Předběžné stanovisko Klubu Za starou Prahu k zamýšlené rekonstrukci Karlova mostu


V poslední době se v denním tisku a dalších médiích objevují - ostatně v posledním desetiletí nikoliv poprvé - poplašné zprávy o tom, že Karlův most je natolik vážně ohrožen ve své fyzické podstatě, že jeho generální opravu již dále nelze odkládat. Současně jsou náklady na opravu vyčíslovány v rozsahu čtvrt miliardy až čtyř set miliónů korun a konstatováno, že pro financování takto objemné investice dosud nebyl nalezen zdroj prostředků. Protože jsme zaznamenali, s jak živým ohlasem se téma ohrožení a opravy Karlova mostu setkalo ve veřejnosti (včetně již málem organizované lidové sbírky), a protože informace o vlastním rekonstrukčním záměru byly prozatím publikovány v nepříliš konkrétní, a proto i nepřesvědčivé podobě, považujeme za nutné zveřejnit toto předběžné stanovisko Klubu Za starou Prahu.

Grant na průzkum současného stavu Karlova mostu získal tým rektora ČVUT Prof. ing. J. Witzanyho, DrSc. Plány rekonstrukce, vycházející z výsledků těchto průzkumů jsou podle informací z tisku (LN, 13.2.2001) hotové, avšak širší ani odborná veřejnost dosud neměla možnost blíže se s nimi seznámit! Dozvídáme se pouze, že bude především nutné provést zpevnění (sanaci) podvodních částí pilířů a jejich základů, což ovšem musí prý ověřit další průzkum. Pojem "rekonstrukce výplní mostního tělesa" je také velmi obecný, neboť všechny výplně mostních oblouků nejsou jistě narušeny stejnou měrou, navíc mnohé z nich dosud patrně obsahují původní středověkou jílovou omazávku a historické násypy, jejichž narušení by nepochybně znamenalo poškození autenticity této prvořadé památky.

Z výzkumných prací a památkové praxe jsou známy postupy směřující k omezení výronů soli, plísně na kameni a pod. nedestruktivní cestou, existují informace a vyzkoušené postupy k aplikaci dílčí pružné výplně spar kamenných kvádrů či obvodu kamenné dlažby. V případě Karlova mostu nejsou prozatím doloženy ani zásadní poruchy způsobené vložením betonové desky pod mostovku při poslední opravě před přibližně třiceti lety.

Všechny tyto a další podobné otázky vedou k pochybnostem o nutnosti tak rozsáhlého rekonstrukčního zásahu, jak je nyní v široce medializovaném záměru prezentován, a k úvahám zda by nebylo k památce šetrnější, k turistickému provozu ohleduplnější a nepochybně též levnější, provést potřebné dílčí úpravy průběžně a postupně. Za základ tohoto názoru považujeme shodné konstatování nezávislých odborníků, že současný stav mostu nenarušuje jeho stabilitu, ani statickou funkci či provozuschopnost.

Klub Za starou Prahu sestavuje nyní skupinu expertů, techniků a památkářů, kteří budou usilovat o možnost provést oponentní posudek zmíněného projektu J. Witzanyho. Závěry její práce budou postupně publikovány na internetových stránkách Klubu a v jeho časopise.

V Praze, dne 26. února 2001

Richard Biegel, v.r., jednatel Klubu Za starou Prahu

PhDr. Kateřina Bečková, v.r., předsedkyně Klubu Za starou Prahu


Rozdělovník:

Ing. arch. Jan Kasl, primátor hlav. města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1

Státní ústav památkové péče v hlav. městě Praze, Národní 37, Praha 1

Státní ústav památkové péče, Valdštejnské nám. 3, Praha 1

Odbor památkové péče Magistrátu hl. města Prahy, Starom.nám. 4, Praha 1

Odbor památkové péče Ministerstva kultury ČR, M.Horákové 136, Praha 6

Ing. Jan Bürgermeister, starosta m.č. Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1

Ústav dějin umění AV ČR, Husova 4, 110 00 Praha 1

Prof. dr. Jiří Kotalík, rektor AVU a předseda Pražského grémia

Vybrané deníky, redakce rozhlasového a televizního zpravodajství

 

NA ROZCESTNÍK KAUZY