Zápis z mimořádného valného shromáždění Klubu Za starou Prahu
dne 27.10.2008 v 18,00 hod., Národní muzeum v Praze


Vzhledem k počtu přítomných členů, nižšímu než většina celkového počtu členů Klubu, bylo jednání valné hromady zahájeno v souladu se stanovami o 30 min. později, tj. v 18,30 hod.

Zapisovatelem byl zvolen většinou členů p. Jaroslav Navrátil, do návrhové komise, která zpracuje usnesení, byli zvoleni Ing. arch. Jan Bárta a p. Jaroslav Navrátil.

Předsedkyně Klubu Dr. Bečková seznámila přítomné podrobně s finanční situací Klubu, z níž vyplynulo, že rozpočet Klubu nemá žádné rezervy. Poté seznámila přítomné s návrhem nové struktury a výše ročních členských příspěvků od roku 2009:

Základní 450,- Kč
Důchodce, student 250,- Kč
Člen, další rodinný příslušník bez nároku na Věstník 100,- Kč
Člen – mecenáš nad 999,- Kč

Diskuse k tématu:

V rámci propagace věstníku jej nabídnout do knihoven nad rámec povinných výtisků. Domácí rada by měla zpracovat výhled ekonomické situace v souvislosti se změnou členských příspěvků. Průběžně situaci vyhodnocovat a na příští valné hromadě případně projednat další změny financování.

Návrh nové struktury členských příspěvků valná hromada jednomyslně schválila.


Různé:

Z pléna poukázáno na tristní stav domu na rohu ulic Kaprovy a Křižovnické a vznesen požadavek, aby se Klub osudem tohoto domu zabýval.
Dotaz z pléna na výši pojistky přízemí Juditiny věže – zodpovězeno.
Informace z pléna – bylo založeno Sdružení přátel Holešovic, kontakt p. Chrástová, tel. 222 712 508 nebo 737 723 121.


Usnesení:

  1. Shromáždění schvaluje navrženou výši a strukturu členských příspěvků (viz výše).
  2. Shromáždění ukládá Domácí radě sledovat ekonomické efekty učiněného opatření, a to zhodnotit je v první fázi již pro řádnou členskou schůzi počátkem roku 2009.
  3. Shromáždění ukládá Domácí radě poskytnout pobočkám Městské knihovny výtisky Věstníků.

Skončeno 27.10.2008 v 19,35 hod.
Zapsal: Jaroslav Navrátil