Hlavní body jednání Domácí rady Klubu Za starou Prahu – 11. 1. 2006


1. Situace v památkové péči po odvolání ředitelů NPÚ (viz zápis z DR z 14. 12. 2005)

Na Domácí radě bylo zformulováno stanovisko Klubu pro Ministerstvo kultury, které je příspěvkem k připravované Koncepci památkové péče. Dokument obsahuje několik dle našeho názoru zásadních bodů, které by bylo dobré brát v potaz a zároveň upozorňuje na některá nebezpečí, která mohou vzniknout v důsledku neuvážených či neodborných rozhodnutí. Celý dokument je umístěn mimo jiné na těchto webových stránkách zde.


2. augustiniánský klášter u sv. Tomáše (viz zápis z DR z 16. 11. 05 a zápis z DR z 30. 11. 05 a zápis z DR z 14. 12. 05)

Klub zpracoval stanovisko, které spolu s odborným posudkem V. Jandáčka zaměřeným zejména na životnost a stav krovů zaslal na NPÚ, magistrát a odbor pam. péče MK ČR. Klub trvá na úplném zachování stávajících historických konstrukcí na této velmi významné památce.


3. návrh hotelového komplexu na levém břehu Vltavy poblíž železničního mostu na Smíchově

Klub navštívili architekti Šafer a Hájek a představili Domácí radě svůj projekt na výstavbu uvedeného hotelu. Je třeba připomenout, že na toto místo byl již hotel projektován, a to architektem Jeanem Nouvelem, ovšem jeho silueta, přesněji řečeno její výšková část inspirovaná motivem pražské vodárenské věže, by byla značně nepřípustným zásahem do vzhledu města na hranici památkové rezervace. Nyní zpracovávaný projekt se v historické zástavbě chová daleko uměřeněji, co se týče výšky i polohy staveb. Autoři upřednostnili soustavu menších samostatných prvků před monolitickým objektem, zachovali stávající uliční průhledy na druhý břeh i přirozený přístup k řece pro veřejnost.

Domácí rada Klubu Za starou Prahu se po diskusi shodla na tom, že projekt je z hlediska zásahu do struktury města víceméně bezproblémový, jediná výraznější výhrada se týkala vzhledu fasády otočené směrem k Výtoni, která působí spíše dojmem středomořského letoviska než pražské stavby. Ovšem vzhledem k tomu, že projekt je v přípravné fázi a může se ještě měnit, není třeba dopředu vznášet námitky. Obecně řečeno, pro novostavbu na tomto místo se hodí spíše tlumené přírodní tóny než pastelové barvy. Klub své podrobnější stanovisko poskytne na základě žádosti autorům stavby. (stanovisko zde)