STANOVISKO
k výstavbě náplavky s pěší promenádou kolem Hergetovy cihelny

(přidáno 11.11.2006)


Domácí rada Klubu Za starou Prahu se seznámila s investičním záměrem Odboru městského inženýra Magistrátu hlav. města Prahy vybudovat v rámci protipovodňových opatření v Praze na Malé Straně podél břehu mezi Karlovým mostem a budovou čp. 111-III dlážděnou pěší cestu v šíři 1,8–2 m. Tento záměr byl nyní již potřetí předložen k vyjádření na pražské pracoviště Národního památkového ústavu. V obou předchozích případech byl však již ústavem odmítnut. K zápornému názoru se plně připojujeme, a to zejména z těchto důvodů:

1. Břeh, o který se jedná je jediným neregulovaným úsekem ve středu města. Tato hodnota uchráněná zázrakem před výstavbou vysokých nábřežních zdí v 19. a počátkem 20. století a střežená nemalým úsilím našich předchůdců v Klubu a poté i kolegů ve státní památkové péči organicky patří k vizuálnímu obrazu pražského panoramatu. Jakákoliv dlážděná či kamenem obložená stavba, která tento úsek břehu opticky propojí, danou hodnotu přirozeně historicky formovaného břehu pohledově naruší.

2. Nesouhlasíme s dalšími stavebními zásahy do vzhledu malostranského břehu mezi Karlovým a Mánesovým mostem i proto, že již nyní svým předimenzovaným turistickým ruchem v souvislosti s provozem restauračně-obchodních objektů Kampa park a Hergetova cihelna budí nepříjemné zdání zábavního parku předměstské úrovně, jehož kolorit adekvátně tomuto hodnocení dotvářejí atrakce typu vyhlídkového balónu či průjezd Pražskými Benátkami na motorovém člunu. Současné zacházení s touto částí malostranského břehu, který v minulosti byl a dosud by mohl být velmi půvabným koutem staré Prahy, považujeme za nedůstojnou vulgarizaci a komerční zneužití.

3. Nechápeme, proč je tato pěší cesta – promenáda – podél břehu vydávána za součást protipovodňových opatření, když je její technický význam pro ochranu Malé Strany před povodní evidentně nulový.

4. Nechápeme, proč je město ochotno záměr nejen prosazovat, ale dokonce i financovat, když jediným smysluplným vysvětlením jeho realizace je přivedení zákazníků do restaurací podél břehu novou cestou.

Protože mimořádné hodnoty Prahy jako světově proslulého historického města by bylo velmi neetické jakkoliv modifikovat ve prospěch privátních komerčně-obchodních zájmů, žádáme všechny odpovědné orgány a zejména Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP, který bude o záměru z památkového hlediska v nejbližší době rozhodovat, aby respektovaly výše uvedené argumenty a sporný návrh bez váhání zamítly.

Praha, 6. listopadu 2006

 

Mgr. Richard Biegel, jednatel Klubu Za starou Prahu
PhDr. Kateřina Bečková, předsedkyně Klubu Za starou Prahu

 

Na vědomí:
Ing. Zdeněk Novák, náměstek ministra kultury ČR
Pavel Jerie, generální ředitel Národního památkové ústavu
PhDr. Michael Zachař, ředitel Národního památkové ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze
Mgr. Jan Kněžínek, ředitel Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hlav. města Prahy
PhDr. Josef Štulc, prezident českého národního komitétu ICOMOS
Ing. arch. Jaromíra Eismannová, vedoucí Odboru územního rozhodování MČ Praha 1
Mgr. Karel Žrout, vedoucí Odboru dopravy MČ Praha 1
Vybrané redakce deníků a dalších médií