ZÁPIS Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ KLUBU ZA STAROU PRAHU
dne 11. března 2006 v Baráčnické rychtě


Valnou hromadu zahajuje předsedkyně Klubu, Dr. Kateřina Bečková.

Vítá muzikanta Tomáše Hášu (umělecké jméno Mr. Evergreen), který vytváří preludováním známých melodií na přenosném piánu příjemnou atmosféru, a upozorňuje přítomné, že po přestávce dojde na výuku hymny Klubu.

V úvodu shromáždění čte předsedkyně jména členů zemřelých v roce 2005. Jmenovitě vzpomíná na členku Domácí rady Ing. arch. Helenu Polívkovou, dále čestného člena pana Reinholda Macho, starostu města Furth im Wald. Minutou ticha je uctěna jejich památka.

Jednatel klubu Mgr. Richard Biegel čte jednatelskou zprávu.


Jednatelská zpráva za rok 2005

v plném znění zde

Hlasování o jednatelské zprávě: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 2.


Pokladní a revizní zpráva za rok 2005

Pokladník pan Milan Patka čte pokladní zprávu za rok 2005. Revizor účtů, M. Foltýn čte revizní zprávu za rok 2005.

Hlasování zprávách pokladní a revizní: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 2

Schválením jednatelské, pokladní a revizní zprávy bylo odstupující Domácí radě na rok 2005 uděleno absolutorium.


Volba Návrhové komise

Kandidáti – Ing.arch. Miloš Solař, paní Marie Kočová,

hlasování: pro – většina, proti – nikdo, zdržel se – 2


Volba Volební a mandátové komise

Kandidáti – Bc. Karel Ksandr, Dr. Helga Turková, Mgr, Stanislav Holeš, Karel Novotný, Ing. Jiřina Muková,

hlasování: pro – většina, proti – nikdo, zdržel se – 4

Bc. Karel Ksandr jako předseda volební a mandátové komise se ujímá vedení schůze a děkuje Dr. Kateřině Bečkové za vedení Klubu a za osobní statečnost v současné bouřlivé situaci v památkové péči. Dále svolává volební komisi a kratičce se radí. Následně předčítá ze stanov Klubu články věnované volbě výkonného orgánu sdružení. Doplňuje se listina přítomných. Vyzývá k rozhodnutí o způsobu volby. Představuje kandidátku sestavenou odstupující Domácí radou. Znovu připomíná početní limity při tajné volbě a techniku tajné volby.

Návrh pana Martina Strakoše volit novou DR. aklamací.

Hlasování o způsobu volby aklamací: pro – většina, proti – 1, zdržel se – 1

Volba nové domácí rady bude provedena aklamací!


Volba předsedy Klubu

Kandidát – dr.Kateřina Bečková

Hlasování o předsedovi Klubu: pro – většina, proti – nikdo, zdržel se – 1.


Volba místopředsedů Klubu

Kandidáti – Bc. Karel Ksandr, Ing. arch. Martin Krise

Hlasování o místopředsedech Klubu: pro – většina, proti – nikdo, zdržel se – 2.


Volba členů Domácí rady

Kandidáti – Mgr. Richard Biegel, Ing. Zbyněk Bureš, JUDr. Zdeněk Dušek, Mgr. Kateřina Hanzlíková, Mgr. Stanislav Holeš, Ing. arch. Josef Hyzler, Ing. Václav Janáček, doc. Ing. arch. František Kašička, PhDr. Kristýna Kolajová, Mgr. Radmila Kreuzziegerová, Mgr. Blanka Kynčlová, Ivan Minář, Milan Patka, Ing. arch. Michal Sborwitz, Ing. arch. Miloš Solař, prof. PhDr. Rostislav Švácha, PhDr. Helga Turková, Ing. arch. Jan Veselý

Hlasování o členech Domácí rady: pro – většina, proti – nikdo, zdržel se – 10


Volba revizorů účtů

Kandidáti – Marek Foltýn, Mgr. Martin Micka

Hlasování o revizorech účtů: pro – většina, proti – nikdo, zdržel se – nikdo

Regulérnost voleb potvrdil Mgr. Stanislav Holeš.
Nová Domácí rada a funkcionáři byli zvoleni za přítomnosti 126 členů Klubu.


PŘESTÁVKA:
Zpěv a výuka klubovní hymny Pražská JAVA.


Diskuse

Bc. Karel Ksandr na dotaz člena vysvětluje a komentuje situaci na Vítkově a monitoring a podporu všech objektů.

Arch. Miloš Solař – komentuje situaci v památkové péči a roli předsedkyně a Domácí rady Klubu. Vyjadřuje přesvědčení, že by Valná hromada měla přímo pověřit své statutární orgány pokračováním činnosti v tomto duchu, aby bylo zjevné, že jednají za celé plénum sdružení.

Dr. Josef Štulc děkuje Klubu a zdůrazňuje jeho zásadní roli jak v době krize po povodni 2002, tak nyní. Oceňuje podporu Klubu památkovému ústavu. Vyzývá, aby Klub požadoval na GŘ Hájkovi přizvání svého zástupce do ústřední památkové rady.

Dr. Neckářová seznamuje plénum s historií Malostranského hřbitova na Smíchově. Vyzývá k aktivitě a pomoci při záchraně tohoto hřbitova.

Bratr Karel Novotný představuje jednatelku spolku Vltavan, která následně přednáší zdravici tohoto spolku Klubu Za starou Prahu. Zve všechny na oslavy 135. výročí existence Vltavanu. Dne 10. června, pochodem z Výtoně přes Karlovo náměstí do Mánesa. Dále referuje o dalších akcích spolku.

Karel Ksandr upozorňuje na ukončení činnosti iniciativy SOS – archiv architektury a referuje o výnosu sbírky pro restaurování poničených archiválií. Závěrem děkuje Jose- fu Štulcovi za podporu u anglických dobrodinců.

A. Rymarev hovoří o nedostatečné dokumentaci velké části pražské historické architektury.

Ing. arch. Josef Hyzler připomíná nedožité jubileum arch. E. Hrušky, emeritního předsedy Klubu, a jeho roli v dějinách Klubu – potlesk.


Usnesení valného shromáždění

Ing. arch. Miloš Solař čte návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednatelskou zprávu, pokladní zprávu a revizní zprávu za rok 2005. Oceňuje pohotovou reakci Domácí rady na aktuální dění ve státní památkové péči, zejména statečný postoj paní předsedkyně, a vyslovuje jejím stanoviskům plnou podporu. Valná hromada děkuje členům Domácí rady za práci pro Klub a Domácí radě jako celku vyslovuje absolutorium.

Valná hromada děkuje všem dárcům za příspěvky na činnost Klubu. Jmenovitě pak děkuje panu Tomáši Bistřickému, panu Kristiánu Paldovi a společnosti Archaia, jejichž dary byly mimořádně štědré. Zároveň se obrací na členy a příznivce s prosbou, aby podle svých možností přispěli na obnovu přízemí Juditiny věže. Náklady na potřebné stavební úpravy a restaurátorské práce totiž značně přesahují prostředky, které Klub získává z členských příspěvků.

Valná hromada bere na vědomí informaci paní předsedkyně, že Klub má okolo 1100 členů. (1107 ke konci února 2006).

Valná hromada protestuje proti nekoncepčním a svou povahou nehorázným politickým zásahům do systému státní památkové péče. Domácí radu zplnomocňuje, aby se jménem Klubu dále vyjadřovala k aktuální situaci. Plně se staví za požadavek odvolání Tomáše Hájka z funkce generálního ředitele Národního památkového ústavu, protestuje proti odvolání dr. Josefa Štulce z funkce hlavního konzervátora a co nejrozhodněji odmítá možnost vyvedení souboru státních hradů a zámků z vlastnictví státu.

Valná hromada oceňuje přínos diskusního fóra na internetových stránkách Klubu a ukládá Domácí radě, aby tuto formu svobodného sdělování názorů a propagace myšlenek ochrany památek dále rozvíjela.

Valná hromada ukládá Domácí radě, aby se jménem Klubu vyjadřovala k významným otázkám památkové péče a aby se zasazovala za ochranu památek. Zároveň ji pověřuje, aby v zájmu ochrany památek a architektury vstupovala do úředních jednání, formulovala stanoviska, komentáře a vyjádření, pořádala tiskové konference a šířila názory Klubu v médiích.

Valná hromada ukládá Domácí radě, aby vydávala Věstník, pořádala Hovory o Praze a zorganizovala další ročník udílení Ceny za novou stavbu v historickém prostředí.

Valná hromada ukládá Domácí radě, aby spolupracovala s obdobně zaměřenými občanskými iniciativami a odbornými institucemi, a to včetně vysílání zástupců do odborných grémií.

Valná hromada oceňuje zahraniční kontakty Klubu a pověřuje Domácí radu, aby je dále rozvíjela.

Valná hromada podporuje aktivity na záchranu Malostranského hřbitova na Smíchově (v literatuře je uváděn také jako Malostranský hřbitov v Košířích). Jedná se o významnou památku ohroženou zánikem. Iniciativa občanů může být způsobem, jak bránit alespoň těm nejhorším ztrátám.

Hlasování o usnesení Valné hromady: pro – většina, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

Předsedkyně Klubu, dr. Kateřina Bečková ukončuje Valné shromáždění Klubu Za starou Prahu.

 

Zapsal Jan Veselý

 

 

NAHORU