Dopis odeslaný na UNESCO 15. 10. 2001


Le Centre du patrimoine mondial a l´ UNESCO
(The UNESCO World Heritage Centre)
7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP
France

Věc: Informace o porušení statutu památkové rezervace v Praze a žádost o pomoc

Vážení,

obracíme se na Vás s informací o připravovaném vážném stavebním zásahu v historickém jádru Prahy, které bylo Vaší organizací zapsáno na seznam Světového kulturního dědictví pod č. C 616 dne 4.12.1992, a úpěnlivě Vás žádáme o pomoc v této záležitosti.

Dovolte, abychom se nejprve krátce představili. Klub Za starou Prahu je nezisková nevládní památková organizace založená v roce 1900. Naše nepřerušená stoletá činnost má bohatou historii a tradici. Věřte nám, že tento dopis volíme jako krajní a také jedno z posledních možných řešení nově vzniklého problému, jehož stručné vylíčení se Vám pokusíme podat v následující části tohoto dopisu. Současně upozorňujeme, že jsme vyčerpali v rámci našich podmínek veškeré právní možnosti, které nám jako občanské organizaci svého druhu dává český právní systém.

K předmětu naší činnosti:

Jedním z prvořadých úkolů Klubu Za starou Prahu byla po celou dlouhou dobu jeho existence snaha o zachování historického obrazu světoznámého pražského panoramatu, které je tvořeno dominantou Pražského hradu, zvedajícího se nad stupňovitým terénem historického města (čtvrť Malá Strana) a hladinou řeky Vltavy v popředí. (viz příloha č. 1 a 2). Téměř zázrakem a také díky úsilí všech milovníků Prahy je toto panorama za posledních sto let prakticky nezměněné!

Předmět sporu:

Na břehu řeky Vltavy, na jejím ostrově zvaném Kampa, stojí budova Sovových mlýnů (číslo popisné 503 v katastru pražské části Malá Strana). U tohoto objektu, který je součástí popředí pražského panoramatu v jeho nejklasičtějším úhlu pohledu, je v současné době dokončena rekonstrukce na muzeum moderního umění (název Muzeum Kampa), které bude instalováno a veřejnosti zpřístupněno v několika následujících měsících (viz příloha č. 3). Majitelem budovy je Hlavní město Praha a nájemcem a provozovatelem muzea soukromá Nadace Jana a Medy Mládkových. V těchto skutečnostech však problém není. Ten vznikl, když budoucí nájemce požádal na jaře roku 2000 o změnu již schváleného projektu obnovy budovy, jejím doplněním o tři skleněné umělecké prvky. Nejproblematičtějším z nich je skleněný krychlovitý útvar, který v návrhu vyčnívá o téměř tři metry nad hřeben střechy budovy a tím zcela suverénně vstupuje do pražského panoramatu (viz příloha č. 3). Tento návrh prošel v období od jara 2000 do června 2001 rozsáhlým schvalovacím procesem, v němž byl památkovými orgány v první i druhé instanci, včetně jejich odborných poradních komisí, nekompromisně zamítnut. Zvrat ve věci nastal až rozhodnutím ministra kultury České republiky, Pavla Dostála. Ten nepřihlédl k dosavadnímu průběhu schvalovacího památkového řízení, ani k negativnímu vyjádření vlastní odborné památkové rady a vlastní komise právníků, a v rámci mimořádného opravného prostředku ve smyslu zákona č. 71/1967 Sbírky zákonů vystavil dne 27. srpna 2001 rozhodnutí, proti němuž již neexistuje žádný opravný prostředek, kterým označil záměr investora za přípustný. Ministr své rozhodnutí opřel o kladné posudky pouhých tří odborníků, zatímco četné odmítavé názory odborné veřejnosti zcela ignoroval. Klub Za starou Prahu od počátku celý problém aktivně sledoval, informoval o svém názoru investora, památkové instituce a prostřednictvím médií též veřejnost. Zástupci Klubu se v červnu tohoto roku sešli i s ministrem kultury, aby mu podrobně vyložili své stanovisko. Nyní však je již vydáno na kontroverzní skleněný prvek díky ministrovu souhlasnému rozhodnutí, které nahradilo povinné stanovisko památkářů, stavební povolení a skleněný objekt má být osazen do dvou měsíců.

Spolu s drtivou většinou české odborné veřejnosti považujeme sporný umělecký prvek za nepřípustný stavební zásah do pražské památkové rezervace, nepřípustný tvarem (krychle), materiálem (sklo) i účelem (umělecký poutač muzea), a současně i narušení architektonicko-urbanistických vztahů tohoto unikátního památkového prostředí. Nerespektováním zcela jednotného odborného stanoviska podle našeho názoru všech k tomu ze zákona povolaných orgánů památkové péče se ministr dopustil svévole, a tím zcela evidentně porušil Úmluvu o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (článek 6, odst. 3), zároveň porušil i českou zákonnou normu (Nařízení vlády č. 66/1971 Sbírky zákonů), kterým byla vyhlášena pražská památkové rezervace a které soudobé architektonické doplňky výslovně připouští jen u objektů památkově nechráněných. Náš Klub rovněž uvažuje o podání trestního oznámení na ministra kultury, avšak tento problém to nevyřeší, neboť jsme v časové tísni a není podle našeho názoru v České republice žádný subjekt, který by zvrátil daný stav.

O uvedeném problému je dostatečně zpraven Odbor památkové péče Ministerstva kultury České republiky se sídlem: ulice Milady Horákové 139/220, 160 41 Praha 6, kde by bylo možné z Vaší strany žádat o předložení příslušné dokumentace, další reference lze získat také ve Státním ústavu památkové péče se sídlem: Valdštejnské náměstí 3, 118 00 Praha 1. Velice Vás prosíme jako organizaci, představující nejvyšší autoritu v oblasti památkové péče na světě, pomozte nám zachránit jedinečné pražské panorama.

 

S přátelskými pozdravy

 

Dr. Kateřina Bečková, předsedkyně Klubu Za starou Prahu

 


 

Přílohy:

1) - 2) historické pohledy

3) současný stav a zákres do fotografie

4) návrh sporného skleněného prvku

 

NA ROZCESTNÍK KAUZY