Hlavní body jednání Domácí rady Klubu Za starou Prahu – 16. 11. 2005


1. kostel sv. Michala, Praha-Staré Město

Přes dlouhodobé protesty odborníků i široké veřejnosti nakonec došlo k odprodeji kulturní památky kostela sv. Michala stávajícímu nájemci. Tato firma však kostel velmi poškodila razantní a vzhledem k charakteru památky nepřijatelnou rekonstrukcí a její prostory navíc užívala k pořádání velmi pokleslých aktivit (laserová show, erotická show a podobně). Klub Za starou Prahu se oprávněně obává, že tato nevhodná produkce bude v interiérech stavby pokračovat, nicméně obdržel (díky místopředsedkyni parlamentu M. Němcové, která se v celém případu sv. Michala angažovala a spolupracovala s Klubem) dopis ministra kultury V. Jandáka, v němž pan ministr slibuje, že statut kulturní památky dává záruku, že využití bude odpovídat významu památky.

Pokud by tomu tak nebylo, jsou zástupci Klubu rozhodnuti věnovat se této problematice i nadále.


2. augustiniánský klášter u sv. Tomáše

Do interiérů augustiniánského kláštera u sv. Tomáše na Malé Straně je plánována vestavba luxusního hotelu, architektem je M. Kotík. O samotném projektu má Klub zatím jen kusé informace, nicméně i z nich je zřejmé, že zásahy do struktury a hmoty klášterních objektů nebudou ani malé, ani šetrné. Podle stávající verze návrhu adaptace na hotel je již jisté, že by došlo ke změnám vnitřní dispozice, vybourávání historického zdiva, propojování nyní samostatných objektů, k zastřešení dvora a zásahům do všech historických krovů.

Klub Za starou Prahu je samozřejmě těmito plány znepokojen, protože míra úprav značně překračuje kategorii citlivé adaptace. Zástupci Klubu se pokusí získat přesnou plánovou dokumentaci pro navrhovanou přestavbu, prohlédnout současný stav areálu a poté se rozhodnou, jak postupovat dále.


3. Schwarzenberský palác, Hradčany

Proběhla soutěž o architektonické vyřešení vstupu do tohoto objektu, jež má nyní ve správě Národní galerie.

Vítězný návrh španělského architekta Josepha Louise Mathea je rozhodně přijatelný, pozitivní je i přístup jeho autora, který byl jako jeden z mála soutěžících ochoten o svém návrhu dále diskutovat, případně i provádět jeho úpravy.


4. Haškův dům (viz zápis z domácí rady 2. 11.)

V domě byl dodatečně proveden stavebně-historický průzkum, v němž byla objevena i část dosud nepotvrzené barokní fáze výstavby.

Dceřiné sdružení Klubu – o. s. Za krásnou Prahu – se stalo účastníkem řízení a zkusí prosadit co největší míru zachování stavu, v němž se objekt nacházel před započetím úprav.


5. plánovaná výstavba dalších mrakodrapů na Pankráci

V prostoru Pankráce mají přibýt další věžové domy Realizace projektu by znamenala další negativní zásah do pražského panoramatu, který je důležitou součástí kulturně-památkové hodnoty města.

Pankrácké panorama je bohužel výškovými domy již narušené. Otázkou je, zda postupovat nekompromisně a jednoznačně odmítnout jakoukoli další převýšenou zástavbu, nebo se snažit o vhodné dokomponování stávajících rušivých vertikál (nižšími) novostavbami. V každém případě Klub nepodporuje výstavbu domu, jehož silueta má směrem k centu tvar písmene V. Diagonálně vedené linie by siluetě města uškodily mnohem více než čistě kolmé.


6. Stavba nového městského okruhu v Praze 6

V Praze 6 probíhají závěrečná jednání o přesné trase nového městského okruhu, který by navázal na křižovatku u Prašného mostu směrem k Břevnovu, svedl výjezdy ze stávajících tunelů Mrázovka a Strahovský a pokračoval směrem z města ven. Tyto úpravy mají vyřešit přetíženost dopravy v daných místech a mají být zčásti vedené pod zemí, hloubenými i raženými tunely. Problémem však je fakt, že v některých místech dojde i přes odvedení dopravy pod zem ke zdvojení stávajících parametrů pozemních komunikací (dva stejnosměrné dopravní pruhy místo nynějšího jednoho) a u napojování tunelů na pozemní komunikace v úseku Malovanka bude vystavěn velmi rozsáhlý systém nájezdů a připojovacích úseků k hlavnímu tahu.

Klub zvažoval, zda se k projektovaným úpravám nějakým způsobem vyjádřit, protože v tomto případě bude stavba představovat v mnohem závažnější míře nebezpečí ekologické než ohrožení historických a urbanistických hodnot města. Vybraní referenti jsou pověřeni do příštího konání domácí rady zjistit přesnější informace a případně vypracovat návrh stanoviska Klubu.