Přehled aktivit Domácí rady Klubu Za starou Prahu v květnu až srpnu 2003


V průběhu jarních měsíců byly na jednáních Domácí rady probírány zejména památkové kauzy, které jsou součástí náplně předchozích stránek tohoto Věstníku.

Zároveň však byli členové Domácí rady aktivní též v řadě dalších iniciativ a našemu Klubu blízkých akcí:

Na přípravě a průběhu Diskusního setkání odborníků a zástupců samosprávy k problematice ochrany a zachování kostelů, kaplí a oratoří v České republice, vhodného využití sakrálních prostor, které neslouží svému původnímu účelu s přihlédnutím k případu využití kulturní památky kostela sv. Michaela Archanděla na Starém Městě pražském se podíleli R. Biegel a prof. Milan Pavlík. Toto setkání se konalo 19. května 2003 v prostorách Nadace Collegium Marianum a jeho výsledkem bylo obsáhlé Memorandum adresované ministrům kultury, životního prostředí, pro místní rozvoj a financí ČR a hejtmanům jednotlivých krajů.

Spoluorganizátory programu otevřeného diskusního setkání s názvem Karlín na křižovatce zájmů a investic, které se konalo pod hlavičkou Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky a Uměleckohistorické společnosti v českých zemích dne 20. května v sále hotelu Beseda Bonsai v Praze 8 – Karlíně, byli Mgr. R. Kreuzziegerová a I. Minář (podrobněji v článku Karlín v době sklizně)

Tytéž pořadatele mělo další diskusní setkání ohledně projektu na úpravu parkového prostoru ostrova Kampy, uskutečněné dne 26. června v budově Ústavu dějin umění AV. Programu se aktivně zúčastnili z klubovních řad R. Biegel, M. Solař, R. Kreuzziegerová a další.

Probíhala a stále probíhá veřejná finanční sbírka SOS Archiv architektury, jíž je Klub Za starou Prahu administrativním správcem. V současné chvíli byla díky neobyčejnému nasazení některých pracovníků Národního technického muzea zorganizována letní brigádnická činnost, při níž již byly vysušeny první kubíky zamražených archiválií a která je na mzdách brigádníků hrazena právě z peněz sbírky SOS AA. O práci, byť je doprovázena biologickým rizikem, byl ze strany studentů velký zájem. Příležitost “sprchovat Kotěru nebo Gočára” je totiž historicky ojedinělá a neopakovatelná (doufejme). Výsledky letní práce brigádníků na vysoušecím pracovišti NTM budou prezentovány na výstavě. (podrobněji viz zde).

 

Kateřina BečkováPřed zpracováním stanoviska k nástavbě konírny v areálu Sovových mlýnů byla zorganizována ing. arch. V. Králíčkem pro členy Domácí rady Klubu zevrubná prohlídka celého objektu, při níž největší zájem přítomných vzbudila možnost hladkého dobytí skleněné krychle a vyhlídka z ní. Foto K. Bečková, květen 2003