Příliš malá parcela pro velký hotel
K studii novostavby hotelu na nároží Národní třídy a Mikulandské ulice

(článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 3/2006)


Každá hospodyňka dobře ví, kolik potřebuje vajec na omeletu pro určitý počet osob. Bude-li vajec méně, strávníci budou hladovět, i kdyby bílky vyšlehala do objemu téměř pohádkového. Škoda, že zákonitost syté omelety nepochopil investor, který koupil parcelu na nároží Národní třídy a Mikulandské ulice v Praze na Novém Městě. Vejce byla drahá, je jich málo, ke všemu byl na hostinu pozván celý regiment… Jak z toho ven?Proluka na nároží Národní třídě se nachází ve velmi složitém urbanistickém kontextu. Z každé strany bude totiž novostavba navazovat na zcela odlišné historické prostředí. Foto R. Biegel, leden 2007


V roce 1966 byly zbořeny dva domy, čp. 136-II a 137-II, které ve své historické uliční čáře vybíhaly o cca 6–7 metrů oproti sousednímu prvorepublikovému paláci Dunaj do ulice a citelně tak omezovaly úzkým chodníkem plynulý průchod pasantů na této straně Národní třídy. Jejich místo zůstalo dodnes volné i proto, že zbytková plocha parcel, poté co jejich bezmála polovina musela být obětována rozšířenému chodníku Národní třídy, byla pro jakýkoliv velkorysejší záměr v podstatě malá. Využití polohou lukrativního stavebního místa zvažovaly lecjaké subjekty, studenti architektonických škol projektovali zástavbu parcely jako školní práce, ale žádné kroky ke konkrétní realizaci učiněny nebyly. Teprve v roce 2005 byla parcela prodána městem Prahou soukromému subjektu za rekordní cenu 183 milionů. Investor navíc přikoupil sousední barokní palácový objekt orientovaný do Mikulandské ulice, tzv. Schönkirchovský dům čp. 135-II z let 1726–1734, a na podzim roku 2006 začal s památkovými orgány konzultovat studie novostavby.Z pravé strany by měla nová zástavba proluky harmonicky reagovat na palác Dunaj z roku 1930, který však již svou výškou dosáhl možného maxima. Za nárožím Mikulandské ulice s nižším barokním Kaňkovým domem, jediným pozůstatkem historické zástavby této části Národní třídy, ční rovněž vysoká řada domů, vystavěných v nové regulaci během prvních čtyř desetiletí 20. století. Foto R. Biegel, leden 2007


K novostavbě na volné proluce vydal již v roce 2002 na žádost Útvaru rozvoje hl. m. Prahy pražský památkový ústav odborné vyjádření, které obsahovalo aktualizaci zastavovacích podmínek. Poznámka 1 Ve vyjádření se praví: Novostavba polyfunkčního domu na nároží Mikulandské ulice a Národní třídy je přípustná za předpokladu, že nový objekt bude vymezen pouze stávající parcelou a v žádném podlaží nebude překračovat uliční čáru do Mikulandské ulice ani Národní třídy. Na nároží nebude vytvářen žádný nárožní akcent. Objekt naváže na štít paláce Dunaj (korunní římsa 20 m nad úrovní chodníku Národní tř.) včetně řešení ustupujícího patra. Korunní římsa novostavby v Mikulandské ulici nepřevýší hranici 16,8 m nad úrovní chodníku. Navázání ustupujícího patra na barokní objekt v Mikulandské ulici bude řešeno ve variantách.Mikulandská ulice v bezprostřední blízkosti budoucí novostavby tvoří intaktní ostrůvek nižší historické zástavby. Harmonizovat toto sousedství z levé strany bude pro novostavbu pravděpodobně ještě náročnější úkol než navázat na palác Dunaj zprava. Foto R. Biegel, leden 2007


Pro celkovou rekonstrukci s parcelou sousedícího Schönkirchovského domu v Mikulandské ulici, který patřil Svazu průmyslu České republiky a tento svaz se v roce 2004 též zajímal o stavební využití přilehlé volné parcely, byly stanoveny vstupní podmínky rozhodnutím Odboru památkové péče Magistrátu hlav. města Prahy, které respektovalo odborné vyjádření pražského památkového ústavu. Poznámka 2 Přípravu prací z hlediska zájmů památkové péče shledává závazné stanovisko magistrátu přípustnou za dodržení jedenácti podmínek, z nichž nejdůležitější jsou tyto: Objekt včetně dvorních křídel nebude nastavován ani přistavován; původní vodorovné i svislé konstrukce a schodiště zůstanou zachovány; dvůr nelze částečně ani celoplošně zastřešit v žádné výškové úrovni; konstrukce krovů budou rehabilitovány, nebudou měněny výšky hřebene střech ani plochy střešních rovin.

Bohužel na tomto místě je nutno konstatovat, že současný návrh zástavby proluky a propojení novostavby s památkově chráněným Schönkirchovským domem čp. 135 v Mikulandské ulici porušuje jak zastavovací podmínky pro novostavbu, tak podmínky rekonstrukce barokního domu. Autorka tohoto článku se s návrhem v uvedené podobě (architektonický ateliér Znamení čtyř – architekti s.r.o.) seznámila jako členka památkové rady pražského památkového ústavu, na jehož jednáních dne 14. 9. a 9. 11. 2006 byl návrh prezentován. Hotel vyšší kategorie s kongresovým sálem byl navržen v objemu tří podzemních a osmi nadzemních podlaží s hlavním vstupem z Národní třídy a vjezdem do podzemních garáží z Mikulandské ulice. V případě barokního objektu Schönkirchovského domu byla navržena demolice dvorních křídel a části dvorního traktu uliční budovy. Výška nové budovy přesáhla o půl patra sousední palác Dunaj. Při prezentaci návrhu na listopadovém jednání památkové rady pražského pracoviště NPÚ byli přítomni zástupci investora i projektantů a bylo jim jednoznačně sděleno, že návrh v této podobě je z památkového hlediska vyloučený zejména v těchto bodech: rozsah destrukce kulturní památky; výška novostavby; naddimenzovaná hmota novostavby dvorních křídel vůči hmotě paláce; způsob pojetí zastřešení. Poznámka 3


Pohled z Perštýna k dosud prázdné proluce. Foto K. Bečková, leden 2007

Týž pohled se zákresem objemu navržené novostavby.

 


 

Pohled od Voršilského kláštera. Foto K. Bečková, leden 2007

Týž pohled se zákresem objemu navržené novostavby.

 Pohled z Národní třídy od ústí ulice Karolíny Světlé. Foto R. Biegel, leden 2007


Týž pohled se zákresem objemu navržené novostavby.


Uvedený výsledek projednání v památkové radě na pražském památkovém ústavu vzbuzoval naději, že odborné vyjádření ústavu bude v podstatě kopírovat jeho závěry. Mezitím však došlo k projednávání návrhu v poradním sboru magistrátního odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a oprávněná obava z příliš tolerantního posouzení návrhu v tomto sboru podnítila náš Klub k vydání následujícího stanoviska:

Klub Za starou Prahu je zcela srozuměn s nutností zastavět dlouhodobě prázdnou parcelu na nároží uvedených ulic. Připomínáme v této souvislosti, že se jedná o poslední proluku v centru Pražské památkové rezervace a že je tedy třeba klást na případnou novostavbu ty nejvyšší urbanistické i architektonické nároky. Nemáme v principu zásadních námitek proti funkčnímu propojení nového objektu se sousední budovou památkově chráněného Schönkirchovského domu čp. 135-II.

Po seznámení se s projektem novostavby a razantní přestavby Schönkirchovského domu jsme však bohužel nuceni konstatovat, že přístup investora a projektantů nerespektuje ani historickou hodnotu chráněné památky, ani urbanistický kontext parcely na Národní třídě.

Za mimořádně alarmující považujeme v této souvislosti zejména tyto skutečnosti:

  1. Přístup projektanta zcela ignoruje fakt, že dům čp. 135 v Mikulandské ulici je chráněnou stavební památkou. Z objektu ponechává pouze část uličního traktu a klenutá přízemí dvorních křídel. Kromě skutečnosti, že zásahy považujeme z hlediska zachování památky za velmi nešetrné, s překvapením též konstatujeme, že není respektováno rozhodnutí odboru památkové péče Magistrátu hlav. města Prahy (čj. 130419/04/ Maz.) vydané 24. 11. 2004, které se závazně vyslovilo k podmínkám celkové rekonstrukce objektu a které takto razantní zásah do památkově chráněné stavby vylučuje.
  2. Výška navržené novostavby citelně přesahuje vizuálně přijatelnou mez, výrazně tak zvyšuje hladinu zástavby svého okolí a zásadně porušuje zastavovací podmínky parcely stanovené Státním památkovým ústavem v hl. m. Praze na žádost Útvaru rozvoje hl. m. Prahy (čj. 3363/02/ R/Fu, z 2. 4. 2002). Novostavba výrazně převyšuje nejen okolní barokní domy, ale i sousední meziválečný palác Dunaj, jehož naddimenzované měřítko dodnes nepříznivě ovlivňuje své historické okolí. Namísto urbanistických úvah o propojení různých výškových úrovní rozdílných historických epoch tak projekt vsadil na konfrontaci a agresivní kontrast, který historické okolí zcela ignoruje.
  3. Převýšenou rozlehlou střechou, která završuje současně jak novostavbu do Národní třídy, tak dostavbu sousedního Schönkirchovského paláce, vstupuje nový objekt nešetrně do střešní krajiny města. Ve výškově rozmanitém a tvarově členitém okolí tvoří příliš mohutný, neorganický a cizorodý prvek.

Vzhledem k mimořádné důležitosti projednávané parcely i historické hodnoty dotčených památkově chráněných staveb vyzývá Klub Za starou Prahu všechny zainteresované odpovědné orgány a zejména Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu, aby respektovaly dříve vydané rozhodnutí a zastavovací podmínky a projekt v předložené podobě jednoznačně odmítly.

Ve věci navržené demoliční přestavby památkově chráněného Schönkirchovského domu v Mikulandské ulici důrazně upozorňujeme na již vydané závazné rozhodnutí zmíněného magistrátního odboru, které takovéto razantní zásahy v principu znemožňuje, a zdůrazňujeme, pokud by chtěl odbor své stanovisko nyní změnit, že musí dle platného správního řádu tento názorový posun náležitě doložit a zdůvodnit. Je přitom samozřejmé, že důvěryhodné zdůvodnění změny názoru se v žádném případě nemůže opírat o průzkum nebo posudek vypracovaný na objednávku investora, ať již je jeho autorem kdokoliv. Za jedinou autoritu lze v tomto případě považovat pouze soudně-znalecký posudek ústředního pracoviště Národního památkového ústavu, které je nejen hlavním garantem všech památek zapsaných na listinu světového kulturního dědictví UNESCO, ale také metodicky nejvyšším orgánem památkové péče v České republice.Schönkirchovský dům čp. 135 v Mikulandské ulici v pohledu od Národní třídy. Foto R. Biegel, 2007Pravé dvorní křídlo Schönkirchovského paláce a část dvorního traktu uliční budovy. Vpravo dole je patrný relikt renesanční etapy domu. Foto R. Biegel, leden 2007Levé dvorní křídlo a schodišt’ová část dvorního traktu uliční budovy Schönkirchovského domu. Vpravo je dobře patrné krátké barokní dvorní křídlo prodloužené pak podobně jako na protější straně dvora v 19. století. Foto R. Biegel, leden 2007


Na citované stanovisko Klubu Za starou Prahu, vydané 22. ledna 2007, jsme navázali hned následující den uspořádáním tiskové konference. Poznámka 4 Dva dny poté zasedal k projednání další verze studie novostavby magistrátní sbor expertů.

Kauzu budeme pochopitelně i nadále bedlivě sledovat a další souhrnnou informaci o jejím vývoji přineseme v příštím čísle.

 

Kateřina Bečková

 


Poznámky:

  1. Státní ústav památkové péče v hlav. městě Praze, čj. 3363/02/R/Fu z 2. 4. 2002.
  2. Odbor památkové péče MHMP, čj. MHMP 130419/04/Maz; Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlav. městě Praze, čj. 14956/2004/a/R.
  3. Zápis ze 4. zasedání Památkové rady Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlav. městě Praze dne 9. 11. 2006.
  4. Martina Klapalová: Místo proluky bude hotel. Lidové Noviny 24. 1. 2007; Karolina Kudynová: V proluce v centru města má stát hotel. Právo, 24. 1. 2007; Robert Oppelt: Hotel na Národní vzbuzuje spory, MF DNES, pražská příloha, 24. 1. 2007.


 

NA ROZCESTNÍK KAUZY