Přehled aktivit Domácí rady Klubu v dubnu až září 2001


Ve druhém čtvrtletí Domácí rada Klubu Za starou Prahu plynule navázala na svoji předchozí činnost a zabývala se většinou památkovými kauzami vyvíjejícími se již delší dobu. Objevily se však i problémy zcela nové.

Ve druhé polovici měsíce dubna byl po delších přípravách předložen první návrh obsazení odborné oponentní komise pro plánovanou rekonstrukci Karlova Mostu. Technická komise Klubu rovněž zahájila shromažďování podkladových materiálů pro práci této komise.

Domácí rada pokračovala v získávání informací a podkladů k historii a stavu krovu kostela sv. Anny. Členové měli možnost kostel a jeho krov navštívit 3. dubna 2001 a pohovořit o připravovaném projektu s arch. Petrem Wagnerem, spolupracovníkem arch. Evy Jiřičné.

Květnová zasedání probíhala ve znamení diskuse o mediálně hojně prezentovaném novém návrhu amerického architekta Richarda Meiera na zástavbu Pankrácké pláně. Projekt počítající s navýšením stávající nedokončené budovy Rozhlasu a s doplněním dalších dvou výškových staveb se členům Domácí rady zdál i přes svoji vysokou kultivovanost pro dané místo nevhodný. Členové se shodli na tom, že na pohledově citlivé hraně horizontu pražské památkové rezervace je zástavba mrakodrapy nežádoucí. Zasedání Domácí rady navštívila v této věci rovněž poslankyně pražského zastupitelstva za Unii svobody dr. Ivana Bursíková, která upozornila mimo jiné na to, že investorem projektu by měla být společnost, která se na podobě historického jádra Prahy podepsala například nechvalně známou novostavbou Longin Busines Center.

Dne 16. května navštívil zasedání Domácí rady člen Klubu architekt Miloš Kruml, žijící ve Vídni a působící jako člen Společnosti pro obnovu historického dědictví ve Vídni. Nabídl Klubu spolupráci a zejména metodickou pomoc v otázce novostaveb v historickém městském prostředí.

Ve dnech 18. - 20. května 2001 navštívili členové Klubu Za starou Prahu své příznivce i členy ve Znojmě. Seznámili se současně s problematikou nevhodného záměru znojemského magistrátu zřídit v zahradním areálu slavného kláštera Louka městské koupaliště a aquapark. Členové Klubu přislíbili přátelům ze Znojma a Okrašlovacího spolku ve Znojmě v rámci svých možností veškerou možnou pomoc.

Členové technické komise Klubu předložili definitivní návrh složení oponentní komise pro Karlův most. Ustavující jednání této komise spolu s expertní skupinou zřízenou k témuž účelu z členů Českého svazu inženýrů se uskutečnilo 29. května.

Měsíc červen se nesl ve znamení tiskových konferencí a setkání.

Domácí rada Klubu požádala architektku Evu Jiřičnou, zda by byla ochotna představit na některém zasedání Domácí rady svůj projekt na rekonstrukci kostela svaté Anny. Architektka Jiřičná pozvání přijala. Nicméně tato návštěva se uskutečnila až po rozsáhlém organizačním úsilí a několikerém přeložení termínu vzhledem k exponovanosti architekty v dalších evropských městech (Londýn, Paříž) dne 25. června za hojné účasti členů Domácí rady a hostů.

Členové Domácí rady uvítali rozhodnutí ministra kultury, který v mimoodvolacím řízení zrušil na podnět Klubu Za starou Prahu a Národního technického muzea kladné rozhodnutí Odboru památkové péče magistrátu ve věci rekonstrukce bývalé restaurace Expo 58 na Letné. Bohužel investor stavby se stavebním povolením ze září minulého roku mezitím spornou stavbu uskutečnil. Proti tomuto stavu věcí uspořádalo Národní technické muzeum dne 12. června 2001 ve spolupráci s Klubem protestní tiskovou besedu.

Ve věci Sovových mlýnů navštívila delegace Klubu ve složení dr. Bečková, prof. Pavlík a R. Biegel v řádně ohlášeném termínu ministra kultury Pavla Dostála. (viz)

Dne 19. června 2001 se zástupci Domácí rady zúčastnili semináře s názvem Císařský mlýn a jeho osudové proměny, který se konal v Ústavu teorie a dějin umění za organizace Uměleckohistorické společnosti. Seminář si kladl za cíl seznámit odbornou veřejnost s názory na rekonstrukci Císařského mlýna, reprezentoval však především názorovou skupinu zastánců manýristické urbanistické koncepce areálu mlýna, která zcela zřejmě přezírá hodnoty klasicistní fáze historie tohoto objektu. (Viz článek na str. xx)

Dne 27. června uspořádala Domácí rada Klubu tiskovou konferenci v budově Muzea hlav. města Prahy, na které její zástupci prezentovali názory Klubu na nejžhavější památkové kauzy jakými jsou Sovovy mlýny, Karlův most, kostel sv. Anny nebo zástavba Pankrácké pláně.

Ani v letních měsících nepřestala Domácí rada sledovat dění v Pražské kotlině a poté co ministr kultury Pavel Dostál na konci července vydal v rozporu se stanovisky všech svých odborných poradních orgánů souhlas s tím, aby byla na Sovových mlýnech umístěna skleněná krychle zasahující do malostranského panoramatu, shromáždili členové Domácí rady materiály dokumentující nezákonnost a svévolnost tohoto rozhodnutí a uspořádali dne 16. srpna 2001 v budově Muzea hlavního města Prahy protestní tiskovou konferenci na toto téma. S příjemným překvapením pak Klub zaznamenal jak obrovský mediální ohlas, tak přímý ohlas veřejnosti přinášející vítaný příliv nových členů.

 

Jan Veselý