Hlavní body jednání Domácí rady Klubu Za starou Prahu – 2. 11. 2005


1. Historická dlažba chodníků na Praze 6

Klub byl občany Střešoviček a Ořechovky upozorněn na skutečnost, že v těchto lokalitách Městská část Praha 6 uskutečňuje náročný „chodníkový program“, a to zpravidla výměnu původních dlažeb za novou betonovou zámkovou krytinu. Obě lokality jsou památkovými zónami a tradiční typ dlažby by měl být zachován.

Zástupci Klubu se případem zabývali a zjistili, že dlažba v ústřední části Ořechovky je již částečně položena a v další části probíhají stavební práce. Pokud však v těchto místech byla tradiční pražská mozaika, je její nahrazení betonovou dlažbou politováníhodné, a to i v případě, že odsud odstraněné dlažební kostky pražské mozaiky budou sloužit k opravě a doplnění chodníků v centru Prahy. Ve střešovické ulici Na Kocourkách, která je součástí památkové zóny Střešovičky a je dlážděna červenou křemencovou dlažbou, k výměně tradiční dlažby dojít nesmí, šlo by o trestuhodné poškození velmi ojedinělého a překvapivě zachovaného koutu pauperitní drobné zástavby obdobného typu, jaký byl zcela zničen ve Starých Střešovicích nebo Buďánkách. Místní obyvatelé jsou si neobyčejnosti lokality vědomi, zakládají občanské sdružení a v rámci jeho činnosti hodlají zachování dlažby hlídat ostřížím zrakem.


2. Novostavba u Hergetovy cihelny

Ministr kultury Vítězslav Jandák zamítl rozklad investora, který se jím domáhal zrušení rozhodnutí MK ČR, kterým zas bylo zrušeno rozhodnutí odboru památkové péče magistrátu povolující stavbu u Hergetovy cihelny.

Kauza, která probíhala téměř dva roky je podrobně popsána ve Věstnících Klubu i v rubrice kauzy na webu.


3. Haškův dům, Školská ulice, Praha 1

Ačkoli Haškův dům byl v roce 2002 prohlášen kulturní památkou provádí investor v domě úpravy, které jsou v rozporu se schváleným stavebním projektem a i v rozporu se zásadami péče o kulturní památky.

Ve stavebním řízení je účastníkem dceřiné naše o. s. Za Krásnou Prahu. O kauze se bude dále jednat.


4. Rekonstrukce objektu zahradní restaurace v Zahradě Kinských

Klub dostal od projektanta k předběžnému vyjádření studii rekonstrukce zahradní restaurace v Zahradě Kinských. Z této stavby zbyly v současné době jen části obvodového zdiva, objekt dlouhá léta chátral bez využití a údržby a před několika roky vyhořel. Stavba má být alespoň rámcově rehabilitací původního vzhledu, funkce zůstane zachována. Zatím nebylo zahájeno stavební řízení.

Domácí rada Klubu nemá na základě posouzení studie rekonstrukce k návrhu zásadní námitky, ačkoli se rozhodně nejedná o pietní obnovu historického objektu (například nově vkládané skleněné prvky, střešní vikýře a podobné navrhované úpravy se k původní podobě stavby nechovají příliš šetrně). Nicméně, objekt nijak pohledově neovlivní panorama města a je nutné přihlédnout i ke skutečnosti, že ačkoli z objektu v současnosti zbylo pouhé torzo, nehodlá investor nikterak měnit jeho základní hmotu a dispozici.


5. Oceanárium na Letné

Magistrát hlavního města Prahy, odbor obchodních aktivit, veřejně oznámil záměr pronajmout místo bývalého Stalinova pomníku na Letné soukromému subjektu, který by jej adaptoval a využil. Vážný zájem o tuto plochu má firma, která provozuje již po celém světě „oceanária“. Jejich již hojně medializovaný záměr počítá nejen s úpravou objektu soklu bývalého pomníku, ale i s rozsáhlými krajinářskými úpravami Letenského parku.

Klub se staví negativně k této i podobným variantám využití. Místo na Letné získalo v průběhu času určitý pietní charakter ve vztahu k českým dějinám a jeho významu rozhodně neodpovídá atrakce typu předvádění vodních živočichů. Zvýšený turistický ruch by pak pravděpodobně zcela narušil stávající charakter místa. Současná parková úprava i architektonická úprava Letné je navíc významnou esteticko-krajinářskou hodnotou, přímo vázanou na urbanismus města (pohledové napojení na Pařížskou třídu, vhodné a proporčně vyvážené řešení svahu nad Čechovým mostem a podobně), kterou by bylo podle názoru Klubu dobré zachovat. Při budoucím řešení tohoto areálu je navíc důležité vzít na vědomí fakt, že letenský svah je z geologického hlediska značně nestabilní a těžká technika i stavební práce by mohly způsobit jeho závažné statické poruchy.


6. Masarykovo nádraží - budova Národní knihovny

Klub Za starou Prahu by jako možné využití plochy, která by vznikla případným zmenšením stávajícího nádraží (viz zápis z 5. 10. 2005) a redukcí jeho provozu, navrhoval stavbu komplexu Národní knihovny. Tím by bylo vyřešeno umístění nových prostor, které knihovna evidentně potřebuje a zároveň by tato instituce zůstala dobře dopravně dostupná a v centru města, což by její návštěvníci jistě uvítali. Bylo by tím také zamezeno narušení Letenských sadů, kam má být budoucí stavba budovy Národní knihovny násilně zasazena.