O způsobu opravy Karlova mostu rozhodnuto souhlasně s názorem Klubu

(článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 3/2003)


Několikaletý spor mezi projektanty opravy Karlova mostu (prof. ing. J. Witzany, DrSc., ing. J. Křížek, CSc., ing. arch. T. Šantavý) a širokou oponentní skupinou památkářů včetně Klubu Za starou Prahu, mostních odborníků a stavbařů z Českého svazu stavebních inženýrů (ČSSI), expertů technických oborů z vysokých škol (ČVUT i UK Praha), geotechniků a chemiků z Univerzity Karlovy a dalších odborníků, byl definitivně rozhodnut a toto rozhodnutí je vtěleno do Usnesení Rady hlavního města Prahy (číslo 1095 ze dne 22. 7. 2003). Zmíněný projekt opravy Karlova mostu byl zamítnut.


Vzhledem k mimořádnému významu tohoto Usnesení pro osudy Karlova mostu citujeme celý jeho text v doslovné verzi. Zároveň publikujeme výtah z mnohastránkové Důvodové zprávy - tisk 4328, kterou předložil Radě HMP náměstek primátora ing. Jan Bürgermeister.


Usnesení Rady HMP číslo 1095 ze dne 22. 7. 2003

Rada hlavního města Prahy

I. bere na vědomí

informaci o dosavadním postupu při přípravě a realizaci oprav Karlova mostu, uvedenou v důvodové zprávě k tomuto usnesení

II. rozhoduje

delimitovat investorská práva a povinnosti na opravu Karlova mostu z TSK hl. m. Prahy na OMI MHMP

III. ukládá

řediteli Technické správy komunikací hl. m. Prahy

 1. zabezpečit opravu ledolamů a stabilizaci pilířů, které byly poškozeny při povodni v roce 2002
  Termín: 30. 11. 2003

 2. delimitovat platnou smluvní dokumentaci a předat veškeré materiály týkající se dosavadních příprav opravy Karlova mostu, studie, projektovou dokumentaci, stavební deník poslední velké opravy aj. řediteli OMI MHMP
  Termín: 30 9. 2003

OMI MHMP

 1. zajistit analýzu podkladů všech dosud uskutečněných průzkumů a měření, s cílem připravit zadání pro projekt technické obnovy a dlouhodobé údržby mostu
  Termín: 31. 12. 2003

 2. zajistit podklady pro výběr zhotovitele projektové dokumentace pro obnovu mostu a jeho dlouhodobou údržbu
  Termín: 31. 12. 2003

 3. předložit Radě HMP návrh odborné koordinační komise pro obnovu Karlova mostu, složenou ze zástupců HMP, OOP MHMP a odborníků
  Termín: 31. 12. 2003

náměstkovi primátora Paroubkovi

 1. ukončit veřejnou sbírku na opravu Karlova mostu
  Kontrolní termín: 30. 9. 2003

MUDr. Pavel Bém
primátor hl. m. Prahy

Ing. Jan Bürgermeister
náměstek primátora hl. m. Prahy


Důvodová zpráva

V úvodu Důvodová zpráva (dále jen DZ) zdůrazňuje základní přístup ke Karlovu mostu jako k národní kulturní památce zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek pod R. č. Ú. s. 1-15/1 v centru památkové rezervace v hl. m. Praze, prohlášené nařízením vlády č. 66/1971 Sb. a vedené na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Důvodová zpráva poukazuje na platný památkový zákon 20/1987 Sb. v pozdějším znění a nutnost akceptovat závěry Vědecké rady Národního památkového ústavu (dále NPÚ) ze dne 5. 2. 2003 (Poznámka). DZ se zabývá průběhem sporu mezi širokou skupinou odborníků z oblasti památkové péče a projektanty. Spor se datuje již od roku 1991 a zesílil po roce 1994, kdy bylo vypracováno za vedení prof. ing. Jiřího Witzanyho, DrSc. Odborné stanovisko a Posuzovací zpráva č. 24/29/1994 TSK.

DZ se pozastavuje nad tím, že na projektanta Karlova mostu nebylo vypsáno výběrové řízení, i když byl v platnosti zákon č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek. V roce 1995 byla podepsána základní smlouva mezi investorem (IDS v zastoupení TSK) a projektovým ateliérem ing. arch. Tomáše Šantavého. Projektanti (prof. ing. J. Witzany, DrSc., ing. J. Křížek, CSc., ing. arch. T. Šantavý) předložili několik variant řešení, z nichž byla vybrána pro stavební povolení tzv. varianta III. "kompletní výměna skladby mostovky včetně odstranění železobetonové desky, dále statické zajištění mostu soustavou táhel, provedení nových hydroizolací a odvodnění". V roce 2001 byl projekt I. etapy aktualizován, v podstatě však technické řešení změněno nebylo.

Protože projekt svým řešením vzbudil odpor široké odborné, technické i památkové veřejnosti, byla ustavena při TSK v lednu 2002 Pracovní expertní skupina Karlův most (PES KM), která měla posuzovat projektovou dokumentací a vyjadřovat se k ní i ve vztahu k veřejnosti. Odborné vyjádření SÚPP zn. 745/2002 z 28. 3. 2002 označilo předloženou dokumentaci za nepřijatelnou. OPP MHMP (čj. 15666/2002/Fab, 21. 5. 2002) rozhodl v závazném stanovisku o nepřípustnosti její realizace.

Vzhledem k neústupnosti stávajících projektantů vypracovali experti Českého svazu stavebních inženýrů (ČSSI) a Klubu Za starou Prahu několik odborných vyjádření, ve kterých poukázali na sporná řešení zásadní koncepce projektu. Dále bylo odborně vyhodnoceno několik doplňujících průzkumů (Geotechnika, Přírodovědecká fakulta UK, expertní komise statiků atd.). Některé závěry hypotéz týmu prof. Witzanyho byly označeny za sporné.


Závěr Důvodové zprávy:

(citace) "Vůči projektovému řešení tzv. "rekonstrukce" KM stávajících autorů se od počátku ze strany památkové péče a prakticky celé odborné veřejnosti objevují stále tytéž výhrady, které nejsou během dlouhého časového období akceptovány. Komplikovaný a finančně nákladný projekt od počátku upřednostňuje dopravně technické řešení (i při vědomí, že není pravděpodobné, že by most byl zatěžován v budoucnu více než jako lávka pro pěší) před celkovým, tj. i uměleckohistorickým přístupem k jedinečné národní kulturní památce mezinárodního významu. Projekt nenachází ověřitelné zdůvodnění ani ve vyhodnocení průzkumů aktuálního stavu mostu, ani v požadavcích památkové péče. A bohužel se neustále vrací k problémům, které byly při opravě již ze zásadních památkářských nebo technických důvodů vyloučeny. Nepřístupnost projektantů k závazným odborným a správním náležitostem vedla v nedávné minulosti k vážným pochybením. A následně k zablokování reálné opravy KM. Vzhledem k vyčerpání přípustných možností nelze předpokládat změnu přístupu ani do budoucna.

V dokumentaci geneze opravy KM se také ukazují závažné problémy ze strany obou účelových organizací TSK a IDS, které zastupují vlastníka KM. Mj. i porušení zák. č. 199/1994 Sb. a v pozd. znění a zák. č. 20/1987 Sb. a v pozd. znění. TSK nemá ve zřizovacích listinách zřizovatelem formulované podmínky státní památkové péče, ani odpovědnost za dodržování zákona při správě a nakládání s NKP. Předmět činnosti TSK je kompetenčně odlišný. Proto je třeba, aby vlastník v souladu s památkovým zákonem akceptoval doporučení MK ČR o změně správcovské organizace. Z důvodu současné priority při správě KM - příprava a oprava KM, se v rámci operativních možností HMP doporučuje jako nejvhodnější Odbor městského investora MHMP.

Je proto třeba, aby TSK ukončila veškeré své smluvní závazky vztahující se k přípravě opravy KM. Ve spolupráci a LRG a OMI MHMP pak zajistí převod správy NKP KM na OMI MHMP, včetně předání veškeré dokumentace KM, projektové dokumentace a stavebního deníku poslední velké opravy ze 60. - 70. let, průzkumů, proplacených projektů atd.

OMI MHMP zajistí kompetentního konzultanta pro zhodnocení dosavadní přípravy a rešerši dostupných podkladů opravy KM. Konzultant zajistí spolupráci s panelem odborníků a v souladu s podmínkami památkové péče. OMI MHMP na základě komplexního výstupu výsledků činností konzultanta a panelu odborníků připraví veřejnou obchodní soutěž na projektanta."

Potud citace úřední zprávy.

Závěrem nutno podotknout, že Domácí rada Klubu a členové jeho technické komise se iniciativně zúčastnili této bitvy o Karlův most od počátku roku 2001, kdy měli možnost se seznámit s projektem rekonstrukce. Podrobně pak členy Klubu informovali v několika číslech klubovního Věstníku. Navazovali přitom na starší stanoviska Klubu (doc. Pauli, ing. Fuka, ing. arch. Hyzler, doc. dr. Líbal, DrSc. a d.). Neměnné stanovisko Klubu svědčí o zásadní názorové kontinuitě, která v tomto případě našla odezvu i u správy města Prahy.

Tento povzbuzující fakt však Klub nemůže ukolébat. Důležité bude hlavně to, jak budou plněny úkoly uložené Radou MHMP ve výše citovaném usnesení.

Klub si zvláště cení toho, že mezi špičkami české technické a vědecké inteligence došly jeho názory pochopení. Mezinárodní spolupráce Klubu s autory rekonstrukce románského mostu přes Dunaj v Řezně je znakem nové situace Prahy v nové Evropě.

 

Milan PavlíkPoznámka:
Výpis ze zápisu z Vědecké rady Národního památkového ústavu, konané dne 5.2.2003 najdete zde.

 

 

NA ROZCESTNÍK KAUZY