Kauza Karlín – díl IV.

(článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 1/2004)


Před rokem, bylo první číslo našeho Věstníku věnováno vytipování historicky cenných domů a prorockým varováním před nebezpečím demolic. Tehdejší seznam čítal 26 objektů, z nichž bylo devět zapsaných jako kulturní památka a tři k zapsání navrženy. Vývoj však ukázal, že v Karlíně je naprosto jedno, zda je objekt památkově chráněn či nikoli a přes ujištění starosty Prahy 8 se bagry nezastavily. Po roce náš seznam značně prořídl a forma činnosti Klubu se dostala spíše do fáze dokumentační.
Tedy, byl takhle jednou jeden Karlín...Dům čp.104, Křižíkova 32, je prakticky odepsaný již od letošní demolice sousedního objektu, kdy došlo k pádu části zdiva na dvorní část krovu. Tento otvor ve střeše o ploše cca 5 x 5m je sice zakryt plachtami,ale díky intenzivnímu zatékání se již propadají stropy v levé části. Dům je sice "staticky zajištěn" a vydřeven, ale všechna táhla (kotvy v levé části snímku) jsou vedena provizorně, metr nad podlahami. V objektu jsou zachovalé nejen detaily jako okna, dveře, schodiště aj., ale i původní kachlová kamna z 19. století a podobně. Vlastník nechává objekt jednoznačně zpustnout.

Trocha historie

Na začátku roku 2002 se Klub začal zabývat monitorováním klasicistních staveb ve středu města. Šlo zejména o stavby z let 1780 až 1850. Díky stavebnímu rozmachu konce 19. století a snaze tehdejších stavebních podnikatelů o větší kapacitu jich byla řada buď zbořena, nebo se staly podnoží mladších nástaveb. Vedle svých zdobnějších neostylových druhů však působí chudě a pro jejich jednoduchý a účelný vzhled není jejich historická hodnota příliš patrná. Vyjma jednoznačných památek jako Stavovské divadlo, Masarykovo nádraží, nebo Dům u Hybernů (dříve Městská celnice) se hlavním rysem období klasicismu stává činžovní dům. Jeho nejvýstavnějšími příklady je budova Platýzu a domy na Smetanově nábřeží.Dvojice obecních domů v Thámově ulici čp.118/17 a 119/19, jsou také dosud nevyklizeny a město údajně chystá rekonstrukci. O jejich demolici bylo zažádáno již letos v létě a návrh byl památkáři jednoznačně zamítnut. Spodní podlaží jsou z poloviny 19. století a nástavby spolu s úpravou průčelí pocházejí z dvacátých 20.století. Vlevo v popředí, je vidět nárožní dům čp. 147 zapsaný jako památka, soukromý a rovněž úspěšně opuštěný. Stejně jako v případě čp.104 zde hrozí riziko, že pokud dojde k demolici vyšších domů, je pravděpodobné, že bude poškozena i tato památka.

„Pavlačák“ – startovní byt 19. století

Nástup první průmyslové revoluce a zrušení nevolnictví roku 1781 nastartovaly proces stěhování do měst do té podoby, do jaké trvá dodnes. Ubytování nově přistěhovavšího obyvatelstva bylo zpočátku řešeno přístavbou dvorních křídel stávajících domů a pro majetnější vrstvy se stavěly bytové schodišťové domy podobné činžovním domům antického Říma. Pro chudší přistěhovalce byly stavěny jednoduché jedno a dvojtraktové domy přístupné z pavlačí a právě jejich fenomén se stal řadě těchto domů osudným. Nemožnost adaptací, společné záchodky pro celé patro a v zimě nepříjemná přístupová cesta vedly k snaze o přestavby, opláštění či jiná vylepšení.V každém případě, i když je pavlač ve svém fungování v mnoha ohledech přepisem venkovského zápraží, postrádá výhody bezbariérového přístupu a je s ní navíc spojena ztráta soukromí v kuchyních za přístupnými okny. Bohatnoucí společnost obchodníků, řemeslníků i členů svobodných povolání si časem mohla dopřát bydlení v modernějších nájemních domech. Ty se začaly od šedesátých let 19. století stavět v horním Novém Městě, na Vinohradech, na vltavských nábřežích i jinde. K zlepšení řešení nájemních domů také přispěla konkurence již zmíněných stavebních podnikatelů, ve snaze o výnosnost vloženého kapitálu i do budoucna. Typ pavlačového domu tehdy část lidí opustila a zůstali ti, kteří neměli na lepší, a ti, kterým tento způsob bydlení vyhovoval. Na konci 19. století došlo i zde pozvolna k zavádění vodovodů, kanalizace, plynu a elektřiny, ale pokud nedošlo k radikální přestavbě, většina „pavlačáků“ se nemusela změnit po jeden a půl století.Dvoukřídlý dům čp. 160, Křižíkova 71 stojí přímo proti Corsu Karlín. Přízemí bylo vyklizeno letos na podzim. Při tomto vyklízení byla zničena i historická okna. Patra i když před povodní zrekonstruovaná, jsou stále nevyužita. Dům patří soukromému vlastníkovi, ale není vyloučeno, že zájem o jeho parcelu bude mít Real Estate, stejně jako v případě sousední čp. 125.

Boj s pověrami

Vzhledem k zanedbání bytového fondu za vlády komunistické ideologie se staly čtvrtě jako Karlín, Libeň či Žižkov, synonymem rodiště lůzy a nekalých živlů. To výjimečně nahrávalo propagandistické tendenci poskytnout pracujícím „zdravé“ bydlení. Na tomto základu se v sedmdesátých a osmdesátých letech zbořila podstatná část Žižkova, která byla založena jako jeho jediná část na pravidelné čtvercové síti. I když zde nebyly ulice založeny tak velkoryse jako v Karlíně, dala se zde nalézt řada kvalitních domů ze šedesátých let 19. století. Ideologie, s jakou je dnes asanován Karlín, je bohužel nesena stejně krátkozrakým záměrem. Parcely po průmyslových halách a klasicistních domech sice budou zastavěny čistými novými stavbami, ale nebudou zde spíše než objekty bydlení vznikat nová administrativní centra, paláce konzumu a další symboly našeho patolízalství nadnárodním korporacím?Tato reklama se objevila před Vánocemi 2003 na štítové zdi jednoho památkově chráněného domu v Karlíně. Z obrázku je patrné, že vlastník se naprosto netají úmyslem dům zbořit a vystavět na jeho místě desetipodlažní věžák. Oba pohledy zachycují parcely s čp. 88 a 82, roh Pobřežní a Thámovy ulice. V těchto místech byl již ve 30. letech plánován most přes Vltavu do Holešovic a možná právě to láká developery k takto radikálnímu kroku (za projektem stojí dceřinná společnost Real Estate Karlín)

Klasicismus versus development

Při procházce například Novým Městem se dá ryze klasicistní činžovní dům potkat zřídka, ale většinou jde lehce poznat. S trochou nadsázky to bývá ten nejzanedbanější v ulici (alespoň co se průčelí týče). Ve srovnání s ostatními domy se tato skutečnost možná odvíjí právě od nízké výnosnosti, oproti mladším činžovním domům. Situace v Karlíně je však zcela jiná. Klasicismus je zde patrný v urbanismu bloků, šířce parcel, detailech a v některých místech i ve výšce zástavby. Fenomén vylámaných zubů, způsobený dřívějšími demolicemi však ukazuje, že tendence stavět zde jako kdekoli jinde sem dorazila již před sto lety. Secesní i funkcionalistické obytné domy, stejně jako novodobé kancelářské působí dojmem velmi univerzálním a postrádají jakýkoli rozměr, vztahující se k této jedinečně lokalitě. Moderní palác Corso v Křižíkově ulici se snaží alespoň nahradit autentickou stavbu kulisou původního průčelí, ale je a bude ve své snaze osamocen, neboť budovy plánované vedle něj budou svým měřítkem negovat vše dosavadní, a ostatní průčelí byla nenávratně odstraněna. (Výjimkou je dům v Křižíkově 44, z něhož byla po povodni odstraněna střešní krytina a jediné, co z něj brzo zůstane, bude právě průčelí.)Dům čp. 195, Křižíkova 59 byl postaven roku 1846 podle plánů Joh. Maxe Hegera. Fasáda byla začátkem 20.století purizována a historizující tvarosloví bylo nahrazeno geometrickými vlysy. Objekt není vyklizen, návrh na jeho demolici zamítnut, ale na jeho parcelu si již majitel nechal vyprojektovat sedmipodlažní novostavbu. Tento postup byl již ve 20. letech aplikován na jedné z vedlejších parcel a jak je patrné z fotografie s Křižíkovou ulicí, špatné příklady táhnou. Pikantním detailem zůstává, že majitelem domu je zakladatelka sítě obchodů Le Patio, ve kterých se nabízí právě repliky historických artefaktů, ve voňavé a septicky čisté podobě.

Smutný seznam

Po zkušenosti s loňským seznamem historicky nejcennějších domů jsme se poučili a letos jako kritérium pro výběr domů, na které chceme upozornit, stanovili množství financí do nich investovaných. Režim, který platil před rokem, byl spíše provizorně nastolen po povodních, ale nyní byla již drtivá část domů opravena a je možno situaci posuzovat jako v jiných památkových zónách. Seznam, který překládáme, představuje domy, do kterých jejich vlastníci neinvestovali zatím vůbec nic. Nacházejí se zde domy, kde vyjma zametení bláta a vydřevení nedošlo k jakýmkoli opravám, s výjimkou několika, kde byly alespoň otlučeny omítky.

Číslo popisné

Ulice

Číslo orientační

Vlastník

Památka

Demolice

44

Sokolovská

109

soukromý

 

 

46

Sokolovská

51

soukromý

Ano

 

88

Pobřežní

64

Luberon (Real Estate)

Ano

navržen

104

Křižíkova

32

(Real Estate)

 

 

118

Thámova

17

městská část

 

navržen

119

Thámova

19

městská část

 

navržen

136

Pernerova

43,45

Real Estate

 

navržen

147

Křižíkova

77

soukromý

Ano

 

155

Sokolovská

60

soukromý

 

 

158

Kollárova

14

Real Estate

Ano

 

160

Křižíkova

71

soukromý

 

 

195

Křižíkova

59

soukromý

 

navržen

213

Křižíkova

44

Real Estate

 

 

272

Pernerova

17

soukromý

 

 

Ze seznamu nám již vypadly letos v létě zbořené domy čp. 9 v Pernerově ulici a čp. 110 na rohu Sokolovské a Thámovy. Jeden byl zapsán jako památka a druhý k zapsání navržen. Obě parcely byly bleskově odhadnuty a úspěšně prodány developerům. Historická hodnota domů vyčíslena nebyla a jediné co zůstalo je několik snímků a stručný stavební popis. V případě domu v Pernerově ulici šlo o druhý nejstarší objekt v Karlíně a jeho majitel Geco Tabák zde neprovedl ani vydřevení, pouze počkal (částečnou výdřevu musela provést MČ).Okenní klička z třípatrového domu čp. 272, Křižíkova 17, který je jedním z nejmladších v našem seznamu. Osmiosé novorenesanční průčelí s bohatou štukovou výzdobou pochází z osmdesátých let 19.století, tedy ze stejné doby jako detail na fotografii. Dům stojí naproti Karlínskému divadlu a chodci jistě nepřehlédnou ozdobné litinové mříže v parteru, které jsou jako jedny z posledních v oblasti zachovány i v původních rámech. Objekt je přes svou historickou intaktnost nevyklizen a pozvolna dochází k devastaci interiérů (těžba litinových částí schodiště, dveřního kování apod.)

Jak dál ?

Je těžké odsuzovat všeobecný nezájem o historii a nepochopení hodnoty tradic. Lehčí však je svést všechny tyto problémy na nedostatek peněz a možnost jejich snadného získání prodejem pozemků. Jak jsme se dozvěděli od vedoucího Odboru pro obnovu Karlína a Libně MČ Praha 8, je památková ochrana pro majitele nemovitostí spíše prokletím než výhodou. Je smutné, že je nutno nařizovat zákonnými cestami vlastníkům částí pražské historie, jak se mají o své dědictví starat. Jako by památková péče jednala v jejich neprospěch a brala jim svobodnou volbu, zdali smí přistavět balkónek, osadit plastová okna, nebo jen zvýšit dům o pár pater...

Tedy, v příštím seznamu bychom se rádi zaměřili na porovnávání kvalit opravených domů a zvláštní pozornost budeme věnovat soutěži majitelů klasicistních „činžáků“ o rychlejší prohlášení jejich domu za kulturní památku.

I když bylo vypracování regulačního plánu pro Karlín zadáno již před několika lety, na jaře 2002 bylo zadání změněno na Urbanistický plán s návrhy regulativ. Toto další provizorium má být dokončeno v dubnu 2004.

 

Ivan Minář

Fotografie: Ivan MinářKřižíkova ulice naproti Corsu je ukázkou prolínání novodobé architektury do klasicistního jádra, vyměřeného roku 1817 Guberniálním dekretem. Regulační plán byl stanoven v duchu osvícenské stavby města a právě Karlín je jedinou pražskou ukázkou tohoto urbanismu. Světlo dopadající na domy proniká čerstvou prolukou po demolici 4 objektů z 19.století. Dle plánů společnosti Real Estate je však zřejmé, že po tomto krátkém vyjasnění, se jim výhled na oblohu brzy zakryje a to velmi radikálně.

Další snímky ohrožených karlínských domů jsou publikovány mj. v barevné příloze.

 

NA ROZCESTNÍK KAUZY