KOMIKEM PROTI SVÉ VŮLI
K PŮSOBENÍ MGR. KNĚŽÍNKA V ČELE MAGISTRÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE

(článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 1/2007)


V bilančním Věstníku, který jsme vydali před necelými dvěma lety (č. 3/2005) jsme ve většině článků kritizovali způsob, jakým probíhá posuzování památkové přípustnosti stavebních záměrů v Praze, a to zejména v působnosti magistrátního odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, řízeného Mgr. Janem Kněžínkem, tedy výkonné složky státní památkové péče.


Mnozí jsme se s jmenovaným ředitelem odboru setkali při různých příležitostech (jednání v komisích, poradních sborech, soutěžních porotách, účast v diskusních pořadech v rozhlasu či televizi, na konferencích a společenských akcích), vyslechli jsme řadu jeho mediálních vystoupení, a to vše dohromady nám vytvořilo obraz člověka, který je na první pohled bodrý, žoviální, přívětivý, nechce si zbytečně vytvářet nepřátele a hrotit spory, ale pro výkon rozhodovacích pravomocí v oblasti památkové péče, které podepisuje vlastním jménem a vlastní rukou, je to zoufale málo. Úsudek a hierarchie hodnot Mgr. Kněžínka se často podobá prostému laickému názoru nedotčenému nejzákladnější teoretickou výbavou oboru památková péče či znalostí jednoduchých zákonitostí kulturního vývoje. Velmi nízkou míru kultivovanosti vykazuje i jeho ústní projev, řada načatých vět bez dokončené myšlenky je nepochybně oříškem i pro střihače super krátkých šotů televizního zpravodajství. Absence pevných hodnotových a etických pilířů a z ní plynoucí snadná ovlivnitelnost a manipulativnost rozhodování ve prospěch sporných a kontroverzních záměrů jsou pak pro investory a developery nečekanou, ale o to vítanější výhodou.

Po zvážení situace se Klub Za starou Prahu rozhodl veřejně na výše naznačený problém poukázat. Učinil tak stanoviskem, které zde uvádíme v nezkrácené verzi.

Stanovisko k situaci ve vedení Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy.
Na stanovisko, které bylo médiím rozesláno 27. dubna 2007, reagovala okamžitě ČTK. Ještě týž den byl také Mgr. Jan Kněžínek hostem pořadu Interview ČT 24, který si mohou zájemci na internetu přehrát z televizního archivu (viz zde), což všem vřele pro názornou ilustraci našeho stanoviska doporučujeme. Další den, tj. v sobotu 28. 4., pak bylo stanovisko citováno ve třech denících.

Za měsíc, dne 29. května se autorka tohoto textu a jednatel Klubu setkali nad textem stanoviska s radním pro kulturu Hlav. města Prahy Ing. Milanem Richterem. Schůzka byla vedena v přátelském duchu a jejím výsledkem byla nabídka přímého kontaktu pro sporné a kontroverzní situace.

Kateřina Bečková