Přehled aktivit Domácí rady Klubu v lednu až dubnu 2001


Ani na počátku roku 2001 nepolevila Domácí rada Klubu v aktivitě. Do nového roku přešlo mnoho straších problémů, objevily se však i nové kauzy.

Na lednových schůzích se jednalo mimo jiné o zájmu Klubu, stát se členem české sekce mezinárodních organizací ICOMOS a EUROPA NOSTRA. Členství v těchto organizacích by mělo umožnit mezinárodní prezentaci práce Klubu a zlepšit komunikaci s podobně zaměřenými sdruženími. V závažných kauzách by pak znamenaly obě organizace pro Klub významnou záštitu a posílení jeho pozice v jednáních s investory a úřady.

Znovu se projednával způsob rekonstrukce Sovových mlýnů a opětovné návrhy na změnu projektu během stavby. Ožil i staronový problém Císařského mlýna v Bubenči. Areál má nového majitele, který požádal o upuštění od památkové ochrany. Domácí rada uspořádala ve věci Císařského mlýna dne 17. ledna mimořádné zasedání, na které pozvala autory současného projektu na rekonstrukci a dostavbu mlýna, ing. arch. Zbyňka Pšeničku a ing. arch. Radka Zykana a architektonického ateliéru FABER PROJECT, s.r.o., aby Klubu svůj záměr představili. Kauza Císařského mlýna je obsahem samostatného článku tohoto Věstníku.

Nepolevil ani zájem Klubu o připravovaný nový památkový zákon, jeho věcný záměr zveřejněný ministerstvem kultury na internetu, byl prostudován a připomínky Klubu byly postoupeny zpracovateli. V současné chvíli čekáme na zpracování a zveřejnění návrhu paragrafovaného znění. Informace s stanovisku Klubu k navržené podobě nového památkového zákona bude publikována v některém z dalších číslech Věstníku.

Jedním z hlavních bodů lednových zasedání domácí rady byla příprava výročního valného zasedání Klubu. Byla navržena kandidátní listina nového předsednictva a nové domácí rady, pro niž byly získáni noví významní členové - Ing. Karel Fantyš, Doc. ing. akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Jaroslav Vokoun a Mgr. Radmila Kreuzigerová. Zápis z průběhu valné hromady konané dne 27. ledna 2001 přinášíme v závěru tohoto Věstníku.

První únorové zasedání tak bylo mimo jiné věnováno uvítání nových členů domácí rady a volbě nových funkcionářů. Byla rovněž znovuustavena technická komise Klubu. Domácí radu poctil svou návštěvou člen Klubu z Rakouska, pan W. Mahrbach, který Klub pravidelně podporuje finančními i materiálními dary.

Žhavou únorovou aktualitou se stala částečná demolice Hergetovy cihelny, kde byla v rozporu se schváleným projektem odstraněna polovina kleneb v přízemí. Klub vypracoval k případu kritické stanovisko, které zaslal na příslušné stavební a památkové orgány, památkovou inspekci MK a také nájemci objektu S. Pawlovskému. Součástí stanoviska je i požadavek na uvedení objektu do původního stavu.

Domácí rada se zabývala také drastickou přestavbou drobného klasicistního domu čp. 523/III na severní špici Kampy.

Ve věci plánované obnovy přízemí Juditiny věže pro výstavní síň Klubu Za starou Prahu byla získány všechny technické podklady potřebné pro stavební povolení. Nyní Klub čeká pouze na vyjádření Státního ústavu památkové péče. Současně byla podána žádost o poskytnutí grantu z programu World monument fund v USA na restaurování románských rytinek v opukových kvádrech interiéru přízemí věže.

Znovu oživena byla kauza bývalého kostela sv. Anny na Starém Městě. Klub nadále trvá na svém negativním stanovisku k odstranění vazných trámů krovu kostela navrženém architektkou Evou Jiřičnou. Klub uvítal odborné vyjádření Ing. Jiřího Bláhy a Doc. ing. arch. Jiřího Škabrady, které formou vysvětlení typologie krovu a srovnání s jeho dochovanými obdobami vyslovuje přesvědčení, že původní konstrukce krovu měla vazné trámy v každé vazbě a k možnosti jejich odstranění se staví negativně.

Po několikaleté odmlce se znovu objevil návrh, prosazovaný nyní rektorem ČVUT Prof. J. Witzanym, na nákladnou celkovou rekonstrukci Karlova mostu. Zkušený památkový statik Ing. Karel Fantyš vysvětlil na zasedání domácí rady podstatu technických závad, kterými v současnosti most trpí. Závěrem ve shodě s ostatními členy technické komise vyjádřil přesvědčení, že most potřebuje nepřetržitou drobnou údržbu a dílčí opravy na několika konkrétních místech a ne razantní celkovou nárazovou rekonstrukci. V tomto smyslu bylo zpracováno předběžné stanovisko Klubu Za starou Prahu.

Na první březnové schůzi dne 7. 3. 2001 navštívil domácí radu pražský primátor Ing. arch. Jan Kasl. Byl domácí radou srdečně uvítán. Poté byla otevřena diskuse o Karlově mostě. Primátor požádal o osvětlení názorů Klubu. Stanovisko přednesl a vysvětlil místopředseda Klubu prof. M. Pavlík. Jan Kasl informoval, že rekonstrukce malostranské části mostu, tzv. první etapa projekčně připravená již před několika lety, má dosud platné stavební povolení. Ing. Fantyš objasnil, proč je pohled prof. Witzanyho jen jedním z možných, dále prohlásil, že ze statického hlediska most nijak vážně ohrožen není a poukázal na zahraniční zkušenosti s historickými mostními konstrukcemi. Na to vystoupil arch. Hyzler, který provedl letmý exkurs problematikou rekonstrukce z let 1966 až 1976 a popsal návštěvu technické komise Klubu do Řezna a stanovisko řezenských odborníků ke Karlovu mostu. Závěrem dodal, že řešení situace vidí v ustavení jakési moderní huti pro trvalou údržbu mostu. Prof. Pavlík, ing. Fantyš i arch. Hyzler se zároveň shodli na tom, že by měla být ustavena znalecká oponentní komise, která by všestranně posoudila projekt prof. Witzanyho a jejíž názor by byl při konečném rozhodnutí brán v potaz. Primátor Jan Kasl vyslovil s tímto názorem souhlas a požádal Klub, aby podal konkrétní návrh na složení této komise. Problematika Karlova mostu z hlediska názoru členů domácí rady Klubu je podrobně zpracována v samostatných článcích tohoto Věstníku.

V polovině března se na Klub s žádostí o pomoc obrátil Dobročinný spolek medáků ve Střešovicích, občanské sdružení, které hájí historický stav této staré dělnické osady. Pan Martin Skalský, předseda spolku medáků, pak provedl v neděli 25. března členy domácí rady Klubu po starých Střešovicích. Následně bylo zjištěno, že by bylo třeba podat návrh na prohlášení starých Střešovic za památkovou zónu. Této iniciativy se členové domácí rady Klubu ujmou a o problematice této lokality přineseme informaci v některém z dalších čísel Věstníku.

V průběhu měsíce dubna byly dále projednávány výše uvedené kauzy a uskutečněny také dvě památkové exkurze. 3. dubna navštívili členové domácí rady a další pozvaní odborníci kostel sv. Anny na Starém Městě s seznámili se se stavem jeho unikátního gotického krovu. Následně byla dojednána návštěva projektantů obnovy kostela architektů Evy Jiřičné a Petra Vágnerem na jednání domácí rady Klubu. Ta se však uskuteční v polovině května, takže o jejím průběhu budeme informovat v dalším čísle Věstníku.

10. dubna pak měli členové domácí rady Klubu příležitost navštívit a prohlédnout si v doprovodu projektanta ing. arch. Zbyňka Pšeničky nově zrekonstruovaný dům čp. 77-III v ulici U Lužického semináře 3, přímo pod Karlovým mostem. Objekt byl upraven švédským investorem jako hotel s názvem Rezidence Lundborg pro náročnou zahraniční klientelu s potřebou delšího zejména pracovního pobytu v Praze. Zvláštností a naprostým unikátem tohoto objektu jsou relikty Juditina mostu, z nichž zejména část mostovky i s parapetními zídkami je volně přístupná z ulice U Lužického semináře i milovníkům Prahy a dalším zájemcům.

 

Jan Veselý