Stanovisko Klubu Za starou Prahu k návrhu nástaveb areálu domů "U Hradeb" v Mostecké ulici a k záměru přestavby kina 64 U Hradeb na podzemní garáže

(přidáno 30.4.2003)


Domácí rada Klubu Za starou Prahu se seznámila se záměrem přestavby a nástavby areálu domů "U Hradeb" na Malé Straně (čp. 273-III a 274 mezi ulicemi Mosteckou a Prokopskou), který zahrnuje nejen změněnu hmotové i architektonické struktury areálu, ale i zničení kina 64 U Hradeb, v jehož prostorech plánuje investor vytvoření několikapatrových podzemních garáží s vjezdem z Prokopské uličky, a vydává k celé věci následující stanovisko:

Komplex domů čp. 273-III a 274-III v Mostecké ulici 21 na Malé Straně, nazývaný dnes "U Hradeb", stojí na jednom z nejcennějších míst Pražské památkové rezervace, při někdejší korunovační cestě českých králů. Na základě návrhu stavitele Tomáše Šaška z roku 1939 vypracovali projekt novostavby v roce 1958 architekti Miroslav Hudec, Karel Kunce, Jaroslav Stehlík a František Trmač ze Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů (SÚRPMO), a to pod přísným dohledem státních památkových orgánů.

Architektura komplexu, dokončeného v roce 1963, je ve svých základních rysech tradicionalistická, plně přizpůsobená svému památnému prostředí. V půdorysných dispozicích a v architektonických detailech jde o moderní objekt s typicky pražskými pasážemi seskupený kolem atria s fontánkou. Architektonickým řešením se podařilo zevně zpřístupnit věž raně gotického opevnění Malé Strany, podle kterého dostal komplex svůj dnešní název.

Objekt domu „U Hradeb“ lze pokládat za výjimečně kultivovaný projev dobových názorů památkové péče na novostavbu v historickém prostředí, za vynikající památku vývoje moderní památkové péče. Klub Za starou Prahu zastává názor, že památky tohoto druhu by měly státní památkové orgány chránit s obzvláštní pozorností.

Objekt však má i velkou kulturněhistorickou cenu, neboť v jeho proslulém kině se odehrály premiéry nejhodnotnějších českých filmů šedesátých let, včetně děl „oskarových“, anebo Vláčilova filmu Markéta Lazarová. Z těchto hledisek lze komplex u Hradeb považovat za vynikající památku české kultury druhé poloviny 20. století a je proto nutné jej co nejdříve prohlásit za kulturní památku.

Předložený projekt kulturní a architektonicko – urbanistické kvality areálu nereflektuje. Zrušení kina a jeho přestavba na garáže je činem nekulturním a barbarským. Zřizování podzemních garáží v takto památkově exponované lokalitě s omezeným vjezdem automobilů je pak naprosto nevhodné z hlediska památkové péče, životního prostředí a koneckonců i zdravého rozumu, neboť do klidného okolí Maltézského náměstí a Prokopské uličky přivede množství dalších automobilů. Intimní Prokopská ulička se tím promění ve frekventovaný vjezd do garáží, kam budou automobily vjíždět barokním průjezdem přímo proti objektu bývalého románsko – barokního kostela sv. Prokopa. Stejně nevhodně se projekt chová k jednotlivým budovám komplexu, když chaoticky nastavuje jednotlivá křídla domu na maximální možnou kapacitu. Tím je zcela rozbita vyvážená kompozice nádvoří i celkové řešení souboru.


Z výše uvedených důvodů shledává Klub Za starou Prahu předložený záměr zcela nevhodným a vyzývá odpovědné památkové i stavební orgány k jeho jednoznačnému odmítnutí. Z hlediska architektonické kvality areálu i historického prostředí Malé Strany je vyloučené jak nastavování jednotlivých partií komplexu, tak zrušení kina a jeho přestavba na podzemní garáže. Je třeba nalézt takové využití areálu, které zachová a zhodnotí jeho architektonické i kulturní kvality.

 

V Praze dne 28. 4. 2003

PhDr. Kateřina Bečková, předsedkyně Klubu Za starou Prahu
Richard Biegel, jednatel Klubu Za starou Prahu

Stanovisko vypracoval Doc. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.


Rozdělovník:
PhDr. Michael Zachař, ředitel NPÚ v hlav. městě Praze
PhDr. Olga Ambrožová, územní konzervátorka NPÚ v hlav. městě Praze
Ing. Jan Bürgermeister, náměstek primátora hlav. města Prahy
Mgr. Jan Kněžínek, ředitel odboru památkové péče MHMP
Marie Švihovcová, vedoucí odboru výstavby ÚMČ Praha 1
PhDr. Josef Štulc, generální konzervátor NPÚ - ústředního pracoviště
Martin Mejstřík, senátor a zastupitel MČ Praha 1
Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan
Vybrané redakce denního tisku

 

NA ROZCESTNÍK KAUZY