Karlův most: Činnost a předběžné závěry expertních skupin

(článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 3/2001)


Vývoj názorů na opravy Karlova mostu v poslední době nabyl racionálnějších poloh. Koncem května tohoto roku se ustavily dvě navzájem ideově propojené, ale organizačně samostatné skupiny odborníků, které chtějí přispět k diskusi o pojetí opravy. První dvanáctičlenná skupina se konstituovala v Klubu Za starou Prahu s přizváním externích specialistů. Její členové jsou odborníci zejména v oborech památkářsko-architektonických, stavebně inženýrských, projektování rekonstrukcí památkových objektů, významné místo v ní zaujímají specialisté v otázce stavebních izolací. Klubovní skupina je přímo napojena na odborníky z německého Řezna, kteří připravují obdobnou rekonstrukci románského řezenského mostu. Druhá desetičlenná skupina odborníků z Českého svazu stavebních inženýrů je složena ze specialistů na stavby a rekonstrukce mostů, na jejich zakládání, stárnutí konstrukcí, diagnostiku, izolace, petrografii. Převážně se jedná o vysokoškolské profesory, docenty, vědecké pracovníky.


Poprvé se obě skupiny sešly na koordinační schůzce ještě před prázdninami. Tam byly dohodnuty způsoby předání podkladových materiálů a harmonogram práce.

Dne 5. září 2001 se sešli koordinátoři obou skupin. Ze strany expertů ČSSI (Českého svazu stavebních inženýrů) byla předána Klubu Předběžná souhrnná zpráva k problematice opravy Karlova mostu, jejíž část níže publikujeme (zpracoval ing. Vladimír Křížek, CSc.). Názor klubovní skupiny je víceméně znám z článků jejích členů v předchozím čísle Věstníku.

Členové klubovní expertní skupiny Mgr. K. Ksandr a prof. ing. arch. M. Pavlík, CSc. byli pozváni 5. září 2001 Nadačním fondem ochrany památek, zřízeném Českou pojišťovnou, která byla pověřena podporou vybraných památkových objektů, včetně Karlova mostu. Prof. M. Pavlíkovi bylo nabídnuto členství v radě nadačního fondu. Oboustranně byly objasněny pohnutky, proč se Klub i tento nadační fond zabývají zamýšlenou opravou Karlova mostu a bylo dojednáno, že obě stany se budou navzájem pravidelně informovat.

Nadační fond zorganizuje v měsíci září pracovní setkání se členy obou expertních skupin a dále v říjnu pracovní setkání s projektantem opravy ing. arch. Šantavým a prof. dr. ing. Witzanym, DrSc.

Současně navázal člen Domácí rady Klubu ing. arch. J. Vokoun kontakt s ing. Swaczynou, členem Stavebního odboru Magistrátu města Řezno (Regensburg), který nabídl uspořádání přednášky o rekonstrukci slavného řezenského mostu. Zkušenosti z této opravy jsou pro pražský Karlův most neobyčejně podnětné.

 

Milan Pavlík

 

NA ROZCESTNÍK KAUZY