Jak pružná je hranice památkové přípustnosti aneb cui bono…?

(Protestní tisková konference, 24. 1. 2005)


Protestní tisková konference k záměru novostavby obytného domu v samém jádru Pražské památkové rezervace a památky UNESCO na exkluzivním místě malostranského břehu v sousedství Hergetovy cihelny, k záměru, který Odbor památkové péče Magistrátu hlav. města Prahy shledal památkově přípustným bez podmínek.


Klub Za starou Prahu protestuje proti záměru zastavění parcely na mimořádném místě vltavského břehu v centru Prahy na Malé Straně, a to z těchto důvodů:

1. Místo, které je rozhodnutím Odboru památkové péče Magistrátu hlav. města Prahy určeno k zastavění, není stavební parcelou, ale jen „zbytkovou“ částí pozemku na pohledově exponovaném místě, jehož využití pro novostavbu by bylo po všech stránkách násilným vlomením do historické tvářnosti tohoto místa.

2. Novostavba vstoupí kontroverzně do tradičního pražského panoramatu, a to jak v pohledu od Starého Města k Malé Straně, tak v popředí tradičního pohledu od malostranského břehu ke Karlovu mostu a křižovnickému klášteru. Tuto skutečnost považujeme z hlediska statutu rezervace UNESCO za nežádoucí.

3. Přestože architektura navržené stavby (architekt Jakub Cigler) je originální (kamenný plášť, střecha z travnatého drnu), tato originalita je pro dané prostředí Malé Strany zcela cizorodým a samoúčelným prvkem.

4. Projektované podzemní garáže s 26 stáními nenávratně zničí cenný archeologický terén tohoto místa.

5. Rampa vjezdu do garáží by byla rušivým prvkem frekventované turistické trasy ke Karlovu mostu a přivedla by do těchto míst zbytečně další automobily, ačkoliv se projektovaný objekt nachází v blízkosti plánovaných velkokapacitních garáží na Klárově.

6. K záměru se vyjádřily negativně tyto odborné orgány státní památkové péče: Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze a jeho Památková rada (5. 6. a 9. 10. 2003), Národní památkový ústav – ústřední pracoviště a Vědecká rada hlavního konzervátora (2. 10. 2003).

7. K záměru se vyjádřil negativně i Sbor expertů, poradní orgán Odboru památkové péče MHMP (6. 11. 2003), přesto dne 20. 12. 2004 vydal tento odbor k záměru kladné rozhodnutí.

8. Nezdůvodněným otazníkem zůstává skutečnost, proč byla původní žádost o schválení záměru podána v dubnu 2003 nájemcem Hergetovy cihelny, společností Immovision Praha, s. r. o., patřící do impéria švýcarského podnikatele Sebastiana Pawlowského, avšak výsledné rozhodnutí z prosince 2004 uvádí jako žadatele Hlavní město Prahu a Městskou část Praha 1.


Tiskovou konferenci uspořádal Klub Za starou Prahu ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS, Uměleckohistorickou společností v českých zemích a Společností přátel starožitností.

Odkaz na stránku Odboru pam. péče Magistrátu s vyobrazeními navrhované budovy