STANOVISKO
k návrhu na novostavbu hotelu na nároží Národní tř./Mikulandská ul.

(přidáno 22.1.2007)


V současné době je příslušnými úřady projednávána studie novostavby hotelu na nároží Národní třídy a Mikulandské ulice. Vzhledem k situování této stavby na jedné z hlavních reprezentativních historických pražských tříd vydává Klub Za starou Prahu následující stanovisko:

Klub Za starou Prahu je zcela srozuměn s nutností zastavět dlouhodobě prázdnou parcelu na nároží uvedených ulic. Připomínáme v této souvislosti, že se jedná o poslední proluku v centru Pražské památkové rezervace a že je tedy třeba klást na případnou novostavbu ty nejvyšší urbanistické i architektonické nároky. Nemáme v principu zásadních námitek proti funkčnímu propojení nového objektu se sousední budovou památkově chráněného Schönkirchovského domu čp. 135-II.

Po seznámení se s projektem novostavby a razantní přestavby Schön-kirchovského domu jsme však bohužel nuceni konstatovat, že přístup investora a projektantů nerespektuje ani historickou hodnotu chráněné památky, ani urbanistický kontext parcely na Národní třídě.

Za mimořádně alarmující považujeme v této souvislosti zejména tyto skutečnosti:

  • Přístup projektanta zcela ignoruje skutečnost, že dům čp. 135 v Mikulandské ulici je chráněnou stavební památkou. Z objektu ponechává pouze část uličního traktu a klenutá přízemí dvorních křídel. Kromě skutečnosti, že zásahy považujeme z hlediska zachování památky za velmi nešetrné, s překvapením též konstatujeme, že není respektováno Rozhodnutí Odboru památkové péče Magistrátu hlav. města Prahy (čj. 130419/04/Maz.) vydané 24. 11. 2004, které se závazně vyslovilo k podmínkám celkové rekonstrukce objektu a které takto razantní zásah do památkově chráněné stavby vylučuje.
  • Výška navržené novostavby citelně přesahuje vizuálně přijatelnou mez, výrazně tak zvyšuje hladinu zástavby svého okolí a zásadně tak porušuje zastavovací podmínky parcely stanovené Státním památkovým ústavem v hl. m. Praze na žádost Útvaru rozvoje hl. m. Prahy (čj. 3363/02/R/Fu, z 2. 4. 2002). Novostavba výrazně převyšuje nejen okolní barokní domy, ale i sousední meziválečný palác Dunaj, jehož naddimenzované měřítko dodnes nepříznivě ovlivňuje své historické okolí. Namísto urbanistických úvah o propojení různých výškových úrovní rozdílných historických epoch tak projekt vsadil na konfrontaci a agresivní kontrast, který historické okolí zcela ignoruje.
  • Převýšenou rozlehlou střechou, která završuje současně jak novostavbu do Národní třídy, tak dostavbu sousedního Schönkirchovského paláce, vstupuje nový objekt nešetrně do střešní krajiny města. Ve výškově rozmanitém a tvarově členitém okolí tvoří příliš mohutný, neorganický a cizorodý prvek.

Vzhledem k mimořádné důležitosti projednávané parcely i historické hodnoty dotčených památkově chráněných staveb vyzývá Klub Za starou Prahu všechny zainteresované odpovědné orgány a zejména Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu, aby respektovaly dříve vydané rozhodnutí a zastavovací podmínky a projekt v předložené podobě jednoznačně odmítly.

Ve věci navržené demoliční přestavby památkově chráněného Schönkirchov-ského domu v Mikulandské ulici důrazně upozorňujeme na již vydané závazné rozhodnutí zmíněného magistrátního odboru, které takovéto razantní zásahy v principu znemožňuje, a zdůrazňujeme, pokud by chtěl odbor své stanovisko nyní změnit, že musí dle platného správního řádu tento názorový posun náležitě doložit a zdůvodnit. Je přitom samozřejmé, že důvěryhodné zdůvodnění změny názoru se v žádném případě nemůže opírat o průzkum nebo posudek vypracovaný na objednávku investora, ať již je jeho autorem kdokoliv. Za jedinou autoritu lze v tomto případě považovat pouze soudně-znalecký posudek ústředního pracoviště Národního památkového ústavu, které je nejen hlavním garantem všech památek zapsaných na listinu světového kulturního dědictví UNESCO, ale také metodicky nejvyšším orgánem památkové péče v České republice.

Praha, 22. ledna 2006

Mgr. Richard Biegel, v.r., Jednatel Klubu Za starou Prahu
PhDr. Kateřina Bečková, v.r., Předsedkyně Klubu Za starou Prahu


Na vědomí:

Mgr. Jan Kněžínek, ředitel odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hlav. města Prahy
Pavel Jerie, generální ředitel Národního památkového ústavu
PhDr. Michael Zachař, ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze
PhDr. Josef Štulc, prezident Českého národního komitétu ICOMOS
Vybrané redakce deníků a dalších médií


NA ROZCESTNÍK KAUZY