Přehled aktivit Domácí rady Klubu Za starou Prahu v září až prosinci 2003


V průběhu jarních měsíců byly na jednáních Domácí rady probírány zejména památkové kauzy, které jsou součástí náplně předchozích stránek tohoto Věstníku.

Zároveň však byli členové Domácí rady aktivní též v řadě dalších iniciativ a našemu Klubu blízkých akcí:

Probíhala a stále probíhá veřejná finanční sbírka SOS Archiv architektury, jíž je Klub Za starou Prahu administrativním správcem. V rámci této iniciativy byla uspořádána v prostorách Národního technického muzea výstava Vyplavené obrazy (6. 10. – 9. 11. 2003), na níž byl představen výsledek tříměsíční práce na vysoušecím pracovišti NTM, který byl spolufinancován právě ze sbírky SOS AA. Vystavený soubor představil architektonické kresby a plány zajímavé z výtvarného hlediska i z hlediska zobrazovacích technik, ukázky restaurovaných sádrových modelů, vysušené firemní tisky, plakáty, fotografie. Součástí výstavy byl i videofilm dokumentující postup záchranných prací a natočený studenty – brigádníky vysoušecího pracoviště.

Celkově bylo za dobu existence sbírky, tj od 30. 8. 2002 do 31. 12. 2003, vybráno 1,412.652,- Kč a na restaurování a vysoušení archiválií prozatím vyplaceno 494.912,- Kč.


Restaurování Hypšmanova modelu. Foto J. Grossmann, listopad 2003
a) Upevňování kartonových výstuží podložky katedrály


Probíhalo a stále probíhá restaurování povodní poničené části Hypšmanova modelu Malé Strany a Hradčan, který je v majetku našeho Klubu. Akad. mal. Jiří Grossmannn, který restaurování provádí pod vedením akad. mal. Jiřího Boudy, průběh a stav prací popisuje takto:

Model, dohotovený pravděpodobně v roce 1941 je lepený z papíru a opatřen kolorovanou perokresbou. Zhotovení je provedeno v měřítku 1:200. Poškozený model byl ošetřen proti plísním. Voda na modelu zanechala špinavou stopu a některá místa rozlepila, jiná deformovala. Došlo k poškození podkladu, konstrukce a stěn jednotlivých staveb modelu. Vyčnívající prvky, komíny, věže byly polámány.

Po vysušení modelu následovalo čištění a lepení uvolněných a rozklížených části. Chybějící prvky byly nově doplněny, poškozená kresba a barevná úprava byly opatřeny retuší.

Fotografie ukazují poničení modelu katedrály nejen vodou, ale i hlodavcem. „Kostelní“ myš ve svém hnízdě zanechala hromádky trusu a stopy zoubků na chutném opěrném systému a fiálách chrámu.


b) Opravy a lepení poškozených stěn


Zajímavý je objev signatury autora modelu katedrály na podkladovém kartonu: František Novák, zhotoveno roku 1926.

Po vyčištění útrob modelu následoval hlavolam – umístění několika desítek odlepených částí a náhrada ztracených prvků. V listopadu 2003 byla obnova modelu katedrály téměř dokončena.

V říjnu 2003 byla konečně na domě v Tomášské ulici 8 osazena pamětní deska na úmrtní dům Vincence Morstadta, jejímž autorem je akad. sochař Jaroslav Hylas a jejíž financování umožnil jak štědrý příspěvek Metroprojektu Praha a.s. (2/3 nákladů), tak výtěžek z prodeje kalendářů s Morstadtovými vedutami, které k tomuto účelu věnovalo Nakladatelství Schola ludus – Pragensia (1/3 nákladů).

 

Kateřina Bečkovác) Model katedrály před dokončením restaurování