VALNÉ A JUBILEJNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
Klubu Za starou Prahu dne 29. ledna 2000

Místo konání: Muzeum hlavního města Prahy, přednáškový sál


Zápis průběhu:

Výroční část valného shromáždění zahájila místopředsedkyně Klubu dr.K.Bečková. Po přivítání, seznámení přítomných s programem a několika organizačních pokynech předala slovo předsedovi Klubu ing. arch. Josefu Hyzlerovi.

Předseda Klubu znovu přivítal přítomné a jmenovitě slavnostní hosty: delegaci spolku Vltavan s praporem, zástupce Klubu Za starý Bruntál a občanského sdružení Vlastenecký Poutník, prof. V. Blažka a Věru Blažkovou z německých Cách, jako představitele Spolku Cáchy-Praha a starostu města z německého pohraničí Furth im Wald Reinholda Macho.

Předseda Klubu pronesl slavnostní řeč se vzpomínkou na zemřelé členy Klubu v uplynulém roce, zejména Hugo Rokytu a čestného předsedu Klubu Oldřicha Horu. Shrnul zásluhy členů domácí rady Klubu na přípravě akcí k 100. výročí , oznámil své rozhodnutí v dalším volebním období nekandidovat na předsednickou funkci a jako předsedkyni doporučil dosavadní místopředsedkyni PhDr. Kateřinu Bečkovou.

Jednatel Klubu Richard Biegel přednesl JEDNATELSKOU ZPRÁVU za minulé funkční období.

Hlasování o jednatelské zprávě: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 1.

Člen domácí rady Karel Ksandr přednesl NÁVRH ZMĚNY STANOV:

Bylo konstatováno, že platné stanovy Klubu jsou z prvního desetiletí tohoto století, což nikterak neubírá na jejich právní dokonalosti a formulační preciznosti. Změny se týkají jen některých drobností, které lépe odpovídají současnému právnímu slovníku.

v § 1 je formulace spolek nepolitický změněna na "nepolitické občanské sdružení"
v § 2 doplnit slovo "výkonný"
v § 2 doplnit: Domácí rada může zakládat další občanská sdružení
v § 3 doplněna aktuální adresa Klubu
v § 12 precizovat: domácí rada se skládá z předsedy, dvou místopředsedů a 12 - 20 přísedících (zároveň se vypouští slovo "náhradník")

Hlasování o návrhu změn stanov: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 1.

 

Místopředseda Klubu dr. Zdeněk Dušek přednesl POKLADNÍ ZPRÁVU:

Celkově je konstatováno, že příjmové položky se zlepšily nejen o účelové příspěvky

k 100. výročí (Magistrát hlav. města Prahy 50 tisíc Kč, MK ČR 200 tisíc Kč, Praha 2000 - Evropské město kultury 150 tisíc Kč) a sponzorské příspěvky (cca 25 tisíc Kč), ale i díky zlepšené platební morálce členů Klubu. Vzhledem k tomu se podařilo

s úspěchem financovat obě akce k výročí: výstavu (cca 300 tisíc Kč ) a tisk jubilejního sborníku (cca 400 tisíc Kč).

Hlasování o pokladní zprávě: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 1.

Revizor Milan Patka přednesl REVIZORSKOU ZPRÁVU za rok 1999:

Konstatuje uspokojení s prací pokladníka a vyslovuje uznání dr. Janu Cejpovi.

Hlasování o revizorské zprávě: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 8.

Schválením výše uvedených zpráv bylo uděleno domácí radě Klubu Za starou Prahu, činné v roce 1999, absolutorium.

VOLBY NOVÉHO PŘEDSEDNICTVA KLUBU:

Dr. Bečková předložila plénu návrh na složení mandátové a volební komise: předsedkyně komise - dr. Helga Turková, členové - Mgr. Kateřina Hanzlíková, ing. Jan Woletz. Hlasování o složení komise: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 3.

Dr. H. Turková z pověření mandátové a volební komise konstatuje podle stanov Klubu a účasti členů zapsaných na prezenčních listinách regulérnost voleb a seznamuje přítomné s jednotlivými kandidáty uvedenými na kandidátní listině.

V diskusi o kandidátce vystupuje člen Klubu p. Anděl, který navrhuje za dalšího člena domácí rady p. Josefa Hrubeše. Navržený ovšem není přítomen, a proto nemůže být bez jeho souhlasu provedena volba. Dr. Dušek konstatuje, že J. Hrubeš, který dlouhá léta pracoval v domácí radě, již před dvěma lety na vlastní přání svou činnost v domácí radě ukončil.

Dr Turková dává hlasovat o provedení volby aklamací: pro - většina, proti - 12 , zdržel se - 4. Volba tedy proběhne aklamací.

Volba předsedy Klubu. Navržená kandidátka PhDr. Kateřina Bečková.

Hlasování: pro - většina, proti - 1, zdržel se - 1.

Dr. Bečková byla zvolena předsedkyní Klubu.

Volba dvou místopředsedů. Navržení kandidáti: na 1. místopředsedu Prof. ing.arch. Milan Pavlík, CSc., na 2. místopředsedu Bc. Karel Ksandr.

Hlasování: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 2.

Navržení kandidáti byli zvoleni místopředsedy Klubu.

Volba členů domácí rady Klubu. Navržení kandidáti (dle abecedy): Richard Biegel, JUDr. Jan Cejp, JUDr. Zdeněk Dušek, Marek Foltýn, Mgr. Kateřina Hanzlíková, Ing. arch. Josef Hyzler, Doc. ing. arch. František Kašička, Ing. arch. Martin Krise, Prof. Dr.tech. Martin Kubelík, Jana Kvaltinová, PhDr. Jindřich Noll, Michal Patrný, Ing. arch. Milan Polívka, Ing.arch. Helena Polívková, Ing.arch Miloš Solař, Doc.PhDr. Rostislav Švácha, PhDr. Helga Turková, Jan Veselý.

Hlasování: pro - většina, proti - 2, zdržel se - 5.

Navržení kandidáti byli zvoleni členy domácí rady Klubu.

Volba revizorů. Navržení kandidáti jsou Milan Patka, Ing. Jiří Novák.

Hlasování: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 2.

Navržení kandidáti byli zvoleni revizory Klubu.

Dr. Turková gratuluje zvoleným členům předsednictva Klubu Za starou Prahu a končí část valné hromady věnované volbám.

Dr. Bečková, nová předsedkyně Klubu, děkuje shromážděným za projevenou důvěru a vyjadřuje své přesvědčení, že současné složení domácí rady je velice perspektivní, neboť v něm jsou zastoupeny jak osobnosti zralého věku přinášející odbornost, zkušenosti a moudrost, tak velká skupina mladých přinášející aktivitu, strhující nadšení a akceschopnost.

SLAVNOSTNÍ ČÁST:

Smyčcové kvarteto za účasti místopředsedy Klubu prof.arch. M.Pavlíka zahajuje slavnostní část valného a jubilejního shromáždění.

V dalším programu shromáždění probíhá volba čestných členů. Dr. Bečková představuje diplomy, zhotovené pro navržené osobnosti, a postupně představuje jednotlivé kandidáty na čestné členy:

Univ.prof.Dr.tech.dipl. ing. Alois Machatschek (Vídeň, Rakousko)

Prof. Machatschek je zahraniční příznivec práce Klubu, profesor technické univerzity ve Vídni. Byl laudatorem Klubu při udílení Evropské ceny památkové péče, kterou obdržel Klub v roce 1990 od nadace Friedricha von Stein založené Dr.h.c. Alfredem Töpferem.

Diplom čestného člena si pro zdravotní potíže nemohl prof. Machatschek přijet převzít osobně, bude mu zaslán poštou.

Hlasování: pro - všichni, proti - nikdo, zdržel se - nikdo.

Reinhold Macho, starosta města Furt im Wald (Německo)

Starosta města Furth im Wald (Brod nad Lesy) Reinhold Macho je velkým příznicvem českoněmeckého smíření a spolupráce, v rámci které již vykonal mnoho aktivit včetně ekonomické pomoci ohroženým památkám v našem západním pohraničí. Oceňuje a podporuje práci Klubu zajištěním úzkých a přátelským kontaktů s vedením města Řezna, jehož památková problematika je blízká Praze a její řešení inspirativní.

Hlasování: pro - všichni, proti - nikdo, zdržel se - nikdo.

Diplom čestného člena si starosta Macho převzal osobně.

PhDr.ing. Jan Muk, in memoriam

Jan Muk, od jehož úmrtí uplynulo pět let, byl vynikajícím odborníkem v oblasti památkové péče, autorem četných statí. Byl jedním z prvních protestujících proti nevhodnému využití kostela sv. Michala. Rozvinul metodiku stavebně-historických průzkumů.

Hlasování: pro - všichni, proti - nikdo, zdržel se - nikdo.

Diplom čestného člena převzala manželka ing. Jiřina Muková.

Ing. arch. Josef Hyzler - navržen na jmenování čestným předsedou

Arch. Josef Hyzler dal k dispozici Klubu jako člen domácí rady a později předseda ve vysokém pracovním nasazení svou mimořádnou odbornost i lidskou moudrost. Jeho zásluhou došlo v posledních letech k zásadnímu zapojení mladé generace do činnosti Klubu.

Hlasování: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 1.

Diplom převzal arch. Hyzler osobně.

JUDr. Zdeněk Dušek

Dr. Dušek pracuje již 45 let neúnavně a nepřetržitě v domácí radě.

Hlasování: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 1.

Diplom převzal dr. Dušek osobně.

Alois Vanoušek

A. Vanoušek již mnoho let vytrvale, dobrovolně a nezištně organizuje práci při obnově a udržování hrobů významných osobnotí na Olšanském hřbitově.

Hlasování: pro - všichni, proti - nikdo, zdržel se - nikdo.

Diplom převzal A. Vanoušek osobně.

JUDr. Jan Cejp

Dr. Cejp pracuje 25 let nepřetržitě v domácí radě Klubu. Svou nezkrotnou občanskou aktivitou stále překvapuje své okolí i orgány města.

Hlasování: pro - většina, proti - nikdo, zdržel se - 1.

Diplom převzal dr. Cejp osobně.

V dalším programu slavnostní části zazněly pozdravné projevy:

ředitele Státního ústavu památkové péče dr. Josefa Štulce, kterého zastoupil a pozdrav přečetl dr. Pavel Jerie (text publikujeme níže), Karla Novotného, zástupce spolku Vlavan, a Petra Anderleho, zastupujícího Klub Za starý Bruntál a občanské sdružení Vlastenecký poutník.

Pozdravný projev PhDr. Josefa Štulce, ředitele Státního ústavu Památkové péče:

Vážení přátelé,

nemohu se zúčastnit dnešní jubilejní valné hromady, a proto jsem požádal svého odborného náměstka pana Pavla Jerie, aby Vás mým jménem pozdravil. Sto let existence Klubu znamená nejen řetězec obětavých zápasů za záchranu hodnot našeho starobylého a nad jiné krásného města, ale i sto let intenzívního myšlenkového vývoje. Každý z památkářů, který se u nás zamýšlí nad smylem své práce a hledá historické kořeny svého úsilí, nemůže tento velký odkaz Klubu pominout.

Výjimečná byla již atmosféra, z níž se Klub zrodil. Statečný zápas proti postupující brutální asanaci dal v Praze - patrně poprvé v Evropě - vzniknout myšlence, že netoliko jednotlivá památka, ale celá historická čtvrť může mít povahu a hodnotu uměleckého díla. Z tohoto přesvědčení vycházely postupně předkládané návrhy Klubu na ochranu historického jádra Prahy zákonem.

Vedle vynikajících umělců, právníků a historiků umění Klub ve svých řadách záhy přivítal i nejlepší tehdejší architekty. Ti - opět jako jedni z prvních - si uvědomili, že sebelepší právní ochrana bude neúčinná bez pozitivní revitalizace živých funkcí historických budov. Tak se na půdě Klubu zrodila obdivuhodná moderní, dodnes platná idea funkční reanimace historických čtvrtí, jako protiváha stále se vracejících návrhů na jejich plošnou asanaci a přestavbu.

Na tyto myšlenky Klub navazoval i v době totalitního komunistického režimu. Ten jeho aktivity nevítal, protože na občanskou angažovanost a iniciativu pohlížel s krajní nedůvěrou a podezíravostí. Jako člen domácí rady Klubu v 80. letech mohu vydat svědectví, že ani v této pro Klub mimořádně těžké době se jeho členové svému poslání a zavazující tradici nikdy nezpronevěřili.

O to více jsme všichni uvítali nevšední aktivizaci činnosti Klubu při obnově demokratického života po roce 1989. Brzy se totiž ukázalo, jak neléhavě tohoto měla historická Praha zapotřebí. Sám jsem v porevoluční euforii na čas podlehl iluzi, že pádem komunistického režimu natrvalo pominuly i hlavní hrozy památkovému bohatství mého rodného města. Ty krátce předtím názorně ukázala brutální asanace historického Žižkova či ostudné zboření ušlechtilé budovy Denisova nádraží. Bohužel, jestliže historická Praha - obrazně řečeno - s mnoha bolestnými šrámy, proplula kolem komunistické Skyly, čekalo ji záhy střetnutí s Charybdou neogründerské kapitalistické spekulace. Tlak kapitálu, jeho snaha vynutit si - často ne zcela čistými prostředky - demolice a nepřiměřené novostavby či velkokapacitní podzemní parkingy v samém srdci památkové rezervace, zastihly odborné složky státní i municipální památkové péče nepřipraveny. Zhoubné bylo zejména přechodné oslabení, až paralyzování nepostradatelné funkce Pražského památkové ústavu. V této situaci nového ohrožení historického dědictví našeho města se Klub ukázal spojencem nejvěrnějším a nejstatečnějším. Krásně tak zároveň dokládal postupné probouzení veřejnosti z letité, totalitním režimem vnucené lethargie a jejího obnoveného zájmu podílet se na správě věcí veřejných. Chci s hlubokým uznání vzpomenout řady Klubem zahájených odhodlaných kampaní, například proti zboření Špačkova domu, proti prvotnímu neúnosně naddimenzovanému projektu na hotel Four Seasons či troufalé skleněné věži na dolním konci Václavského náměstí. Chci připomenout boj proti surové přestavbě a odpuzující schow v kostele sv. Michala či neurvalé přestavbě Trautmannsdorfského paláce. Velmi si cením i podpory Klubu v probíhajícím zápasu za zachování celitvosti historického parku a archeologické lokality ve Stromovce. Ve všech těchto zápasech Klub demonstruje dvě vlastnosti, které stály u jeho zrodu a od nichž se nikdy ve své stoleté historii neodchýlil: je to spojení altruistické angažovanosti a odborné kvalifikace. Obě tyto vlastnosti jsou ve stejné míře zapotřebí, jedna bez druhé ztrácí svůj smysl a váhu.

Myslím, že nic lepšího nemohu Klubu do příštího století popřát, než aby si toto vzácné spojení kvalit své práce natrvalo udržel. Město, k jehož ochraně vznikl a které všichni milujeme, si to vrchovatou měrou zaslouží.

 

ZÁVĚREČNÁ DISKUSE:

Dr. Bečková pozvala k závěrečné části valného shromáždění za předsednický stůl nově zvolené místopředsedy Klubu a vyzývá členy k diskusi.

V diskusi hovoří čestný člen Klubu Alois Vanoušek za spolek Svatobor a informuje o postupující práci při obnově náhrobků na Olšanském hřbitově.

Arch. Martin Krise hovoří o potřebě právníků v klubovních kauzách.

Dr. Bečková děkuje všem přítomným na hojnou účast, trpělivost při obsáhlém programu schůze a končí valné shromáždění.

Zapsala: Jana Kvaltinová

NAHORU