Stanovisko Klubu Za starou Prahu k návrhu dostavby podkroví objektu F (konírny) v Sovových mlýnech

(přidáno 4.6.2003)


Členové Domácí rady Klubu Za starou Prahu se seznámili se studií úpravy bývalé konírny v areálu Sovových mlýnů od ing. arch. Václava Králíčka pro Nadaci Jana a Medy Mládkových. Tento stavební záměr je motivován využitím podkroví objektu pro příležitostné ubytovací účely studijních či mimořádných návštěv Musea Kampa.

Požadavek úpravy tohoto objektu obsahoval již projekt obnovy Sovových mlýnů v roce 2000, tehdy, a to vzhledem ke kontroverzní naddimenzované skleněné hmotě navržené přístavby, byl zamítnut nejen památkovým odborem magistrátu, ale následně po odvolání investora i Ministerstvem kultury ČR. Budova konírny byla poté obnovena v památkově vhodné podobě bez soudobých architektonických doplňků. Tento stav však provozovateli musea nevyhovuje, protože nízké podkroví bývalé konírny pro původně zamýšlené obytné účely využít nelze, a přichází proto s novým návrhem jeho rozšíření prosklenou přístavbou (architektonická studie ing. arch. Václava Králíčka).

Samotným návrhem se nezabýváme a jeho architektonické kvality nehodnotíme, protože jeho realizaci v prostředí Pražské památkové rezervace považujeme za vyloučenou A to z několika velmi podstatných důvodů:

  1. Platné Nařízení vlády ČSR o památkové rezervaci v hlavním městě Praze č. 66/71 Sb. z 21. července 1971 stavební změny hmotné podstaty nemovitých kulturních památek nepřipouští (§ 3, odst. a). Realizace navržené nástavby by tak vyhlášku porušila. Žádný z orgánů státní památkové péče, jehož povinností je ctít legislativní normy této země, proto nemůže vydat k tomuto záměru kladné vyjádření či úřední rozhodnutí.
  2. Dosavadní nízká a hladká střecha konírny Sovových mlýnů je velmi významným pohledovým prvkem, a to jak ze vzdálenějších míst (Střelecký ostrov, most Legií, Petřín), tak z bezprostředního okolí objektu na Kampě. Třetí mohutný skleněný prvek (vedle již realizované krychle a lávky) by byl dalším výrazným krokem k vyčlenění historického areálu Sovových mlýnů z harmonických vztahů a souvislostí památkového prostředí Malé Strany.
  3. Realizací nástavby by byl ještě více posílen nežádoucí příklad přestavby této kulturní památky, již v předchozí etapě realizovaný s velkými výhradami ze strany orgánů památkové péče či zcela přes jejich nesouhlas jen díky osobní intervenci ministra kultury, a to jako návod k obcházení památkových zákonů vhodný k následování pro další neméně silné investory.
  4. Provozovatel Musea Kampa již před započetím veškerých stavebních prací dobře znal prostorové možnosti i omezení objektu Sovových mlýnů, argumentovat nyní jejich nedostatečností pro provozování všech zamýšlených aktivit musea a požadovat z tohoto důvodu jejich rozšiřování formou zásadních stavebních úprav v areálu považujeme za památkově i společensky nepřijatelné.

Příloha:

K tomuto stanovisku je přiložena fotografie Sovových mlýnů ze Střeleckého ostrova před přestavbou pro účely Musea Kampa. Představuje úhel pohledu, který dokládá vizuální kontakt areálu mlýnů i střechy budovy bývalé konírny s dominantami pražského panoramatu. Odpovědným památkovým úřadům doporučujeme žádat po projektantovi zpracování vizualizace návrhu z tohoto pohledu.
Praha, 2. června 2003

 

Richard Biegel, jednatel Klubu Za starou Prahu

PhDr. Kateřina Bečková, v.r., předsedkyně Klubu Za starou Prahu


Rozdělovník:

Ing. Jan Bürgermeister, náměstek primátora hlav. města Prahy
Mgr. Jan Kněžínek, ředitel odboru památkové péče MHMP
PhDr. Michael Zachař, ředitel NPÚ v hlav. městě Praze
PhDr. Olga Ambrožová, územní konzervátorka NPÚ v hlav. městě Praze
Ing. arch. Jan Kaigl, ředitel odboru památkové péče MK ČR
Doc. PhDr. Jiří Kotalík, generální ředitel NPÚ
PhDr. Josef Štulc, hlavní konzervátor NPÚ - ústředního pracoviště
Marie Švihovcová, vedoucí odboru výstavby ÚMČ Praha 1
Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových
Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan
Vybrané redakce denního tisku

 

NA ROZCESTNÍK KAUZY