OTEVŘENÝ DOPIS: Zásadní nesouhlas s povolením přestavby kina "64 U Hradeb" na podzemní garáže

(přidáno 30.1.2004)


Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy schválil projekt, podle kterého bude bývalé kino „64 U Hradeb“ přeměněno v podzemní garáže pro 70 stání. Výtah do těchto garáží má být umístěn v průchodu mezi Mosteckou ulicí a nádvořím domu. Dále byly odborem odsouhlaseny různé nástavby a dostavby jednotlivých částí areálu, čímž dochází k nežádoucímu zahušťování historické malostranské zástavby.

Komplex domů čp. 273-III a 274-III v Mostecké ulici 21 na Malé Straně, nazývaný dnes „U Hradeb“, stojí na jednom z nejcennějších míst Pražské památkové rezervace, při někdejší korunovační cestě českých králů. Na základě staršího návrhu stavitele Tomáše Šaška z roku 1939 vypracovali jeho projekt v roce 1958 architekti Miroslav Hudec, Karel Kunce, Jaroslav Stehlík a František Trmač ze Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů (SÚRPMO), a to pod přísným dohledem státních památkových orgánů.

Architektura komplexu, dokončeného v roce 1963, je ve svých základních rysech tradicionalistická, plně přizpůsobená svému památnému prostředí. V Půdorysných dispozicích a v architektonických detailech jde o moderní objekt s typicky pražskými pasážemi seskupený kolem půdorysného atria s fontánkou. Architektonickým řešením se podařilo zevně zpřístupnit věž raně gotického opevnění Malé Strany, podle kterého dostal komplex svůj dnešní název.

Objekt domu „U Hradeb“ lze pokládat za výjimečně kultivovaný projev dobových názorů památkové péče na novostavbu v historickém prostředí, za vynikající památku vývoje moderní památkové péče. Klub Za starou Prahu zastává názor, že památky tohoto druhu by měly státní památkové orgány chránit s obzvláštní pozorností.

Přestavba bývalého slavného předpremiérového kina na podzemní garáže je čin nekulturní a barbarský. Podzemní garáže výrazným způsobem zhorší životní prostředí svého okolí a v důsledku budou znamenat jen výrazné zvýšení dopravní zátěže jednoho z nejfrekventovanějších úseků Královské cesty.

Odbor památkové péče Magistrátu povolil přestavbu kina na garáže i přes to, že Národní památkový ústav s tímto záměrem vyslovil zásadní nesouhlas. Jeho rozhodnutí je proto nepochopitelné a z hlediska památkové péče těžko obhajitelné.

Umístění podzemních garáží v zátopové oblasti je navíc z provozního hlediska více než sporné. Jejich případné zatopení může kontaminovat vodní zdroje v širokém okolí. Evakuace garáží obsluhovaných výtahem je velice zdlouhavá a při počtu stání 70 vozů trvá cca 6 hodin, což je vzhledem k závažnosti a zároveň těžké předvídatelnosti záplav doba příliš dlouhá.

Klub Za starou Prahu proto vyzývá všechny zainteresované instituce, aby nesmyslnému záměru přestavby kina 64 U Hradeb na podzemní garáže všemi dostupnými prostředky zabránily. V tomto směru se Klub Za starou Prahu obrací na Ministerstvo kultury ČR s podáním mimo odvolací řízení a s podnětem jeho Památkové inspekci.

 

V Praze dne 26. 1. 2004

PhDr. Kateřina Bečková, předsedkyně Klubu Za starou Prahu
Mgr. Richard Biegel, jednatel Klubu Za starou Prahu


Tento dopis je adresován:
Pavlu Dostálovi, ministrovi kultury ČR
MUDr. Pavlu Bémovi, primátorovi hlav. města Prahy
Ing. Vladimíru Vihanovi, starostovi MČ Praha 1

Na vědomí je poskytnut:
Redakcím vybraných deníků a televizních zpravodajství
Památkovým orgánům

 

NA ROZCESTNÍK KAUZY