Stanovisko Klubu Za starou Prahu
k rekonstrukci domu U Drahomířina sloupu na Loretánském náměstí pro potřeby nového sídla Knihovny Václava Havla


DOC verze

Na jaře tohoto roku se Domácí rada Klubu seznámila s projektem přestavby historického domu čp. 108-IV na Loretánském náměstí na sídlo Knihovny Václava Havla. Autorem návrhu rekonstrukce je španělský architekt Riccardo Boffil, jehož českým spolupracovníkem je Marek Tichý z ateliéru T a K Architects. Vedle sídla knihovny má být část domu přeměněna v soukromou rezidenci pana Zdeňka Bakaly, který přestavbu financuje. Vzhledem k památkové závažnosti případu vydává Klub Za starou Prahu toto stanovisko.

Dům zvaný "U Drahomířina sloupu" je situován v jedné z nejcennějších a nejautentičtějších části historického města. Stejně jako většina sousedních historických objektů prošel i dům čp. 108-IV během staletí velmi složitým stavebním vývojem. Dnešní čtyřkřídlá budova s ústředním dvorem vznikla spojením dvou renesančních domů vystavěných ve 2. polovině 16. stol., z nichž horní dům - při Loretánském náměstí - byl vystavěn na gotickém sklepení. Výrazné změny proběhly roku 1725, kdy byla provedena barokizace interiérů, z nichž se dodnes v jižním křídle - při Úvoze - dochovala unikátní fresková a štuková výzdoba. V této části objektu byla také ve 20. letech 20. století vystavěna nástupní síň s krbem a působivým dřevěným schodištěm, jehož vznik souvisel s proměnou jižního křídla v rozlehlou obytnou rezidenci, v níž po roce 1948 bydlela i manželka druhého československého prezidenta paní Hana Benešová. Dům jako celek je dochován v překvapivé autentické podobě a nachází se v něm mnoho hodnotných architektonických detailů. Mezi nejcennější partie domu patří vedle rezidenčního bytu i vzdušné a malebné nádvoří, jehož autenticita je podtržena barokní sliveneckou mramorovou dlažbou.

Součástí schváleného projektu přestavby domu jsou razantní zásahy, které jeho historickou i uměleckou hodnotu výrazně narušují. Jedná se zejména o:

  1. podkopání celého nádvoří, které by zničilo cenné archeologické terény a ohrozilo historické konstrukce domu
  2. zastřešení dvora v úrovni 2. patra, které by z malebného volného nádvoří učinilo utilitární součást provozu budovy a které je v přímém rozporu s metodickým pokynem NPÚ, dle nějž jsou "dvory, dvorky a nádvoří podstatným prvkem skladby historických staveb", přičemž "kulturní hodnota charakteristické součásti skladby historické architektury nezávisí na velikosti dvora ani na náročnosti výtvarného ztvárnění dvorních fasád."
  3. podsklepení jižního křídla a prokopání skály ve svahu do Úvozu pro bezpečnostní archiv s garáží, které by razantně narušilo historické konstrukce i vzhled fasády do Úvozu a mohlo vážně ohrozit statiku samotného domu
  4. vybourání ústředního schodiště v severním křídle domu, které bylo vystavěno ve 20. letech 20. století a jehož náhrada jiným schodištěm by nutně vedla razantním zásahům do dalších historických konstrukcí

Všechny tyto navržené zásahy je bohužel nutno označit za velmi sporné a z hlediska historického domu naprosto nepřiměřené. Narušení archeologického terénu podkopáním nádvoří, prokopání skály kvůli přístupu do garáže či utilitární zastřešení malebného historického dvora mají razantní dopady nejen na historickou podstatu dotčeného domu, ale - jako závažný precedent - i na další domy této mimořádně cenné a autentické části Pražské památkové rezervace.

Klub Za starou Prahu si velmi váží Václava Havla i jeho Knihovny, která bezesporu patří mezi nejvýznamnější soukromé kulturní instituce v Praze. Rozhodně v principu nezpochybňujeme záměr umístit Knihovnu do renovovaného historického objektu. Předložený projekt však namísto renovace domu bohužel přináší razantní proměnu, která se velmi negativně dotýká jeho památkové podstaty. Je zjevné, že mnohé zásahy zde logicky vyplývají z naddimenzovaného stavebního programu, jehož součástí je překvapivě i luxusní soukromá rezidence sponzora, zcela oddělená od samotné instituce knihovny.

Domníváme se, že realizace tohoto sporného projektu by nevratně poškodila nejen historický dům "U Drahomířina sloupu", ale i pověst samotné Knihovny Václava Havla. I z tohoto důvodu vyzýváme investora, aby od razantní přestavby domu ustoupil a hledal jiné způsoby, jak zajistit Knihovně Václava Havla adekvátní zázemí a sídlo.

V Praze, 18. 5. 2011

PhDr. Kateřina Bečková, v. r., Předsedkyně Klubu Za starou Prahu

PhDr. Richard Biegel, PhD., v. r., Jednatel Klubu Za starou Prahu


havlova_knihovna01 (58K)


havlova_knihovna02 (52K)


havlova_knihovna03 (68K)


havlova_knihovna04 (117K)


havlova_knihovna05 (126K)


havlova_knihovna06 (69K)


havlova_knihovna07 (80K)


havlova_knihovna08 (81K)