Zahrada kláštera Louka u Znojma ohrožena výstavbou aquaparku

(článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 3/2001)Nejstarší vyobrazení Znojma v městské právní knize z roku 1523 od Wolfganga Fröhlicha.
Klášter Louka vlevo v popředí.

Zahrada louckého kláštera je vážně ohrožena záměrem města vybudovat zde obrovský aquapark. Neuvěřitelný záměr nebere v potaz kulturně historickou hodnotu areálu a zcela pomíjí konkrétní památkovou ochranu území, které je prohlášeno spolu s klášterem za kulturní památku. Představitelé města přitom demagogicky operují s veřejnou prospěšností stavby, která by nevratně poškodila areál kláštera i jeho širší okolí.


Rekapitulace případu

Jen díky obdivuhodné iniciativě Okrašlovacího spolku ve Znojmě se prozatím podařilo realizaci zabránit: toto občanské sdružení je totiž dle zákona o životním prostředí účastníkem řízení a má tudíž právo na odvolání, které má mj. odkladný účinek. Oprávněnost námitek spolku pak byla potvrzena zrušením územního rozhodnutí, jež stavbu připustilo; v tuto chvíli běží řízení nové, jehož je spolek opět účastníkem. Mezi další kroky, které spolek ve věci učinil, patří podnět ministerstvu kultury v mimoodvolacím řízení (který ministerstvo předalo nově vznikajícímu krajskému úřadu, jež jej navzdory stanovisku Státního ústavu památkové péče zamítl) a rovněž návrh areálu na Národní kulturní památku (NKP). Řízení o případném prohlášení již bylo zahájeno, avšak vzhledem ke skutečnosti, že NKP prohlašuje vláda, může proces trvat i několik let.

Se záměrem výstavby aquaparku vyslovil nesouhlas Státní památkový ústav v Brně, svá nesouhlasná stanoviska zaslal Ministerstvu kultury rovněž Ústav dějin umění Akademie věd ČR a Klub Za starou Prahu. Projekt naopak zásadně podporují představitelé referátu kultury okresního úřadu, kteří mají za památkovou péči v první instanci bohužel poslední slovo.

V Znojmě se tedy rozehrála situace, tak dobře známá z hlavního města: silný investor ve spojení s městem prosazují projekt, který je z památkového i čistě kulturního hlediska zcela nepřijatelný. Proti záměru se postaví památkový ústav i místní iniciativy (opět zdůrazněme, že v tomto případě velmi statečně a záslužně!), podporovány dalšími institucemi (v tomto případě Ústav dějin umění AV ČR a Klub Za starou Prahu) a rovněž nadřízeným metodickým orgánem památkové péče, tedy Státním ústavem památkové péče. Referát kultury okresního úřadu je naopak (překvapivě) celé věci nakloněn příznivě.

Jak bude vše pokračovat? Odbor památkové péče může rozhodnout v souladu s názorem ústavu; tato situace je velmi žádoucí, ale dosti nepravděpodobná - tlak města je zjevně velmi silný a situace vyhrocená. Nebo se stane to, co lze očekávat - odbor památkové péče stavbu znovu povolí (již jednou tak učinil ve zrušeném územním řízení!). V tu chvíli je třeba, aby památkový ústav stál za svým odborným názorem a spolu s občankou iniciativou a podporou dalších odborníků usiloval o zrušení či změnu souhlasného stanoviska.

Kulturní, historická i památková hodnota louckého kláštera jednoznačně přesahuje hranice města či kraje. Jeho význam je třeba chápat v kontextu celé země a střední Evropy. Nesmí se proto v žádném případě stát nástrojem místních politických či finančních zájmů. Tuto skutečnost by si měli uvědomit především představitelé města Znojma, jejichž současné počínání může nevratně poškodit obraz místa s tisíciletou historií.


Texty dopisů a stanovisek

Stanovisko Okrašlovacího spolku ve Znojmě k výstavbě městské plovárny v prostoru někdejší zahrady bývalého kláštera premonstrátů ve Znojmě - Louce (určeno k jednání zastupitelstva Města Znojma dne 22. ledna 2001)

Okrašlovací spolek ve Znojmě si je vědom, že Znojmo nezbytně potřebuje koupaliště. Současný záměr představitelů Města Znojma řešit uvedenou potřebu využitím pozemků bývalé klášterní zahrady někdejšího kláštera premonstrátů ve Znojmě - Louce však považujeme z mnoha aspektů za nevhodné a nepřijatelné řešení.

Výše uvedený nesouhlas opíráme o následující důvody:

l. Podle našich informací nebyla provedena řádná vyhledávací studie při výběru lokality, která by objektivně prověřila všechny možnosti umístění a rozsahu předmětné investice, včetně posouzení dopadů a vnějších vazeb. Tuto studii nemůže v žádném případě nahradit nekomplexní materiál posuzující dvě investorem předem vytipované lokality (areál stávajícího koupaliště Sokolská, areál Louka).

2. Rovněž nebyl proveden plošný archeologický průzkum a nebyl dokončen stavebně-historický průzkum. Významná je též absence posouzení vlivu investice na životní prostředí, vůbec nebyla řešena problematika dopravní a komunikační. Domníváme se, že bez znalosti výsledků výše uvedených i dalších analýz (sociologická) není možné kvalifikovaně a zodpovědně rozhodovat o jakékoliv stavební činnosti v daném prostoru.

3. Bez řádného posouzení byla odmítnuta z dalších úvah velmi vhodná lokalita u řeky Dyje v Dobšicích, která je pro výstavbu koupaliště již částečně investičně připravena, je bez omezující zástavby a s možností rozšiřování. Stále trvá vstřícný návrh obce Dobšice ke společné výstavbě koupaliště.

4. S umístěním uvažovaného koupaliště, de facto aquaparku, nelze souhlasit vzhledem ke kulturně-historickému významu výše uvedeného památkově chráněného souboru objektů a ploch, které spolu tvoří nedílný urbanisticko-architektonický celek. Tento areál patří nepochybně k prvořadým hodnotám národního kulturního dědictví a má i svůj nadnárodní význam v rámci středoevropského kontextu.

5. Loucký klášter nikdy nebyl součástí zastavěné části města, ale výrazným soliterem v krajině, a v tomto smyslu je neustále ochraňován. Protože zatím nejsou řešeny konkrétní způsoby využití kláštera, nelze uspokojivě určit, jaké budou budoucí nároky na rezervní plochy v okolí. Ty byly vždy jeho nedílnou součástí (zahrady, park). Proto jsme si vědomi toho, že Loucký klášter nejprve potřebuje určit ochranné pásmo a vymezit podmínky ochrany. Eventuální zastavování volných ploch bez definování této ochrany by postupně mohlo vést k devastaci tohoto prostoru.

6. Dle našich informací jsou dotčené pozemky majetkem státu, nikoliv majetkem Města Znojma. Z hlediska výše uvedených aspektů by měl stát velmi zodpovědně zvažovat převod pozemků na jiného majitele, s případným přijetím dalších právních záruk o nezcizitelnosti majetku.

7. Zatím uvažované náklady na realizaci činí cca 145 mil. Kč, což povede k dlouhodobé zadluženosti a výraznému omezení rozvoje města v jiných potřebných sférách. Obáváme se, že v této souvislosti může hrozit i riziko převodu dotčeného majetku na jiného majitele se všemi důsledky, zejména ztráty přímého rozhodování v uvedené lokalitě.

Okrašlovací spolek ve Znojmě konstatuje, že zamýšlená výstavba tzv. městské plovárny v této lokalitě je nevhodná, nepromyšlená, nepodložená a ignorující komplexní využití celého areálu Louckého kláštera. Proto doporučujeme zabývat se umístěním potřebné plovárny v jiné vhodnější lokalitě a k tomu nabízíme veškerou pomoc.

Toto stanovisko vyjadřuje oficiální názor Okrašlovacího spolku ve Znojmě.


Dopis ředitele Ústavu dějin umění AV ČR PhDr. Lubomíra Konečného prvnímu náměstkovi ministra kultury ČR Ing. Zdeňku Novákovi ze dne 27. srpna 2001

Obracíme se na Vás ve věci záměru Městského úřadu Znojmo vybudovat v areálu někdejší barokní a klasicistní klášterní zahrady - tedy v bezprostřední blízkosti bývalého kláštera premonstrátů - městskou plovárnu s příslušným zázemím.

Po prostudování architektonické studie z listopadu 2000, spisového materiálu a prohlídce vybraného stavebního pozemku jsme dospěli k názoru, že výstavba tzv. městské plovárny, z níž by se mělo podle vyjádření správního orgánu SPP stát druhé společenské a sportovní městské centrum, je v těchto místech krajně nevhodná, a to z následujících důvodů:

Plovárna má mít ve svém areálu dva velké a dva malé betonové bazény s příslušnými přídavnými atrakcemi (tobogán, vodní dělo, skluzavky, vlnobití), restauraci, tělocvičnu, parkoviště, kryté lázně, sportoviště atd., půjde tedy o značně náročný provoz, pokud jde o dopravní zátěž v okolí kláštera a o hlučnost. Navíc zabere z někdejšího klášterního areálu území, které by mělo být využito jako klidová zelená zóna (park), oddělující klášter od stále se více přibližujícího městského ruchu a hlavní dopravní tepny na Vídeň. Devastace kláštera, završená v 80. letech 20. století výstavbou hradby panelových domů, které zničily působivé panorama jižní a východní fronty barokních budov kláštera s kostelem, se stala vizitkou kulturní úrovně a ideologie tehdejších rozhodujících městských a státních orgánů. Plánovaný radikální vpád městských zábavních středisek do areálu kláštera je bohužel důkazem o pokračujícím nepochopení hlavních hodnot této památky pro další kulturní vývoj města.

Dovolujeme si proto důrazně upozornit na nutnost přísné ochrany celého areálu bývalého kláštera, který se zdá být podobnými projekty v budoucnu vážně ohrožen.

Uměleckohistorické i kulturně historické hodnoty tohoto kláštera byly naposledy velmi podrobně shrnuty v publikaci ”Premonstrátský klášter v Louce. Dějiny-Umělecká výzdoba-Ikonologie” (autoři Jiří Kroupa-Petr Kroupa-Lubomír Slavíček-Josef Unger), která vyšla roku 1997 na objednávku referátu kultury Okresního úřadu ve Znojmě. Autory jsou odborníci nejpovolanější - umělečtí historici a archeolog, kteří se touto památkou v posledních letech z různých úhlů pohledu zabývali a studovali její význam v kontextu českých i evropských kulturních dějin a výtvarného umění. Potvrdili výjimečnou úlohu tohoto církevního centra, které ovlivňovalo po téměř šest století celkový kulturní (duchovní i umělecký) rozvoj v širokém okolí. Dějiny této církevní instituce byly spjaté těsně se sousedním městem Znojmem, současně ale přesahovaly vždy jen úzké regionální vazby, spojovaly - řečeno soudobým politickým slovníkem - naše země s Evropou.

Klášter představoval vždy uzavřený areál, jehož architektura, umělecká výzdoba, církevní aktivity a později i vědecká bádání měly rozměr nadnárodní a vyvíjely se od počátku v těsné vazbě k panovnickému dvoru.

Pokud by se podařilo soustředit v budoucnu veškerou dostupnou dokumentaci o dějinách kláštera a jeho výzdobě včetně reprodukcí nejvýznamnějších rukopisů, ikonografie, písemných ad. dokumentů, na něž publikace z roku 1997 upozorňuje (třeba formou expozice přímo v prostorách kláštera), bylo by na první pohled zřejmé i laickému publiku, že jde o objekt, který mohl být ve chvíli zrušení srovnatelný s takovými klášterními objekty jako je např. Strahov nebo rakouský Melk či Göttweig. Přesto nebo spíše právě proto, že po zrušení kláštera roku 1784 následoval úpadek, z velkolepé poslední pozdně barokní přestavby zbylo jen torzo a někdejší umělecké poklady jsou z velké části ztraceny, je nezbytně nutné maximálně uchránit to, co je ještě na místě. Je nutné splatit dluh této památce, která byla v letech 1950-1990 nechána napospas armádě a byla pro svoji polohu u přísně střežené státní hranice stranou turistických tras a nefigurovala tudíž nikdy ve výběru objektů, představovaných coby ukázky vzorné socialistické péče o památky. Proto také byla navržena do seznamu Národních kulturních památek až v roce 1990. Její dnešní torzální stav může na první pohled těžko soutěžit s objekty, které v seznamu NKP figurují. Domníváme se však, že v současné době, kdy mizí náš památkový fond ve své autentické podobě téměř před očima, je třeba zavčas podchytit hodnoty, které ještě existují. A hodnota kláštera v Louce je mimo jiné přímo závislá na možnosti obnovit jeho historický areál jako do sebe uzavřený architektonický celek, který se může stát oázou klidu a novým kulturním a duchovním centrem. Význam louckého premonstrátského kláštera pro dějiny, umění a kulturu v tomto regionu od raného středověku do konce 18. století je mimořádný a nezastupitelný. Tvořil vždy specifickou a velkorysou protiváhu městskému prostředí Znojma. Jeho obraz v dějinách kultury této styčné moravsko-rakouské oblasti by měl být rehabilitován, nikoliv rozmělňován vkládáním dočasných atrakcí, které jej mohou ve svých důsledcích znehodnotit.

Jak víte, změní se záhy majitel této památky a je otázka, zda nový vlastník bude ochoten respektovat nejen místní, ale i nadnárodní kulturní význam a charakter bývalého kláštera a zda jej bude chránit před nešetrnými zásahy, které hrozí při komerčním využití. Z tohoto důvodu vidíme jeho prohlášení za NKP jako velmi žádoucí a de facto nezbytné. Jen tak bude možné určit jasná pravidla hry pro majitele i možné české nebo zahraniční investory.


Stanovisko Klubu Za starou Prahu k zamýšlené výstavbě aquaparku v prostoru zahrady kláštera Louka u Znojma adresovaný starostovi města Znojma

Klub Za starou Prahu se seznámil se záměrem výstavby aquaparku v areálu zahrady kláštera Louka u Znojma. Ač je posláním našeho občanského sdružení především ochrana památek v hlavním městě Praze, nemůžeme zůstat lhostejní v tak závažné věci, jako je možnost nevratného poškození jedné z nejvýznamnějších památek Moravy. Připojujeme se proto ke stanoviskům okrašlovacího spolku města Znojma, Ústavu dějin umění Akademie věd ČR a především Státního ústavu památkové péče jako metodického orgánu památkové péče v ČR, kteří záměr výstavby aquaparku v této lokalitě jednoznačně odsoudili.

Loucký klášter představoval po staletí kulturní a duchovní centrum regionu. Tomuto významu odpovídá i jeho hodnota uměleckohistorická - klášterní areál v sobě ukrývá bohaté stopy osmi staletí své historie, které nesetřela ani jeho následná sekularizace a degradace. Nedílnou součástí památky je rovněž její krajinná a urbanistická situace. Monumentální klášter, obklopený zahradami, byl vždy dominantou širokého okolí. Jakýkoli zásah do pásu zahrad kolem něj by znamenal poškození této situace a tím i nevratné poničení památky. Byl by rovněž důkazem naprostého nepochopení významu této ojedinělé historické památky a ve svém důsledku by se přiřadil k devastaci, která se započala zrušením kláštera Josefem II. a vyvrcholila pobytem československé lidové armády v období reálného socialismu. Je třeba rovněž zdůraznit, že celý klášter je prohlášen kulturní památkou, přičemž podobné zásahy by byly jasným porušením samé podstaty památkového zákona a smyslu památkové péče jako takové.

Úlohou naší doby je napravovat chyby minulosti a nikoli k nim přidávat další. Při řešení tak citlivého a složitého problému, jakým je rehabilitace zdevastovaného louckého kláštera, je třeba potlačit všechny momentální politické či komerční zájmy a vytvořit dlouhodobou koncepci jeho obnovy. Degradace kláštera trvala celá dvě staletí; nelze jej proto vrátit do života ze dne na den. Město Znojmo a jeho obyvatele čeká dlouhá mravenčí práce, na jejímž konci však může být důstojně obnovený a živoucí areál, který bude opět tvořit kulturní středobod širokého okolí. Bylo by krátkozraké a nesmyslné obětovat tuto jedinečnou památku momentálnímu záměru, který již v počátku zmaří všechny budoucí snahy o její důstojnou obnovu.

Klub Za starou Prahu proto vyzývá všechny představitele města Znojma a další zainteresované strany, aby od záměru výstavby aquaparku v zahradě kláštera ustoupili. Pro umístění potřebného koupaliště se jistě nalezne vhodnější místo, které umožní i vytvoření příslušného zázemí a dalších navazujících sportovních aktivit. Zároveň plně podporujeme návrh na prohlášení celého areálu kláštera Národní kulturní památkou; v této věci pak apelujeme na zúčastněné orgány, aby celý proces prohlašování co nejvíce urychlily.

 

Richard Biegel