Stanovisko Klubu Za starou Prahu
k záměru stavby administrativního monobloku v dvorních částech spojených parcel mezi ulicemi Na Příkopě, Panskou, Jindřišskou a Václavským náměstím

(23.6.2009)


Klub Za starou Prahu měl možnost prostřednictvím prezentace vedené osobně Ing. arch. Jakubem Ciglerem seznámit se dne 10. června 2009 se studií zástavby administrativního monobloku v dvorních částech budov mezi ulicemi: Na Příkopě (čp. 852 – palác Piccolominiovský, též Sylva Taroucca, jízdárna paláce); Panskou (čp. 896 – Millesimovský palác, vydavatelství deníku Prager Tagblatt, čp. 1480 – U Diesbachů); Jindřišskou (čp. 900); Václavským náměstím (čp. 935). Návrh vytváří komplex administrativně obchodních ploch se sítí – křížem – průchodných pasáží. Studie byla zpracována jako objemové a hmotové schéma pro účely posouzení EIA.

Domácí rada Klubu Za starou Prahu oceňuje vstřícnost a dobrou vůli jmenovaného architekta, který otevřeně a s vědomím nízké pravděpodobnosti názorového ztotožnění požádal již v této úvodní fázi rozpracovanosti záměru o diskusi nad projektem a vyjádření Klub Za starou Prahu.


Názor Klubu je jednoznačný:

1. Návrh nerespektuje principy historického urbanismu Nového Města

  • hranice původních novomětských parcel se stírají nebo zcela zanikají; respektování logiky a rozdělení historických parcel, které většinou pocházejí z doby založení města v roce 1348, je elementárním předpokladem zachování nesporných urbanistických kvalit Nového Města
  • tradiční funkční soustava historické zástavby – uliční průčelí jako hlavní objekt, dvůr, dvorní zástavba – je nejen popřena, ale v podstatě převrácena, protože hlavními objekty komplexu jsou stavby vnitrobloku
  • je ignorován pro historické město typický poměr zastavěné a volné plochy, protože s výjimkou historických nádvoří Sylva-Tarouccovského paláce je celý komplex prostavěn a zastřešen
  • vnitrobloková zástavba je neúměrně převýšena

2. Návrh svým přístupem ignoruje prostředí Pražské památkové rezervace

  • v kulisovité formě zachovává jen uliční průčelí dotčených objektů (s výjimkou paláce Sylva Taroucca včetně jeho jízdárny)
  • vše za těmito objekty (uličními trakty), pod nimi a nad nimi považuje za volný a téměř neomezený prostor k stavění (věžové stavby nad 10 nadzemních podlaží, čtyřpodlažní garážová stání a další podzemní prostory pod celým kompexem, zastřešení všech ploch včetně budovy historické jízdárny uprostřed komplexu)
  • zásah do podzemí ničí veškerý archeologický terén

3. Klub Za starou Prahu navrhuje zpracovateli studie a památkovým orgánům studii posuzujícím respektovat tato doporučení:

  • Záměr redukovat z hlediska navržených objemů (výška budov, rozsah podzemních ploch).
  • V půdorysném schématu novostaveb je třeba navázat na historickou parcelaci a zabránit vytvoření monobloku.
  • Nejméně střed půdorysného kříže, tedy místo, kde se uprostřed bloku parcely setkávají a kde stojí historická jízdárna, ponechat jako nezastavěný.

Závěrem podotýkáme, že Klub Za starou Prahu si obecně cení práce architekta Jakuba Ciglera, kterému již dříve udělil cenu za novou stavbu v historickém prostředí (2005 – Portheimka Center na Smíchově), a tudíž věří, že tvůrce jeho kvalit je schopen se ctí se vyrovnat i s tak obtížným úkolem, jaký představuje uvedený stavební záměr v centru Prahy.

Věříme, že názor vyjádřený v tomto stanovisku bude respektován jako jeden z věcných podkladů – důkazů – v následujícím posuzovacím a správním řízení.

 

Praha, dne 23. 6. 2009

PhDr. Kateřina Bečková - předsedkyně Klubu Za starou Prahu
PhDr. Richard Biegel, Ph.D. - jednatel Klubu Za starou Prahu

 

 

NA ROZCESTNÍK KAUZY