Hlavní body jednání Domácí rady Klubu Za starou Prahu – 30. 11. 2005


1. augustiniánský klášter u sv. Tomáše (viz zápis z Domácí rady z 16. 11.)

Klub se podrobněji seznámil s komplexem kláštera i s projektem přestavby na hotel. Potvrdilo se, že se plánované stavební úpravy mají být velmi razantní. Pražské pracoviště NPÚ se v úrovni referentů k projektu vyjádřilo ve smyslu, že adaptaci objektu na hotel připouští, ale za přesně stanovených podmínek (jež však současná forma projektu nesplňuje). Stanovisko NPÚ - ÚOP v Praze ještě není podepsáno ředitelem, NPÚ – ÚP bylo v této věci požádáno o součinnost.

Klub se tomuto projektu bude i nadále pozorně věnovat.


2. Mostecká 64, kino U hradeb

Začalo územní řízení k přestavbě objektu kina na podzemní garáže.

Klub Za starou Prahu se stále snaží projekt zastavit. Na straně Klubu byl i architekt Trmač, který stavbu spoluprojektoval a uplatňoval proti plánované zásadní přestavbě svá autorská práva. Pan architekt bohužel v létě zemřel, nicméně jeho syn je ochoten v jeho snahách pokračovat. Dalším zásadním faktem je, že dům stojí na geologicky velmi nestabilním podloží, což nebylo při schvalování projektu zatím zohledněno. Investor má geologický průzkum zpracovaný pouze z 50. let 20. století. Zástupce o.s. Za krásnou Prahu vznesl v tomto duchu připomínku v rámci územního řízení a požaduje zpracování aktuálního a objektivního geologického průzkumu.


3. Václavské náměstí, projekt řešení prostoru (viz zápis z Domácí rady z 21. 9.)

Vítězem soutěže se stal arch. Jakub Cigler.

Klub Za starou Prahu vítězný návrh podporuje, dle našeho názoru se jedná o seriózní a vkusné řešení, které by mělo být realizováno.


4. Stavba nového městského okruhu v Praze 6 (viz zápis z Domácí rady z 16. 11.)

Členové Domácí rady Klubu se podrobněji a přesněji seznámili se zamýšlenými projekty a dohodli se na následujícím stanovisku: Je jasné, že dostavba městského okruhu je nutná. Přesto však považujeme za správné dostavět nejprve severní dálniční okruh, aby bylo zcela zřejmé, jakou kapacitu provozu bude ještě třeba řešit městským okruhem. Teprve na základě tohoto zjištění je možné projektovat jeho části přesně podle potřeby. Smyslem je, aby bylo co nejvíce dopravy odvedeno pod zem, proto považujeme za důležité nerozšiřovat provoz na stávajících pozemních komunikacích, ale snažit se jej díky podzemním tunelům ještě zmenšit. Oddělení Dejvic a Hradčan komunikací s parametry dálnice rozhodně není z hlediska historické struktury města nejlepším řešením. Za podstatné považujeme i zachování všech pozůstatků zdiva pražských barokních hradeb.