Další kapitola dlouhodobého úsilí o moderní koncepci opravy Karlova mostu

(článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 2/2004)Ve středu 7. dubna 2004 se sešla poprvé Odborná koordinační komise (OKK) pro obnovu Karlova mostu zřízená při Magistrátu hlavního města Prahy primátorem MUDr. P. Bémem. Jde o důsledek usnesení Rady hlavního města Prahy (RHMP) č. 1095 ze dne 29. 7. 2003, které zaujalo stanovisko k dosavadní situaci kolem přípravy obnovy Karlova mostu. Čtenáře Věstníku Klubu jsme o tomto zlomovém jednání Rady MHP informovali v čísle 3/2003 v tomto článku. Původní projekt autorů prof. Ing. Witzany, DrSc., Ing. Křížek, Ing. arch. Šantavý byl zamítnut. Jako jeden z nejbližších kroků připravuje vedení města nové výběrové řízení na projektanta opravy Karlova mostu.

Dne 13. dubna 2004 se uskutečnil za neobvykle velkého zájmu odborné stavařské veřejnosti veřejný technický seminář k opravě Karlova mostu. Naprosto zaplněný sál budovy VTS na Novotného lávce v Praze 1 si vyslechl v úvodu názor náměstka primátora Ing. Jana Bürgermeistera na další postupné kroky nutné k obnově Karlova mostu a informaci předsedy Českého svazu stavebních inženýrů doc. Ing. M. Pavlíka, CSc. o připravenosti ČSSI k další odborné spolupráci. ČSSI také tento seminář připravil organizačně i odborně za spolupráce s Nadačním fondem Karlův most Praha (Ing. F. Hrnčíř, MBA).

Seminář se vyznačoval vysokou odbornou úrovní sdělení přednášejících. Z témat jednotlivých příspěvků uvádím: Klíčové problémy současné opravy Karlova mostu (Ing. V. Křížek, CSc., ČSSI), Specifika zakládání historických mostů (prof. Ing. I. Vaníček, DrSc, FSv ČVUT), Vliv katastrofální povodně ze srpna 2002 na stabilitu Karlova mostu (Ing. P. Uher, Povodí Vltavy), Stav spodní stavby a její statická bezpečnost (prof. Ing. J. Škopek, DrSc., PF UK), Vyhodnocení průzkumu - skutečný stav vrchní stavby (doc. Ing. K. Drozd, CSc., PF UK), Statická analýza mostní konstrukce - parametrická studie (prof. Ing. J. Šejnoha, DrSc.), Geneze opravy Karlova mostu (A. Bechtoldová), Jaký přírodní kámen vybrat pro opravu KM (doc. RNDr. R. Přikryl, PF UK), Karlův most - organizační problematika provádění stavby (Ing. V. Křížek, CSc., ČSSI), Příčiny selhání hydroizolace Karlova mostu, možné varianty obnovy (doc. Ing. Z. Kutnar, CSc., FA ČVUT). O zásadách pro opravy a údržbu historických mostů v Německu referovali Dipl. Ing. E. Stolarski, LGA Bayern, Norimberk a Dipl. Ing. A. Swaczyna, Baudirektor Stadt Regensburg.

Problémem hydroizolace, tedy jednou z hlavních technických otázek budoucího projektu i realizace, se zabývali odborníci z praxe (ing. Káně, ing. Růžička). Předvedli řešení tohoto svízelného problému několika způsoby.

O památkových i architektonických problémech obnovy Karlova mostu přednášeli ing. arch. O. Šefců NPÚ a autor tohoto příspěvku.

Přítomní odcházeli po celodenním jednání s vědomím účelně vynaloženého času. Pečlivá příprava semináře ČSSI byla přítomnými oceněna. Odborníky z oboru statiky mostních konstrukcí zaujala především evropská úroveň příspěvků profesorů Fakulty stavební ČVUT J. Šejnohy, Vl. Křístka a V. Blažka Statická analýza mostní konstrukce Karlova mostu. V diskusi na semináři i později na OKK přítomní konstatovali, že v ní byly přesvědčivě vyvráceny dosavadní nedokonalé teoretické představy, které vedly k mylným stavebním řešením zamítnutého projektu.

Současně byl všem účastníkům rozdán pohotově vydaný katalog přednesených přednášek s bohatým grafickým a obrazovým doprovodem. Vydali ho ČSSI a Nadační fond Karlův most v redakční úpravě Ing. Vl. Křížka, CSc., který seminář též organizačně připravil a moderoval.

 

Milan Pavlík

 

 

NA ROZCESTNÍK KAUZY