Námitky k záměru dostavby a výstavby podzemních garáží na místě bývalého kina U Hradeb

(článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 3/2004)Jako autor projektu interiérů areálu kina a obchodních zařízení v Mostecké ulici si dovoluji vznést několik zásadních námitek k záměru zrušení kina a zřízení hromadných garáží pro 70 automobilů.

V současné době probíhá v několika úrovních záměr likvidace kina, a to bez informování autora interiéru, který se dozvídá o těchto záměrech z tisku a televize. Záměr zrušení kina a jeho nahrazení garážemi pro 70 automobilů je nelogický, je absolutním nepochopením místa v historickém prostředí a bezohledným diletantismem, a to i z hlediska urbanistického. Kino, které před cca padesáti lety vzniklo jako první v poválečných dobách, bylo veřejností i odbornými orgány hodnoceno jako vhodné kulturní využití budovy v areálu palácového typu v rámci Malé Strany. I z tohoto hlediska se projekt garáží jeví jako nedomyšlený. V prostředí Mostecké ulice se pak jedná o znásilnění celé dispozice a dopravní situace.Jako architekt dále tvrdím, že změna kina na garáže není přiměřená ani nezbytně nutná, a je přímo škodlivá jak pro daný objekt, tak pro Pražskou památkovou rezervaci jako celek. Tento svůj názor opírám o následující skutečnosti:

1. Nelze umístit výjezd z garáže, jak je navrhován. Tato pasáž by do velmi frekventované Mostecké ulice a okolí přinesla neúnosný automobilový provoz, který by znamenal jen další problém pro Pražskou památkovou rezervaci. Tento provoz by byl nebezpečný davům lidí, kteří se téměř 24 hodin denně valí Mosteckou ulicí a průchodem přesně v místě plánovaného vjezdu a výjezdu z garáže, a zároveň by výrazně zhoršil životní prostředí v daném místě (úzké středověké uličky).

2. Jako autor podzemního kina jsem dobře obeznámen s geologickými podmínkami v základech navrhované stavby. Jsem toho názoru, že jak samotná stavba, tak její provoz představuje statické ohrožení všech okolních budov, zejména Petržílkovského paláce. Již při výstavbě původního kina bylo třeba riskantně, pomocí zvláště k tomu budovaných studní - kesonů, zajišťovat podzemní stavby, aby nedocházelo k poškození domu sesuvy zeminy. Ty tehdy dokonce vedly k smrti jednoho dělníka. Další zasahování do daného prostoru a přitěžování staveb považuji na základě svých zkušeností za krajně nebezpečné. To samé lze vztáhnout i na samotnou výstavbu a provoz navrhovaných garáží.Jako autor architektonického řešení kina 64 U Hradeb a spoluautor architektonického řešení navazujících staveb NESOUHLASÍM s přestavbou prostorů bývalého kina na podzemní garáže. Navrhovaná výstavba podzemních garáží by vedla k úplnému zničení mého autorského díla, na jehož ochranu mám právo.

Jak vyplývá z výše uvedených skutečností, navrhovaná změna mého autorského díla není ani přiměřená, ani neprobíhá v nezbytně nutné míře a už vůbec nezachovává mé autorské dílo. Navrhovaná změna tedy ve smyslu § 9 odst. 5 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském nemůže být realizována bez svolení autora.

V Praze dne 17. února 2004.

František Trmač

 

Foto K. Bečková, leden 2005

 

 

NA ROZCESTNÍK KAUZY