VALNÉ A JUBILEJNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
Klubu Za starou Prahu dne 27. ledna 2001

Místo konání: Baráčnická rychta, Tržiště 23, Praha 1 - Malá Strana


Zápis průběhu:

Předsedkyně Klubu PhDr. Kateřina Bečková zahájila valnou hromadu, uvítala hosty. V úvodu vystoupilo smyčcové duo prof. Pavlík a p. Jůna. Po hudebním programu bylo minutou ticha vzpomenuto na zemřelé členy Klubu Za starou Prahu. Dále následoval tradiční pracovní program.

Jednatelskou zprávu za minulé funkční období přednesl jednatel Klubu Richard Biegel.

Jednatelská zpráva Klubu Za starou Prahu pro rok 2000

Hlasování o jednatelské zprávě: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 1.

 

Pokladní zprávu za rok 2000 přednesl pokladník Klubu Marek Foltýn.

Ve zprávě byly vyčísleny náklady na realizaci akcí k stému výročí Klubu a jejich úhrada z prostředků grantů, darů i klubovního jmění. Zároveň byly představeny finanční plány pro rok 2001 se zdůrazněním investice do obnovy přízemí Juditiny věže.

Zprávu revizní komise Klubu za rok 2000 přednesl pan Milan Patka v tomto znění:

Revizoři Klubu se zúčastňovali zasedání domácí rady Klubu a sledovali hospodaření s finančními prostředky. Rok 2000 byl pro Klub mimořádným obdobím, kdy slavil 100 let svého trvání, s čímž byly spojeny i značné náklady. Podařilo se však získat dotaci a grant v souhrnné výši 205 000,- Kč, které částečně pokryly zvýšené klubovní výdaje. Zásluhu na obdržení těchto prostředků má dobrá práce domácí rady Klubu. Na úspěšné činnosti Domácí rady má zásluhu i její pokladník pan Marek Foltýn. S příchodem nového, mladého pokladníka se změnil i způsob vedení dokumentace o klubovním hospodaření. Pryč jsou doby, kdy se pan JUDr. Jan Cejp snažil ručně pokud možno co nejčitelněji zapisovat pokladní agendu do sešitů pokladního denníku. Dnes je účetnictví Klubu Za starou Prahu vedeno přehledně na počítači pomocí profesionálního programu firmy ABRA. Pro případy poruchy počítače je klubovní pokladní hospodaření řádně dvojnásobně zálohováno.

Revisní komise po uzavření klubovního hospodaření za rok 2000 provedla kontrolu výpisů počítačového zpracování pokladní uzávěrky Klubu Za starou Prahu,dále výdajových a příjmových dokladů a dokladů z peněžních ústavů. Namátkovou kontrolou nezjistila žádné závady a proto doporučuje Valnému shromáždění Klubu Za starou Prahu přijmout a schválit pokladní zprávu za rok 2000. Podepsáni Ing. Jiří Novák a Milan Patka.

Hlasování o pokladní a revisní zprávě: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 2

Volba návrhové komise (pro formulaci usnesení schůze).

Předsedkyně navrhuje toto složení: Jan Veselý, Richard Biegel a jako třetí se hlásí z pléna dobrovolník, p. Holovecký.

Hlasování o složení návrhové komise: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 1.

Volba mandátové komise:

Předsedkyně navrhuje toto složení: Dr Helga Turková, Karel Ksandr. Jako třetího člena komise vyzývá dobrovolníka z pléna. Funkce se ujímá Mgr Blanka Kynčlová.

Hlasování o složení mandátové komise: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 3.

Volby nového předsednictva a domácí rady:

Mandátová komise ustanovila svým předsedou Karla Ksandra, který se nyní ujímá vedení schůze. Staré domácí radě jest uděleno absolutorium. Člen Klubu Petr Hanzlík děkuje předsedkyni Klubu a domácí radě pro rok 2000. Poté, co mandátová komise provedla kontrolu prezenčních listin a konstatovala, že podle platných stanov Klubu je následné provedení volby možné, představil Karel Ksandr jednotlivé kandidáty a vyzval plénum schůze k rozpravě, do níž se nikdo nepřihlásil.

Mandátová komise dává hlasovat o provedení volby aklamací. Hlasování: pro - většina, proti - 1, zdržel se - 1.

Volba předsedy Klubu:

Jediným kandidátem je PhDr Kateřina Bečková:

Hlasování: pro - většina, proti - 1, zdržel se - 1.

Přestože plánovaný okamžik k diskusi - rozpravě nebyl členy využit, nyní se opožděně se svými názory přihlásili dva členové: První vyjadřuje názor, že tajná volba je demokratičtější, a že se mělo o způsobu volby více diskutovat. Druhý přihlášený navrhuje volit aklamací, ale jednotlivé členy kandidátky zvlášť. Nato se hlásí třetí člen a vyslovuje se pro hromadnou volbu aklamací, jak bylo již před tím odhlasováno - plénum tleská.

Mandátová komise dává znovu hlasovat o způsobu volby členů domácí rady hromadně aklamací:

Hlasování: pro - většina, proti - 3, zdržel se - 9.

Volba dvou místopředsedů:

Navržení kandidáti: na 1. místopředsedu Prof. ing. arch. Milan Pavlík, na 2. místopředsedu Bc. Karel Ksandr.

Hlasování: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 2.

Volba členů domácí rady:

Navržení kandidáti (dle abecedy): Richard Biegel, JUDr. Zdeněk Dušek, Ing. Karel Fantyš, Marek Foltýn, Doc. ing. akad. arch. Václav Girsa, Mgr. Kateřina Hanzlíková, Ing. arch. Josef Hyzler, Doc. ing. arch František Kašička, Mgr. Radmila Kreizziegerová, Ing. arch. Martin Krise, Michal Patrný, Ing. arch. Milan Polívka, Ing. arch. Helena Polívková, Ing. arch. Miloš Solař, Doc. PhDr. Rostislav Švácha, PhDr. Helga Turková, Jan Veselý, Ing. arch. Jaroslav Vokoun.

Hlasování: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 8.

Volba revizorů:

Navržení kandidáti jsou Milan Patka, ing Jiří Novák.

Hlasování: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 3.

Předseda mandátové komise Karel Ksandr předává slovo nové předsedkyni Klubu Za starou Prahu PhDr Kateřině Bečkové, která děkuje plénu za vyslovenou důvěru, vítá nové předsednictvo a novou domácí radu. Současně otevírá diskusi.

Diskuse:

1. Ing. akad. arch. Václav Girsa: Oceňuje roli Klubu v kontextu Prahy i celé České republiky. Děkuje za své zvolení do domácí rady. Informuje o dokončené obnově Müllerovy vily a upřesňuje, že cenu Europa Nostra neobdržel jen architekt obnovy, ale celá vila a zdůrazňuje zejména roli místopředsedy Klubu Karla Ksandra.

2. Členka Klubu se ptá, kdo financuje velké stavební akce jako je Zlatý anděl, zda je to magistrát nebo městské části. Odpovídá místopředseda Klubu K.Ksandr : jsou to stavby financované soukromými investory, kterým město pouze prodalo nebo pronajalo pozemky.

3. Dotaz z pléna: Jaká je internetová adresa Klubu a jak je to se stránkami Klubu? Vysvětluje Richard Biegel, představuje novou podobu stránek.

4. Poznámka z pléna: Nový věstník by měl mít ISSN. - Hovory o Praze mají slabou účast, což přikládá špatné propagaci. Vývěska na Malostranském náměstí prý není aktualizována.

Reaguje Dr. Kateřina Bečková - Stav vývěsky je skutečně žalostný a je třeba ji dát do pořádku, navrhuje dát do usnesení, že má Klub dbát o pravidelnou aktualizaci propagačních míst Klubu a o včasné oznamování akcí Klubem pořádaných. Dr. Helga Turková: Reaguje na předešlou připomínku. Hovory o Praze mají již třicetiletou tradici, propagace se děje v předstihu ve Věstníku, pravidelně pak v pražském Kulturním přehledu a v Res Musei Pragensis. Sál kde se hovory konají platí obvodní knihovna Prahy 5.

5. Dotaz na úpravy přízemí Juditiny věže plánované Klubem: Architekt Martin Krise informuje o záměru obnovy sálu v přízemí věže pro prezentaci Hypšmanova modelu Prahy.

6. Dotaz z pléna na studii Pražské památkové rezervace: Odpovídá opět Martin Krise, informuje o připomínkách Klubu.

8. Místopředseda Klubu K. Ksandr informuje o dvou aktuálních cílech Klubu:

a) Císařský mlýn - popisuje současný stav památky a hrozící definitivní znehodnocení dostavbou nerespektující původní koncept areálu. Upozorňuje na možnost stát se účastníkem územního a stavebního řízení, kterou mají podle zákona o ochraně přírody občanská sdružení, která mají ochranu přírody zakotvenu ve stanovách. Vzhledem k sousedství Císařského mlýna se Stromovkou se tedy nabízí možnost založit občanské sdružení na ochranu přírody s cílem prosadit zájmy památkové péče a ochrany přírody v řízení s investorem dostavby mlýna. K. Ksandr se táže, zda by domácí rada měla v případě tohoto kroku podporu členstva. (Souhlas z pléna.)

b) Europa Nostra - domácí rada Klubu se domnívá, že by Klub měl usilovat o členství v nadnárodní organizaci Europa Nostra. (Souhlas z pléna.)

Usnesení valného shromáždění:

Návrhová komise vypracovala návrh usnesení valné hromady. Návrh před plénem čte Jan Veselý. Návrhová komise konstatuje, že:

Valné shromáždění Klubu Za starou Prahu zvolilo nové orgány Klubu:

předsedkyni, 2 místopředsedy, 18 členů domácí rady, 2 revizory.

Valné shromáždění členů Klubu Za starou Prahu se dne 27.ledna 2001 usneslo na následujících bodech, jejichž naplňováním pověřuje nově zvolenou domácí radu Klubu:

a) Podniknout všechny potřebné kroky k tomu, aby se klub stal členem celoevropské organisace Europa Nostra, jejímž posláním je chránit evropské kulturní dědictví.

b) Pokračovat v přípravě obnovy přízemí Juditiny věže pro účely vystavení Hypšmanova modelu a pro reprezentaci Klubu. Jednat v této věci s příslušnými úřady.

c) Pro zlepšení postavení Klubu v jednání s úřady ve věci Císařského mlýna založit Občanské sdružení ve smyslu zákona č. 144/94Sb o ochraně přírody, který jedině umožňuje občanským sdružením být přímým účastníkem územního řízení.

d) Pokračovat v boji za zachování nenahraditelných hodnot historického centra Prahy.

e) Pravidelně aktualizovat obsah oficiálních vývěsek Klubu v Mostecké ulici a v podloubí na Malostranském náměstí, určených mimo jiné k oznamování akcí pořádaných Klubem.

f) Sledovat přípravu nového památkového zákona.

Hlasování o textu usnesení: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - nikdo.

Usnesení valného shromáždění bylo schváleno ve znění vypracovaném návrhovou komisí.

Po schválení usnesení končí předsedkyně dr. Kateřina Bečková schůzi.

Zapsal Jan Veselý

NAHORU