VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ
Klubu Za starou Prahu dne 28. února 2004

Místo konání: Baráčnická rychta, Tržiště 23, Praha 1 - Malá Strana


Zahájení

Předsedkyně Klubu PhDr. Kateřina Bečková zahajuje uvítáním všech přítomných a předčítá bilanci stavu členstva Klubu za rok uplynulý rok: Bylo přijato 74 nových členů a 20 členů zemřelo. Zemřelé členy vzpomíná jmenovitě. Vyzdvihuje zejména zásluhy dvou z nich, paní docentky Milady Radové - Štikové a ing. Karla Fantyše, člena Domácí rady.
Shromáždění uctívá minutou ticha památku zesnulých.


Jednatelská zpráva za rok 2003

Jednatel Klubu Mgr. Richard Biegel čte jednatelskou zprávu za rok 2003 v tomto znění:

Jednatelská zpráva Klubu Za starou Prahu pro rok 2003

Po přednesení jednatelské zprávy vyzývá předsedkyně k případným doplňujícím dotazům. Nikdo se však nahlásí, proto je zahájeno hlasování o přijetí jednatelské zprávy valnou hromadou: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 1.
Jednatelská zpráva byla valným shromážděním schválena.


Zprávy pokladní a revizní

Pokladník Klubu Milan Patka čte pokladní zprávu za rok 2003. Předsedkyně vyzývá publikum k dotazů. Hlásí se členka paní K. Vavříková s dotazem, jaké Klub předpokládá náklady na rekonstrukci prostor v přízemí Juditiny věže. Odpovídá ing. arch. Martin Krise - cca 750 000 Kč na stavební část a přibližně stejnou částku na restaurování rytinek a povrchů stěn. Další dotazy nejsou.
Revizor účtů Klubu, pan Marek Foltýn čte revizní zprávu. Předsedkyně vyzývá k dotazům. Žádné dotazy nejsou.

Hlasování o přijetí pokladní a revizní zprávy valnou hromadou: pro - většina, proti - nikdo, zdrželi se - 3
Pokladní a revizní zprávy byly schváleny.

Schválením zpráv jednatelské, pokladní a revizní bylo Domácí radě zvolené pro rok 2003 uděleno absolutorium.


K projevu je vyzván pan Alois Vanoušek. Vzpomíná na počátky snahy Klubu Za starou Prahu a Svatoboru o záchranu starých Olšanských hřbitovů. Čte verše z náhrobku K. J. Erbena. Zve všechny zúčastněné na vycházky Svatoboru. Upozorňuje dále na pomník Obce Sokolské se Schnirchovými plaketami a vlastní hrob sochaře Schnircha na IV. Olšanském hřbitově. Vyzdvihuje pak roli Klubu při záchraně hřbitovů.

Profesor Rostislav Švácha děkuje Dr. Kateřině Bečkové za vynikající vedení Klubu v uplynulém roce a předává jí kytici.


Volby předsednictva a Domácí rady pro rok 2004

Valné shromáždění pokračuje volbou návrhové komise, která bude formulovat usnesení. Za její členy jsou dr. Bečkovou navrženi J. Veselý, M. Solař a V. Zaviačičová.

Hlasování o složení návrhové komise: pro - většina, proti - nikdo, zdrželi se - 3.

Volba volební a mandátové komise. Za kandidáty jsou navrženi K. Ksandr, H. Turková, S. Holeš, B. Kynčlová a M. Kočová.

Hlasování o složení mandátové komise: pro - většina, proti - nikdo, zdrželi se - 5.

Vedení schůze se ujímá nově zvolená volební a mandátová komise, která určuje za svého předsedu Bc. Karla Ksandra. Ten představuje plénu jednotlivé členy komise. Dále vyzývá všechny zúčastněné, kteří se nestihli zapsat na listinu účastníků valné hromady, aby tak učinili. Poté probíhá kontrola se zjištěním, že počet zúčastněných souhlasí s prezenční listinou.

K. Ksandr předčítá ze stanov Klubu odstavec věnovaný volbě Domácí rady. Dále představuje osoby na kandidátce navržené minulou domácí radou. Podrobněji představuje nové členy - ing. Václava Jandáčka a Stanislava Holeše. Následně vyzývá k rozpravě o způsobu volby členů Domácí rady a k případným návrhům na doplnění kandidátky.

Hlásí se pan Otto Štefan, který navrhuje do kandidátky paní Karlu Vavříkovou - poradkyni pro finance a mediální presentaci. Následně je navržená požádána, aby se představila, což tato krátce činí.

Mgr. Radmila Kreuzziegerová připomíná, že navrhovatel musí sdělit i místo kterého člena z původní kandidátky novou osobu navrhuje.
Arch. Miloš Solař dodává, že je to nutné jen v případě volby aklamací. V případě tajné volby určí každý volič písemně koho novým kandidátem v kandidátce nahradí.

Předseda volební a mandátové komise K. Ksandr vyhlašuje přestávku 10 minut na poradu komise. Po poradě vyhlašuje, že v nastalé situaci není možná volba domácí rady aklamací a bude proto provedena tajná volba.

Diskuse: členka z pléna se ujišťuje zda je možné v navržené kandidátce škrtat i bez náhrad. Odpovídá K. Ksandr. Škrtat je možné, nejvýše však 6 osob, neboť v kandidátce je nyní 18 jmen (tj. maximální počet členů Domácí rady) a minimální počet členů podle stanov je 12.

Člen I. Tomek se ptá paní Vavříkové, jak dlouho je členkou Klubu a co pro Klub učinila. Upozorňuje navíc, že napíše-li někdo na volební lístek paní Vavříkovou a nikoho neškrtne, bude jeho hlasovací lístek neplatný.

Dr. Bečková upozorňuje, že nejobvyklejší způsob zařazení člena Klubu na kandidátku Domácí rady je pravidelná aktivní účast na jejích zasedáním a pozvolné úspěšné zapojení do činnosti Klubu.

K. Vavříková vysvětluje, že je úplně novou členkou Klubu a že spolupracuje s celou řadou neziskových organisací.

K. Ksandr vysvětluje, kdy je hlasovací lístek platný:
1) Necháme-li lístek neupravený
2) Vyškrtneme-li jednoho až šest kandidátů
3) Zapíšeme-li x nových kandidátů a 1 - 6 navržených kandidátů vyškrtneme

I. Tomek vyzývá všechny kandidáty na kandidátce, aby se sami neškrtali. Dodává, že nový kandidát může do Domácí rady klidně docházet a pomáhat Klubu aniž by byl členem rady.
Přestávka 5 minut na úpravu hlasovacích lístků.

Předseda volební a mandátové komise K. Ksandr vyhlašuje volbu. S. Holeš obchází přítomné se zapečetěnou volební urnou. K. Ksandr se ptá přítomných, zda všichni hlasovali a následně vyhlašuje přestávku 15 min. na zpracování hlasovacích lístků.

K. Ksandr vyhlašuje ukončení sčítání hlasů a ohlašuje hudební vložku. Dr. Kateřina Bečková uvádí harfenistku Kateřinu Doležalovou, která shromážděným přednese část svého repertoáru - písně české a anglické renesance.
Po vystoupení vyzývá K. Ksandr členy volební a mandátové komise k příchodu na podium. Seznamuje publikum s výsledky hlasování:

Výsledky hlasování ve volbách členů Domácí rady Klubu Za starou Prahu, předsedy, dvou místopředsedů a dvou členů revizní komise:

V sále bylo přítomno celkem 124 členů. Hlasovací lístky odevzdalo 118 členů, z toho 117 lístků bylo platných a 1 neplatný.

Za předsedkyni Klubu Za starou Prahu byla zvolena Dr. Kateřina Bečková a to 117 hlasy.

Za místopředsedy Klubu Za starou Prahu byli zvoleni Ing. arch. Martin Krise a Karel Ksandr a to 117 hlasy.

Za revizory účtů byli zvoleni Marek Foltýn a Stanislav Holeš a to 117 hlasy.

Za členy domácí rady byli zvoleni: Mgr. R. Biegel (117 hlasů), Ing. Zbyněk Bureš (117 hlasů), JUDr Zdeměk Dušek (117 hlasů), Mgr. Kateřina Hnzlíková (117 hlasů), Ing. arch. Josef Hyzler (116 hlasů), Ing. Václav Jandáček (117 hlasů), Doc. Ing. arch. František Kašička (117 hlasů), Mgr Radmila Kreuzziegerová (117 hlasů), Mgr. Blanka Kynčlová (117 hlasů), Ivan Minář (115 hlasů), Milan Patka (117 hlasů), Prof. Ing. arch. Milan Pavlík (117 hlasů), Ing. arch. Milan Polívka (113 hlasů), Ing. arch. Helena Polívková (112 hlasů), Ing. arch. Miloš Solař (117 hlasů), Doc. PhDr. Rostilav Švácha (117 hlasů), PhDr. Helga Turková (117 hlasů), Ing. arch. Jan Veselý (117 hlasů).

Za člena domácí rady nebyla zvolena paní Karla Vavříková, neboť obdržela 5 hlasů, čímž obsadila v celkovém součtu 19 místo v pořadí. Podle stanov je však možno obsadit pouze 18 míst.


Závěrečná diskuse

Slova se ujímá staronová předsedkyně, Dr. K. Bečková. Vítá nové předsednictvo Klubu a vyzývá k diskusi.

Dr. Šesták - do usnesení se mělo zapsat, že všichni členové Klubu mají právo účastnit se zasedání domácí rady. Dále si stěžuje na nepravidelnou obnovu klubovních nástěnek.
Reaguje Dr. Bečková a bere si k srdci připomínku ohledně nástěnek. Vysvětluje neutěšený stav nástěnky u mosteckých věží následkem vysoké vlhkosti po povodni v prostoru za výkladci.

Člen Klubu popisuje případ se špatným odstraňováním sněhu z Karlova mostu. Podal stížnost a předčítá odpověď MČ Prahy 1.
Arch. M. Krise dodává, že boj o takovéto malé případy je právě plně v kompetenci řadových členů Klubu. Malými vítězstvími mohou velmi napomoci velkým cílům sledovaným Domácí radou.

Dr. Novotný se ptá na hierarchii posudků a stanovisek v památkové péči a na možnosti kontroly dodržování podmínek stanovených památkovými orgány.
Odpovídá Karel Ksandr, který stručně popisuje fungování památkové péče v Praze a vysvětluje její dvoukolejnost.


Usnesení valného shromáždění

Architekt Miloš Solař čte za Návrhovou komisi návrh usnesení v tomto znění:

Valná hromada Klubu Za starou Prahu souhlasí s jednatelskou, pokladní a revizní zprávou za rok 2003. Odstupujícím členům Domácí rady děkuje za jejich činnost a Domácí radě jako celku vyslovuje absolutorium. Zvláště pak oceňuje mnohaletou obětavou práci pana prof. Milana Pavlíka ve funkci 1.místopředsedy.

Slečně Kateřině Doležalové děkuje za krásné hudební vystoupení.

Valná hromada pověřuje nově zvolenou Domácí radu, aby ve svém funkčním období zastupovala Klub Za starou Prahu. Zejména jí ukládá, aby:

  • sledovala stav péče o architektonické dědictví Prahy a aktivně vstupovala do jednání v případech, kde to bude považovat za vhodné.
  • spolupracovala s jinými občanskými sdruženími, s odbornými pracovišti Národního památkového ústavu a dalšími odbornými institucemi.
  • udržovala a rozvíjela zahraniční kontakty.
  • vydávala Věstník, udílela Cenu KZSP za nejlepší stavbu v historickém prostředí, pořádala Hovory o Praze, organizovala přednášky, besedy, tiskové konference a další akce zaměřené na poznání a ochranu kulturního dědictví a na budování vztahu veřejnosti k soudobé i historické architektuře.
  • hájila zájem efektivní péče o kulturní dědictví při přípravě nového památkového zákona a dalších souvisejících právních norem.
  • pravidelně aktualizovala vývěsky s informacemi o činnosti Klubu.

Valná hromada se obrací na členy Klubu s prosbou, aby podle svých možností přispěli na obnovu přízemí Juditiny věže.

Valná hromada připomíná, že každý člen Klubu má právo se účastnit jednání Domácí rady, které probíhá pravidelně každou sudou středu od 17,30 v Juditině věži v výjimkou prázdninových měsíců července a srpna.

V této souvislosti valná hromada vyjadřuje názor, že pro kandidaturu na členství v Domácí radě je dobrým předpokladem předchozí účast na jednáních a aktivní zapojení se do činnosti Klubu.

Vyhlášena diskuse k návrhu usnesení. Nikdo se nehlásí.

Hlasování o textu usnesení: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 3.
Usnesení valné hromady bylo přijato.

Předsedkyně Klubu dr. Kateřina Bečková děkuje všem zúčastněným a končí valné shromáždění.

Zapsal Jan Veselý

NAHORU