Podnět k přezkoumání pravomocného rozhodnutí MHMP, Odboru památkové péče čj.OPP 7225/97 ze dne 16.9.1997 ve věci změny projektu během stavby rekonstrukce domu "U Hybernů"


Klub Za starou Prahu podává podnět k přezkoumání výše uvedeného rozhodnutí Odboru památkové péče MHMP, neboť se domnívá, že je v přímém rozporu s dikcí zákona 20/1987 o státní památkové péči. Jeho uplatnění by ve svém důsledku znamenalo kromě likvidace historického krovu i částečnou demolici původního triumfálního oblouku bývalého raně barokního kostela odbouráním části pilíře a klenebního pasu.

Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením, kterou podala společnost MUSICAL s.r.o., Ohnivcova 54, 147 OO, Praha 4, se týkala výměny původního dřevěného krovu bývalého kostela za nový ocelový. S touto žádostí, vyvolanou prý špatným technickým stavem historického krovu, vyslovil za Pražský ústav památkové péče souhlas tehdejší ředitel ak.arch. Pavel Pirkl ve vyjádření čj.15753/97 ze dne 10.9.1997. Likvidace historického krovu je v tomto případě velice diskutabilní, neboť krov se rozhodně nenachází ve stavu, který by k takto razantnímu zásahu opravňoval. Za touto snahou lze spíše hledat snahu o nevhodné rozšíření kapacity vložením pater do střechy bývalého kostela.

Jako třetí bod je ve vyjádření PÚPP uvedena věta: "S projektem změny jeviště též souhlasíme", aniž by byla tato změna jakkoli specifikována. Tuto lakonickou větu, kterou opět bez vysvětlení přejímá i zmíněné rozhodnutí OPP MHMP rozvádí až následné Povolení změny stavby před jejím dokončením, vydané Odborem výstavby Obvodního úřadu Městské části Praha 1 (čj.4240/97-Hs-2/1037 ze dne 22.10.1997). Zde se uvádí, že dojde k "dispozičnímu rozšíření jeviště odbouráním části pilíře s klenebním pasem", přičemž tato "změna stavby bude provedena podle dokumentace ověřené v řízení o této změně".

Vzhledem k tomu, že se nepochybně jedná o stejnou dokumentaci, kterou posuzoval PÚPP a následně i OPP MHMP, je zřejmé, že došlo k vážnému odbornému pochybení obou institucí, neboť takovýto zásah do barokních konstrukcí kulturní památky nelze v závazném vyjádření odbýt lakonickou větou, která výše popsané demoliční práce vůbec nezmiňuje.

Demolice krovu a části interiéru se uskuteční v nejbližší době, neboť stavební práce v objektu byly pouze přerušeny. Klub Za starou Prahu se proto domnívá, že je poslední možnost rozhodnutí OPP MHMP zrušit a tím dosáhnout, aby bylo nalezeno jiné řešení, které nepoškodí již tak dosti zdevastovanou kulturní památku.

 

S pozdravem

Richard Biegel, jednatel Klubu Za starou Prahu

Kateřina Bečková, předsedkyně Klubu Za starou Prahu

 

 

NA ROZCESTNÍK KAUZY