z 12 beden, ale vlhkost místnosti, v níž začaly rašit plísně přímo před očima, je pro model doslova zhoubná. Díky dobrým lidem, kterým nebyl náš problém lhostejný, se podařilo během několika hodin zajistit: vhodný azyl pro navlhlý model, povolení k vjezdu, nákladní auto a odborný restaurátorský dohled. Rozměrné bedny s modelem byly odvezeny v pondělí 19.8. do bezpečí. O dalších osudech modelu budeme průběžně informovat.Emotivně zjitřená doba po velké vodě přinesla kromě jiného velké překvapení v obvinění památkářů ze zatopení Kampy. K tomuto problému jsme zorganizovali dne 26.8. tiskovou konferenci (podrobněji zde). Klub se stal také jedním z garantů finanční sbírky SOS Archiv architektury, která byla vyhlášena ke dni 29.8. a administrativním správcem jejího konta. (Bližší informace zde)V souvislosti s akcemi na záchranu Hypšmanova modelu Prahy, poškozeného povodní, si Klub Za starou Prahu dovoluje veřejně poděkovat: restaurátorům Markétě Pavlíkové a Pavlu Hančovi za organizaci odvozu modelu a odborný dohled nad ním, panu Dr. Ing. Janu Kyselovi, firma ALIK v Radotíně, za dočasné poskytnutí prostoru pro uložení modelu, panu ing. Petru Doležalovi, firma ALBET, za poskytnutí nákladního auta s řidičem pro dvě jízdy tam a zpět, pánům Richardu Bieglovi, Janu Veselému a ještě jednou Pavlu Hančovi za plné nasazení při fyzicky náročném nakládání rozměrných a těžkých beden.

 

Kateřina Bečková