STANOVISKO
k zprávě Památkové inspekce MK ČR o opravě Karlova mostu

(1.12.2008)


Karlův most patří k nejslavnějším a nejvýznamnějším pamětihodnostem nejen Prahy, nejen Evropy, ale celého světa. Tomu odpovídá i skutečnost, že je součástí památky Světového kulturního dědictví UNESCO. V souvislosti se zveřejněním zprávy Památkové inspekce MK ČR k probíhající opravě považuje Klub Za starou Prahu za vhodné vyjádřit svůj názor.


1. Způsob provádění opravy není optimální. Za problematický považujeme zejména kamenořez a úroveň kamenických prací obecně.

2. Parapetní zdi, jejichž obnova je hlavním předmětem kritiky, jsou v dochované podobě dílem 19. a 20. století. Vady, které shledáváme v opravené části zdí, a to zejména v úsecích opravovaných na počátku prací, se týkají zejména vzhle-du. Lze však předpokládat, že díky procesu přirozené patinace je běžný pozorovatel časem vůbec nezaznamená. Nesouhlasíme proto s hodnocením, že došlo k závažnému poškození Karlova mostu.

3. Za nepřiměřený podstatě a věcnému obsahu pochybení považujeme způsob medializace zprávy Památkové inspekce MK ČR. Je vhodné si uvědomit, že ve srov-nání s jinými případy poškozování památek na území Prahy (Cibulka, Buďánka, dva paláce v Rytířské ulici…) je závažnost vad prováděné obnovy Karlova mostu za-nedbatelná. Razance, se kterou je kritizována oprava Karlova mostu, tak zastírá mnohem závažnější případy, k nimž v Praze dochází a které jsou umožněny mimo jiné i nečinností Památkové inspekce MK ČR.

4. Zvolený způsob obnovy Karlova mostu považujeme za výrazně příznivější než předchozí projekt, který počítal s velmi razantní intervencí do dochovaných konstrukcí včetně konstrukcí středověkých. Připomínáme, že předchozí projekt Klub Za starou Prahu opakovaně a s patřičným zdůvodněním odmítl jako nepřijatelný a na tomto svém hodnocení trvá.

5. Skutečnost, že je aktuální řešení příznivější než předchozí návrh, ovšem neznamená, že je lze považovat po všech stránkách za optimální.

6. S ohledem na současný stavební stav Karlova mostu byla velká oprava nutná. Avšak praxi započatou ve 20. století, kdy v intervalu několika desetiletí se periodicky opakuje razantní zásah v okamžiku, kdy již hrozí havárie, považujeme za špatnou. Výše zmíněné vady současné opravy jsou většinou způsobeny právě tím, že jde o velký zásah prováděný navíc pod časovým tlakem. I z toho důvodu se zřejmě nepodařilo zajistit dodavatelské práce v odpovídající kvalitě. Bez nápravy tohoto stavu by v dalších etapách obnovy mostu mohly být ohroženy skutečné hodnoty.

7. Hlavní chybu tedy vidíme v přístupu vlastníka mostu, tj. Hlavního města Prahy. Domníváme se, že o Karlův most by měla průběžně pečovat specializovaná stavební huť. Kvalifikovaná průběžná údržba je ve smyslu platných koncepcí a pravidel památkové péče nejvhodnějším způsobem udržování památek. V případě takových unikátů jako je Karlův most nebo katedrála sv. Víta to platí absolutně.

 

Praha, 1. prosince 2008

 

PhDr. Kateřina Bečková, v.r., předsedkyně
PhDr. Richard Biegel, Ph.D., v.r., jednatel

 


 

Na vědomí:
MUDr. Pavel Bém, primátor Hlav. města Prahy
Mgr. Jan Kněžínek, ředitel Odborku kultury, památkové péče a cest. Ruchu MHMP
Mgr. Václav Jehlička, ministr kultury ČR
JUDr. Jiří Varhaník, ředitel Památkové inspekce MK ČR
Pavel Jerie, generální ředitel NPÚ
Doc. PhDr. Josef Štulc, hlavní konzervátor NPÚ
Ing. arch. Ondřej Šefců, odborný garant opravy, NPÚ
Ing. Daut Kara, Mott McDonald
Vybrané redakce médií

NA ROZCESTNÍK KAUZY