Stanovy Klubu Za starou Prahu

upravené a schválené valnou hromadou KZSP dne 29.ledna 2000


§ 1.

Klub “Za starou Prahu” je nepolitické občanské sdružení, které má za účel šířiti pochopení a vykonávati aktivní činnost pro ochranu památek, historické městské zeleně a pro úkoly veřejné estetiky. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.


§ 2.

Účelu toho chce Klub dosáhnouti:

A) Informačními, manifestačními, po případě protestními konferencemi sdružení a to i veřejnými.

B) Přednáškami, výlety, vycházkami i prohlídkami.

C) Podáváním interpelací, žádostí, peticí, rozkladů, pamětních spisů atd. zákonodárným, výkonným, samosprávným a jiným veřejným institucím i jednotlivcům, jakož i poděkovacích přípisů osobám o ideje Klubu zasloužilým.

D) Vydáváním spisů, brožur, letáků i periodických publikací, redigováním a rozšiřováním článků do časopisů všech směrů.

E) Sbírkami.

F) Výstavami, zábavami, společenskými večery i jinými podniky, účelu Klubu sledujícími.

G) Zřizováním místních odborů (pobočných sdružení) mimo Prahu.

H) Tím, že se může stát zakládajícím členem jiných sdružení s obdobnými cíly, jako jsou cíle Klubu. Tímto rozhodnutím je pověřena domácí rada Klubu s dodatečným schválením valné hromady. Klub může podporovat vzniklé sdružení materiálně i jinak.

CH) Účastí ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany kulturních památek, historické městské zeleně a veřejné estetiky.


§ 3.

A) Sídlem ústředí Klubu jest Praha. Jednací řeč jest česká, v korespondenci může se však užíti i jazyků jiných v překladu původního dopisu.

B) Občanské sdružení sídlí na adrese:

Klub Za starou Prahu
Mostecká 1
118 00 Praha 1


§ 4.

Členem Klubu může se státi každý, je-li o něm známo, nebo lze-li předpokládati, že jest programu klubovnímu oddán.


§ 5.

Členové Klubu jsou:

A) Činní s ročním peněžním příspěvkem, stanoveným valnou hromadou, nebo v odůvodněných případech domácí radou, s dodatečným schválením valné hromady.

B) Čestní, valnou hromadou zvolení za vynikající zásluhy o ideu, jíž Klub slouží. Jimi mohou být i cizinci.


§ 6.

O přijímání nových členů rozhoduje domácí rada.

Členem Klubu býti přestává:

A) Kdo vystoupil; vystoupení z Klubu jest nutno ohlásiti. Vystoupí-li kdo mezi rokem, zaplatí ještě za běžný rok.

B) Kdo byl vyloučen; tak může se státi členu, jenž svým jednáním porušil zájmy sdružení, případně když jedná proti programu, Klubem zastupovanému. Vyloučení děje se usnesením domácí rady prostou většinou. Vyloučený může se odvolati k smírčímu soudu sdružení. (Viz § 17.)


§ 7.

Každý člen má právo navštěvovati místnosti Klubu a býti přítomen v členských schůzích, podávati dotazy a návrhy, rokovati, účastniti se všech jiných podniků klubovních.

Členové se mohou sestupovati v odbory, které si volí své funkcionáře (předsedu, jednatele), a tito zasedají v domácí radě. Usnesení odborů jsou podrobena schválení domácí rady. Pokud by jich tato neschválila, vrátí je k novému projednávání v odboru.


§ 8.

O záležitostech sdružení rozhoduje:

1. Valná hromada.

2. Domácí rada.

Valná hromada jest schopna usnášeti se, je-li přítomna jedna čtvrtina členů. Nesejde-li se dostatečný počet v hodinu k tomu určenou, koná se valná hromada s týmž programem o půl hodiny později bez ohledu na počet přítomných.

Právo hlasovací má každý člen, jenž zaplatil příspěvek za ono období, za něž se valná hromada odbývá. Usnesení valné hromady děje se vždy absolutní většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhodne předsedající.


§ 9.

Řádná valná hromada má býti svolána domácí radou nejdéle do konce března každého roku - a to oznámením v denních listech; nebo uzná-li domácí rada, i pozvánkami.


§ 10.

V řádné valné hromadě:

1. Podává domácí rada zprávu o činnosti sdružení a stavu pokladny;

2. volí se předseda, dva místopředsedové, minimálně 12 a maximálně 18 členů domácí rady a 2 revizoři účtů;

3. mohou býti voleni čestní členové.

Volba děje se lístky, nebo po daném návrhu aklamací. Mimořádně může valná hromada svolána býti, když si toho přeje aspoň jedna desetina členů.


§ 11.

Výkonným orgánem valné hromady a Klubu jest domácí rada. Její správní období kryje se s rokem občanským.


§ 12.

Domácí rada skládá se z předsedy, dvou místopředsedů, 12 až 18 přísedících a z předsedů a jednatelů jednotlivých odborů na rok volených.


§ 13.

Domácí rada volí jednatele, pokladníka a ostatní funkcionáře podle dočasné potřeby.


§ 14.

Schůzi domácí rady řídí předseda, nebo některý místopředseda, v jich nepřítomnosti může si domácí rada voliti předsedajícího. Domácí rada usnáší se právoplatně, je-li přítomno pět jejích členů, předsedu v to čítaje. V případě nutné potřeby, zejména v období letním může domácí rada rozhodovati v přítomnosti tří svých členů, předsedu v to počítaje. Rozhoduje absolutní většina hlasů, při rovnosti rozhoduje předsedající.


§ 15.

O změně stanov a rozchodu Klubu rozhoduje valná hromada.


§ 16.

Klub zevně zastupuje a listiny sdružení podpisuje předseda, nebo některý z místopředsedů a jednatel.

Projevy, jež vyšly z některého odboru, spolupodepisuje předseda odboru.


§ 17.

Spory mezi členy Klubu a protesty členů vyřizuje smírčí soud, tříčlenný, AD HOC zvolený. Obě strany jmenují po jednom soudci a tito povolají třetího jako předsedu. Všichni musí býti členy Klubu.


§ 18.

Rozejde-li se sdružení, připadne registratura, archiv a knihovna Archivu hlav. města Prahy, jmění, pokud by poslední valná hromada neučinila zvláštního opatření, obci hlav. města Prahy.

NAHORU