O ochranných patnících

(článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 1/2004)


Před poškozením stěn, nároží a vjezdů paláců i objektů méně významných koly koňských povozů sloužily ochranné patníky. Když na přelomu devatenáctého a dvacátého století nastoupily k dopravě osob i nákladů automobily, ochranné patníky začaly ztrácet svůj význam. A dnes na ně padne chodcův pohled jen ojediněle.


 

1. Řada patníků k ochraně průčelí Lichtenštejnského paláce na Malostranském náměstí

2. Patníky chránící stěny domů ve Stříbrné ulici

 


Přesto přežil v Praze ochranných patníků značný počet. Na původních místech stojí souvislé řady patníků určených k ochraně průčelí; v úzkých uličkách chrání stěny na jedné i obou stranách nízké jednoduché patníky; rohy budov chrání osamělé, masivní, vysoké a převážně pěkně tvarované nárožní (rohové) ochranné patníky; u vjezdů přetrvaly na svém místě páry stejných ochranných patníků, i když právě tyto jsou současným provozem nejvíce ohroženy.

V metropoli jsou ochranné patníky od barokních až po novodobé a s jejich stářím souvisí materiál ze kterého jsou zhotoveny. Ty nejstarší jsou z pískovce, použit byl i mramor, později žula a naposled travertin a železo. Výšky i půdorysné rozměry patníků existují v řadě variant, ale největší variabilnost je v jejich tvarech. Jsou to koule, polokoule, válce, kužele, jehlany špičaté i komolé a různé kvádry. Mohou být z jednoho dílu, dvoudílné i složené z více stupňů. Ochranné patníky se také liší opracováním a zdobením.


 

3. Jeden z velkých nárožních ochranných patníků v Lázeňské ulici

4. Krásně strašidelný rohový patník stojí od pradávna ve Starém Městě na rohu ulic Husovy a Na Perštýně

 


Řady patníků před paláci

Patníky uspořádané do řad před průčelím paláců měly více funkcí. Chránily před poškozením stěny průčelí, patníky na koncích řad chránily nároží budov a patníky před vjezdy též sloupky vrat a portálů. Řady ochranných patníků v pražském prostředí můžeme vidět před Buquoyským velkým palácem na Velkopřevorském náměstí (Francouzské velvyslanectví), Lobkovickým palácem ve Vlašské ulici (Německé velvyslanectví), Toskánským palácem v horní části Hradčanského náměstí (novodobé patníky). Na Hradčanském náměstí je pak ještě jedna řada patníků, a to obklopujících mariánský sloup, postavený zde kolem roku 1730. Dvě krátké řady patníků jsou též za vjezdem do Platýzu z Uhelného trhu. Některé z nich stojí v koutech, kde ochranu stěny nemohly plnit. Patrně zde sloužily kromě ochrany stěny také k uvazování jezdeckých koní. V předchozím odstavci uvedené řady patníků jsou kamenné – převážně pískovcové.


 

5. Řetězová ulice má na křižovatce s ulicí Husovou jeden z nárožních patníků ve tvaru připomínající kalich

6. Nárožní ochranný patník s naznačenou tváří na křižovatce ulic Liliová a Zlatá

 


Unikátní řada dvaceti sedmi novodobých kovových patníků, sešroubovaných z několika částí, byla postavena na Malostranském náměstí před Lichtenštejnským palácem (obr. 1). V paláci sídlil v letech 1620 – 1627 místodržící Karel z Lichtenštejna, hlavní původce popravy dvaceti sedmi vůdců stavovského povstání. Shodný počet popravených českých pánů s počtem kovových patníků, vzhledem připomínající ozbrojence, snad není náhoda.

Neúplné řady patníků – nebo řady patníků různých tvarů jsou i v úzkých uličkách – kde se kola projíždějících povozů dostávala do nebezpečné blízkosti stěn domů. Takto je vybavena Stříbrná ulice (obr. 2), Boršov, Řetězová i Týnská ulice ve Starém Městě; na Malé Straně pak ulice Všehrdova a Ke Hradu. Ochranné patníky jsou rovnež použity u stěny chrámu sv. Mikuláše na Malostranském náměstí (vlevo od vchodu do zvonice tohoto chrámu).


 

7. Osamělý rohový patník před kostelem Panny Marie Vítězné

9. Pár zdvojených ochranných patníků stojí u sloupů brány do Platýzu z Uhelného trhu

 


Nárožní ochranné patníky

Patníky této kategorie stávají přímo na rozích chráněných objektů a jsou to patníky výrazné a nepřehlédnutelné. Například nárožní ochranný patník v Lázeňské ulici (obr. 3) měří přes dva metry a je ukončen hlavicí v podobě květu. Zajímavostí nárožních patníků je to, že jsou převážně osamělé. Pokud v ústí ulice stojí proti sobě dva nárožní patníky, je každý jiný.

Výjimečné výtvarné zpracování má nevysoký patník, který je od pradávna na rohu ulic Husova a Na Perštýně (obr. 4). Je to šklebivec (maskaron) s nafouklými tvářemi, vyplazeným jazykem a zatočenými rohy na hlavě – nejpůsobivější patník Starého Města a asi celé Prahy. Možná, že tento i další z pěkných patníků, mohly vzniknout v některé z vyhlášených pražských kamenických hutí. Žel na patnících a v literatuře je jakási anonymita o jejich tvůrcích patníků i době jejich vzniku.


 

8. Vnější roh brány do nemocnice Pod Petřínem má nárožní ochranný patník ve tvaru velké boty, vlastní vjezd je chráněn dalším párem patníků

10. Pěkný pár stejných patníků je u vjezdu do známého paláce Smiřických na Malostranském náměstí

 


Osamělý a vskutku mohutný nárožní ochranný patník stojí na křižovatce ulic Betlémská a Karoliny Světlé. V ulici Řetězové stojí patníky neobvyklých tvarů – na křižovatce s ulicí Husovou je patník podobající se obřímu kalichu (obr. 5); na křižovatce s ulicí Liliovou je zvláštní patník, vytvořený shlukem čtyř různě velikých mramorových kvádrů. Nedaleko na křižovatce ulic Liliová a Zlatá stojí rohový patník připomínající horní část lidské postavy. Na hlavě je, snad od počátku – možná že později amatérsky, vyznačen náznak tváře (obr. 6). Na druhém břehu Vltavy je neobvyklý patník zazděn do rohu domu č. 7 Na Kampě. Jde o neopracovaný veliký balvan, který svádí k domněnce, že byl někdy v roce 1600 vyzvednut z blízkého řečiště Vltavy a zapuštěn do zdiva domu, dnes kulturní památky. Žel balvan byl až na úroveň stěny domu přivrácené na náměstí otesán – asi příliš zužoval chodník . Takovou „úpravu“ postihlo daleko více ochranných patníků.

K zajímavým náleží patník na rohu budovy vpravo od kostela Panny Marie Vítězné (obr. 7). Masivní, nepříliš vzhledný je patník na rohu Lichtenštejnského paláce a Nerudovy ulice, větší péči věnovali předci osamělému patníku na křižovatce ulici Sněmovní a Thunovská. Na konci Vlašské ulice je brána do nemocnice nazývané Pod Petřínem. U brány je nezvyklá sestava tří ochranných patníků: rohový patník připomínající velkou botu (obr. 8) a dva patníky chránící bránu.


 

11. Vjezd do domu v Letenské ulici 5 chrání pár patníků s podobou šachových figur střelců

12. Zajímavé patníky jsou instalovány před vjezd do zahrady Černínského paláce

 


Ochranné patníky v bránách, vjezdech a průjezdech

Brány a vjezdy do paláců a měšťanských domů i sloupy bran do palácových zahrad jsou chráněny převážně párem stejných, nebo osově souměrných patníků. Je tomu tak při vjezdu do Platýzu z Národní třídy, ovšem u vjezdu do téhož paláce z Uhelného trhu stojí dva páry spojených, nestejně vysokých patníků ve tvaru komolých kuželů (obr. 9). Přes četné přestavby a modernizace zůstalo několik párů ochranných patníků na Václavském náměstí. Na Senovážném náměstí je u vjezdů do budov překvapivý počet ochranných patníků pěkných tvarů. Křižovnická ulice na náměstí téhož názvu je příčně přerušena budovami Karlových lázní. K umožnění dopravy jsou v příčních budovách dva průjezdy. Ty jsou chráněny dvěma páry mohutných, nevzhledných a dopravním provozem snad nejvíce poškozených patníků v metropoli.

Na Malé Straně jsou četné ochranné patníky zajímavých tvarů u vjezdů do objektů v ulicích Valdštejnská, Sněmovní, Tomášská. Pěkný je pár patníků u vjezdu do známého paláce Smiřických na Malostranském náměstí (obr. 10) a patníků vjezdu do domu v Letenské ulici 5 v podobě šachových figur střelců (obr. 11).


 

13. Statné patníky zdobí vjezd do zahrady před Valdštejnskou jízdárnu

15. Na Žižkově v průjezdu domu v Seifertově ulici 31 jsou vnější i vnitřní litinové patníky s hlavou psa

 


Patníky chránící vjezdy do domů jsou i v bývalých pražských periferiích na dopravních tepnách směřujících ke středu města. V Karlíně je to hlavně ulice Sokolovská, na Žižkově Seifertova.V Karlíně jsou ochranné patníky na Karlínském náměstí a v Křižíkově ulici z krátkého secesního období. Mají tvar osmibokého komolého jehlanu se svislým rýhováním, o jednom, ale i se čtyřmi díly na sobě.

Některé průjezdy měšťanských domů (v Dlážděné ulici 6, v ulici Zlatnické, Dlouhé 4 a 10, ale i v Karlíně, na Žižkově i jinde) mají osazeny pár patníků vnějších (do ulice) a pár vnitřních (do dvora). Zajímavostí je, že někdy jsou vnitřní patníky vyšší a mohutnější než patníky vnější. Patrně si to vynutilo šero na dvorech obklopených zástavbou i ve vlastních průjezdech, kde přítmí bylo ještě zvětšováno clonou tvořenou projíždějícími povozy.

Patníky byly také použity u vjezdů do palácových zahrad. Čtyři zajímavé a pěkné patníky stojí před vjezdem do zahrady Černínského paláce (obr. 12). V prostoru Klárova je zahrada související se vstupem do stanice metra Malostranská a do Valdštejnské jízdárny. U vchodu do této zahrady je pár patníků, tvarem, velikostí a vzhledem nadprůměrných (obr. 13). Zajímavá je i brána vjezdu do prostoru Tyršova domu ze Všehrdovy ulice se třemi kovanými křídly a čtyřmi štíhlými válcovými patníky kulovitě zakončenými (obr. 14).


 

14. Soubor válcových patníků stojí u brány vjezdu do prostoru u Tyršova domu

16. Sloupy přechodového mostu nad ulicí Nad Petruskou v Praze 2 mají jako ochranu před poškozením šest párů velkých ocelových pásových ochranných patníků

 


Kovové ochranné patníky

Kovové ochranné prvky sloupků bran, vrat a vjezdů přejímají více z funkce architektonické ozdoby, než z funkce ochranné. Jsou to například výtvarně pěkně provedené litinové odlitky u kamenných sloupků brány do hospodářského dvora zámečku Rokoska v Praze 8 – Libni. Pěkné i když jednodušší jsou litinové patníky s motivem hlavy psa (obr. 15). Tento typ ochranných patníků je použit pro vnitřní i vnější patníky v průjezdu domu na Seifertově ulici 31 na Žižkově, u domu v Sokolovské ulici 152 v Praze 8 na Palmovce a v ulici Korunovační na Letné u vjezdu do prostoru bývalé vodárenské věže. Litina je použita jako materiál patníků také u vjezdu do činžáku ulici Za Poříčskou branou 11 v Karlíně. Ty mají tvar štíhlých komolých kuželů ohnutých horními konci ke sloupkům vjezdu. Na vrcholu patníku je kruhová úseč, takže dílo má podobu prohnuté houby – mladého kozáka či hadovky smrduté.

Kovová ochrana sloupků vrat bývá i z různě širokých ocelových pásů. Na chráněná místa se upevňují dva až čtyři pásky. Tři jsou použity při ochraně vjezdu do domu v ulici Milady Horákové 4 v Praze 7; do sloupků brány Židovských hřbitovů z ulice Mezi hřbitovy je zapuštěno po čtyřech pásech. Ze dvou ocelových pásů širokých asi dvě stě milimetrů, vytvarovaných přibližně do tvaru podkov a zapuštěných do chodníku, je vytvořena ojedinělá ochrana vjezdu do domu na Sokolovské ulici 79/81 v Karlíně. Šest párů ocelových pásů tvoří také ochranu před nárazy do sloupů přechodového mostu mezi budovami v ulici Nad Petruskou v Praze 2, které je možno považovat za patníky i svodidla (obr. 16).

 

Stanislav Srnský
Autorka fotografií je Jitka Srnská