Informace z jednání Domácí rady Klubu Za starou Prahu dne
4.11.2009


Na počátku schůze informoval arch. Krise o novém územním plánu Prahy. Odpadá jednoznačná funkčnost ploch, funkce se prolínají. Kladně je hodnoceno, že Letenská pláň zůstává i nadále jako zelená plocha. Záporně je hodnocen záměr rozšířit počet městských bulvárů např. přes nynější Masarykovo nádraží. Nádraží je sice ponecháno, ale většina jeho plochy je určena k zastavění. Některé domy jsou napojeny na svah Vítkova. Členové DR navštíví aktuální výstavu na Magistrátě a zpracují stanovisko.


Karlův most

Host DR, ing. Mlázovský z Komise pro opravu Karlova mostu, seznamuje s aktuální situací při opravě mostu:

Kamenické práce. Zarážející je nízká kvalita prací. Dodavatel neakceptuje žádné návrhy a připomínky. Bylo provedeno srovnání ceny sekaných a řezaných kamenů. Cena sekaného kamene je cca 45.000 Kč za metr kubický, cena řezaného kamene od stávajícího dodavatele je 50.000 Kč za metr kubicklý. Zúčastnění se této situaci podivují, zejména proto, že dodavatel stavby odmítá jakoukoliv změnu dodavatele materiálu. Vysloveno podezření, že řezaný kámen je předražený. Komise akceptuje dodávku řezaného kamene ale tak, že tento bude mít nadměrek minimálně 5 mm, aby bylo možné dodatečným otesáním docílit vhodného rozměru kamene. Stávající stav je takový, že kámen je doslova jenom poškrábán. Všechny kameny jsou dodány stejné, šířka zábradlí je však proměnná. Chyby spočívající ve špatném měření, resp. neměření, snad již byly napraveny.

Spáry a malta. Je používána malta Mapei antik. Má sice velkou pevnost v tlaku, ale neumožňuje dilataci. Její pevnost je sice nižší, než torkretové malty ze 70. let, které vytvořily ze zábradlí monoblok, ale stále existuje obava ze vzniku trhlin u podstavců soch. Proto jsou vytvářeny dodatečné dilatační spáry, vyplněné skleněnou vatou a pružným tmelem. Jejich chybou je však malá životnost a nevzhlednost. Zábradlí nebylo před rozebráním dostatečně zaměřeno, a protože byly dodány všechny kameny stejné velikosti, vznikají nepřirozeně velké spáry. Dalším důvodem velkých spár je i kuriozní způsob zdění, kdy kameny jsou pokládány na prokladky a vzniklá spára je následně vyplňována maltou. Proto je spára ponechávána větší, aby se malta mezi kameny dostala. Prokladky jsou vyjmuty po ztvrdnutí malty. Závažnou chybou tohoto postupu je fakt, že kámen není vtisknut do malty a v kombinaci s naprosto hladkou ložnou plochou existuje nebezpečí ztráty pevnosti zábradlí - chybí tření.

Kameny. Nejsou prováděny opravy kamenů. Při rozebírání zábradlí bylo rozřezávání spár prováděno ručně, čímž docházelo k poškození kamenů. Návrh na zakoupení zařízení v ceně cca 150.000 Kč, které by tento problém odstranilo, dodavatel stavby odmítl.

Izolace. Stávající technologie vyvolává zásahy do konstrukce mostu. V patě parapetu se uměle vyřezává drážka pro uchycení izolace. Dochází k odsekávání kamenů a ze stejného důvodu jsou odsekávány i historické přesahy pod mostovkou. Existoval návrh na dozdění těchto nerovností a jejich překrytí olovem, které odsouhlasil i dodavatel izolační vrstvy, dodavatel stavby však takovou možnost odmítl s odkazem na výrobce izolace. Zásadním problémem je malé spádování - 0,6 %, které nedává záruku správného odtoku vody. Stavební povolení platí na celý most, nic tedy nebrání v pokračování stavby stejným způsobem. Není vzata v úvaha možnost, že pod novou izolací most vyschne a stavební zásah do pláště mostu nebude muset být tak razantní.

Různé. Technologická úrověň řemeslníků je žalostně nízká. Skandální je neúčast restaurátora a i fakt, že stavba nemá svého architekta. Na stavbě nejsou rozděleny kompetence, není s kým projednat chyby a závady, nikdo není za nic odpovědný. Nízká kvalita projektu.

Klub považuje situaci za alarmující, bude se jí zabývat na příštím zasedání a po projednání zveřejní svůj názor v aktuálním stanovisku.

Zapsal Navrátil