VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ
Klubu Za starou Prahu dne 5. 3. 2005

Místo konání: Baráčnická rychta, Tržiště 23, Praha 1 - Malá Strana


Zahájení

Předsedkyně Klubu Dr. Kateřina Bečková vítá všechny přítomné. Schůze začíná tradičně přečtením seznamu v roce 2004 zemřelých členů Klubu. Následuje minuta ticha k uctění jejich památky.


Jednatelská zpráva za rok 2004

Jednatel Klubu Mgr. Richard Biegel čte jednatelskou zprávu za rok 2004 v tomto znění:

Jednatelská zpráva Klubu Za starou Prahu pro rok 2004

Hlasování o přijetí jednatelské zprávy valnou hromadou: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 1.
Jednatelská zpráva byla valným shromážděním schválena.


Zprávy pokladní a revizní

Pokladní zprávu za rok 2004 čte pokladník Klubu pan Milan Patka. Revizní zprávu čte revizor Stanislav Holeš.

Hlasování o přijetí pokladní a revizní zprávy valnou hromadou: pro - většina, proti - nikdo, zdrželi se - 2
Zprávy pokladní a revizní byly valným shromážděním schváleny.

Schválením zpráv jednatelské, pokladní a revizní bylo Domácí radě zvolené pro rok 2004 uděleno absolutorium.


Volby předsednictva a Domácí rady pro rok 2005

Valné shromáždění pokračuje volbou návrhové komise, která bude formulovat usnesení. Za členy navrženi: Ing.arch. Jan Veselý a M. Kočová.

Hlasování o složení návrhové komise: pro - většina, proti - nikdo, zdrželi se - 1.

Volba volební a mandátové komise. Předsedkyně navrhuje za členy Bc.K. Ksandra, S. Holeše, Mgr. B. Kynčlovou a vyzývá dva dobrovolníky z pléna – nikdo se nehlásí, a proto Dr. Bečková navrhuje Dr. V. Zavjačičovou a Ing. J. Mukovou.

Hlasování o složení mandátové komise: pro - většina, proti - nikdo, zdrželi se - 5.

R. Biegel děkuje dosavadní předsedkyni K. Bečkové a předává jí kytici. Děkuje také tajemnici Klubu, B. Finkové, které předává kytici archivář Klubu J. Veselý. Řízení schůze se ujímá volební a mandátová komise. Slova se ujímá Bc. K. Ksandr v roli předsedy této komise a čte důležité výňatky ze stanov Klubu. Následně otevírá rozpravu ke způsobu volby.

Profesor M. Pavlík navrhuje, aby byla volba provedena aklamací. Jiné návrhy nejsou.

Hlasování o provedení volby aklamací: Pro – většina, proti – nikdo, zdržel se – nikdo

Volba proběhne aklamací.

Předseda volební komise představuje kandidátku navrženou odstoupivší Domácí radou.

Vyhlášena diskuse o kandidátce. Žádné návrhy z pléna na změnu kandidátky nebyly podány.

Zahájení volby za přítomnosti 86 členů.

Hlasování o předsedkyni. Navržena PhDr. Kateřina Bečková: Pro – většina, proti – nikdo, zdrzel se – 1

Hlasování o místopředsedech. Navrženi Ing. arch. Martin Krise, Bc. Karel Ksandr: Pro – všichni, proti – nikdo, zdrzel se – 1

Hlasování o členech Domácí rady. Navrženi Mgr. Richard Biegel, Ing. Zbyněk Bureš, JUDr. Zdeněk Dušek, Mgr. Kateřina Hanzlíková, Ing. arch. Josef Hyzler, Ing. Václav Jandáček, doc. Ing. arch. František Kašička, PhDr. Kristýna Kolajová, Mgr. Radmila Kreuzziegerová, Mgr. Blanka Kynčlová, Ivan Minář, Milan Patka, prof. Ing. arch. Milan Pavlík, Ing. arch. Milan Polívka, Ing. arch. Miloš Solař, prof. PhDr. Rostislav Švácha, PhDr. Helga Turková, Ing. arch. Jan Veselý.
Pro – všichni, proti – nikdo, zdržel se – 3

Hlasování o Hlasování o revizorech účtů. Navrženi Marek Foltýn a Stanislav Holeš. Pro – většina, proti – nikdo, zdržel se – 1

Nové předsednictvo a Domácí rada byly zvoleny.

Závěrečná diskuse

Nové předsednictvo usedá k předsednickému pultu a otevírá diskusi.

Pan Tomek – reaguje na zmínku v pokladní zprávě o finanční náročnosti vydávání a rozesílání Věstníku a navrhuje distribuovat časopis Klubu tak, abychom neplatili poštovné, tj. aby si např. pražští členové pro Věstníky chodili osobně. Nemá rád českou poštu.

Další diskutující se připojuje k diskusi o časopisu a navrhuje zasílání zpravodaje učinit dobrovolným. Slevil by i z reprezentativní formy věstníku. Uvítal by větší prezentaci Klubu na webu a komunikaci po internetu.

Odpovídají postupně K. Bečková, St. Holeš a R. Biegel – vyzdvihují kvality a důležitost vydávání věstníku jako výkladní skříně názorů Klubu. Jeho obsahová redukce a formální zjednodušení bylo jen krokem zpět. Věstník je třeba s finanční pomocí různých dotací, grantů či komerční inzerce zachovat za každou cenu. Dále informují o existenci, aktualizaci a struktuře webových stránek Klubu. Bc. Ksandr vyzdvihuje tradici vydávání věstníku od roku 1910.

Pan Lindauer – chválí proměnu kvality věstníku v posledních letech a navrhuje pomoc při hledání levnějších dodavatelů tisku.

J. Veselý – zdůrazńuje roli věstníku pro starší členstvo – svolávání valné hromady, pohodlný kontakt s Klubem.

S. Holeš – představuje fungování a strukturu plánovaného Informačního centra v Juditině věži. Bude třeba najít personál – vyzývá k aktivní účasti členstva na provozování centra. Vyzývá členy, ochotné a schopné v centru pracovat.

Pan Alois Vanoušek – vypráví plánu úsměvnou historku z dnešního dne, kterak byl taxislužbou dopraven na Valnou hromadu zcela zdarma, poté co se zmínil, že jede na schůzi Klubu Za starou Prahu.

Dále sděluje, že Svatobor nepolevuje ve své práci na presentaci, udržování a poznávání Olšanských hřbitovů.

Členka Svatoboru Dr. Neckářová – vysvětluje, jaká je dnes činnost Svatoboru. Představuje osobnost Josefy Pedálové. Ráda by, abychom si jako národ připomínali i tyto menší velikány.

K. Novotný z Vltavanu – přidává detaily ze života J. Pedálové a slibuje dodat další fakta.

Členka Klubu – ptá se na skutečný stav kauzy Libeňského mostu.

Odpovídají K. Bečková a R. Biegel – vysvětlují.

Usnesení valného shromáždění

Ing. Jan Veselý čte za návrhovou komisi návrh Usnesení v tomto znění:

  • Valná hromada Klubu Za starou Prahu pověřuje nově zvolenou Domácí radu, aby i nadále bojovala za záchranu architektonických a urbanistických hodnot Prahy i jiných historických lokalit naší země.
  • Valná hromada též vítá a podporuje spolupráci Klubu se zahraničními spolky a prezentaci Klubu v zahraničí.
  • Plénum členů uvítalo udělení čestného členství panu doktoru Zdeňku Duškovi za jeho nepřetržitou padesátiletou činnost v domácí radě.
  • Valná hromada pověřuje Domácí radu, aby i nadále vydávala klubovní Věstník v dosavadní podobě.
  • Valná hromada souhlasí s postupem Domácí rady ve věci opravy přízemí Juditiny věže pro informační centrum Klubu a nadále jej podporuje.

Hlasování o usnesení: Všichni pro, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

Předsedkyně Dr. K. Bečková děkuje všem přítomným za aktivní účast a končí valné shromáždění.

NAHORU