Karlín - Waterloo památkové péče

Protestní tisková konference Klubu Za starou Prahu dne 27. dubna 2004


Historické pražské předměstí Karlín bylo založeno jako promyšlený urbanistický čin v roce 1817 a v nejstarší fázi svého vývoje vystavěno klasicist-ně v pravidelné blokové zástavbě strukturované třemi průběžnými ulicemi, rozlehlým náměstím a řadou příčných ulic. Pro svůj ojedinělý urbanistický význam a nesporné architektonické kvality spočívající v kompaktních blocích cenné převážně klasicistní zástavby byl Karlín prohlášen památkovou zónou, řada jednotlivých budov má navíc statut kulturní památky.

Po tragické povodni v roce 2002, kdy voda dosáhla až 3,5 metru nad úrovní ulice, se stavební podnikatelé - developeři a Městská část Praha 8 chovají k některým částem Karlína spíše jako k rozvojovému území než k památkové zóně. I když je nesporné, že povodeň domy poškodila, je krajně pochybné, že právě na místech, o která mají investoři zřejmý zájem, byly domy údajně poškozeny tak nevratně, že nezbývá nic jiného, než je podle § 91 stavebního zákona odstranit. Památkové orgány nemají v tomto případě žádnou zákonnou možnost se k věci vyjádřit, natož zasáhnout (viz zde).

Uvolnění parcely lze dosáhnout ve čtyřech až pěti krocích:

 • Developerovi se zalíbí parcela, na níž stojí starý dům.
  Varianta a: Tento dům koupí od soukromého majitele nebo obce. (Mimochodem, těžko lze předpokládat, že klasicistní dům developerská společnost kupuje se záměrem jej pietně památkově obnovit.)
  Varianta b: Dům zůstane v obecním majetku a zájem developera zůstává v pozadí. (Tento postup je zdánlivě společensky průhlednější a developer nevzbudí předčasně podezření u památkářů.)
 • Najatý statik s kulatým razítkem vypracuje posudek směřující k verdiktu: "neopravitelné poruchy…. ohrožuje životy osob." (V případě, že dům je v obecním majetku k tomu ale musí někdo nebo něco dát impuls.)
 • Příslušný stavební úřad vydá neprodleně výměr na odstranění stavby, protože nemá důvod licencovanému statikovi nevěřit. Dům se rychle vystěhuje a nikdo již dovnitř nemá přístup z důvodu "ohrožení života".
 • Neprodleně poté následuje demolice.
 • Pokud uvolněná parcela patří obci, musí ji developer vykoupit.

Na základě § 91 stavebního zákona byly zbořeny v Karlíně domy (čp. 110 - zapsaná kulturní památka na nároží Thámovy a Sokolovské ulice v červnu 2003 a čp. 9 - navržená kulturní památka v Pernerově ulici v srpnu 2003), část jiného je právě demolována (čp. 88 - zapsaná kulturní památka v Sokolovské) a několik dalších domů je zřetelně ohroženo.


Klub Za starou Prahu

 • Protestuje proti nedbalému zacházení s kulturním dědictvím města v památkové zóně Karlín a vyzývá všechny zúčastněné k okamžité nápravě tohoto stavu.
 • Požaduje, aby byl v co nejkratší době schválen závazný regulační plán památkové zóny Karlín, který jasně definuje památkové kvality jednotlivých domů (a tím zaručí jejich skutečné zachování), stanoví možnou výšku novostaveb a znemožní tak další spekulace s nejstaršími a nejcennějšími karlínskými domy. Skutečnost, že téměř dva roky po povodni žádný takovýto plán schválen není pouze naznačuje, že Městská část Praha 8 preferuje rychlý zisk z prodeje ohrožených domů či volných parcel na jejich místě a nemá tedy sama zájem na stanovení "pravidel hry", která by toto znemožnila. Není nutno připomínat, že takovýto postup je zcela proti smyslu zachování památkových a urbanistických kvalit historického Karlína a v důsledku povede k jeho výraznému poškození či dokonce zániku.
 • Požaduje, a to nejen v případě Karlína, ale všech demolic navržených podle § 91 stavebního zákona i jinde v Praze nebo České republice, aby byl v procesu řízení o odstranění stavby, je-li stavba kulturní památkou nebo je součástí památkové zóny, zpracován oponentní posudek licencovaného statika, kterého doporučí ústřední nebo územní pracoviště Národního památkového ústavu. Demolice by byla přípustná jen v případě konsensu všech posudků.


Domy, o které se jedná:

Již zbořeny:

Čp. 110 - Sokolovská 92, Thámova 32, kulturní památka, r.č. 1 - 1964
Postaven před rokem 1841, zbořen 2003 MÚ Prahy 8, podle rozhodnutí statika Ing. Černohorského.
Vlastník parcely: Real Estate Karlín.


Čp. 9 - Pernerova 40, navržen na kulturní památku
Postaven počátkem 19. století před založením Karlína, zbořen v srpnu 2003.
Demolice proběhla v režii MČ Praha 8. Záměr s uvolněnou parcelou není znám.


Právě se bourá dvorní křídlo domu:

Čp. 88 - Sokolovská 91, Pobřežní 64 - kulturní památka, r.č. 100143/2328
Postaven 1840, demolice dvorního křídla s unikátní technickou památkou - dřevěným rumpálem z doby provozu blízkého přístavu zahájena 2004
Vlastník: společnost Luberon (Real Estate Karlín), Thámova 7, Praha 8 (další podrobnosti níže)


Obáváme se, že je ohrožen dům:

Čp. 147 - Křižíkova 77, Thámova 15, kulturní památka, r.č. 1 - 1601
Postavený v roce 1840 Josefem Schmidkem.
Vlastník: GM Electronics (pokud již nedošlo k prodeji)


§ 91 stavebního zákona:

Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění novely platné od 1.1.1998:

§ 91: Jsou-li závadným způsobem stavby bezprostředně ohroženy životy osob a není-li možno stavbu zachovat, může stavební úřad výjimečně vydat ústní příkaz k odstranění stavby a zabezpečit odstranění stavby bez projednání s vlastníky stavby. Stavební úřad nejpozději do 3 dnů oznámí písemně rozhodnutí vlastníku stavby a důvody, pro které byl příkaz vydán, a rozhodne o úhradě nákladů na odstranění stavby.

§ 92 (1): Rozhoduje-li stavební úřad o odstranění památkově chráněné stavby, opatří si předem souhlas příslušného orgánu státní památkové péče. Obdobně si stavební úřad opatří souhlas orgánu uvedeného ve zvláštních předpisech, je-li to v nich přímo stanoveno. (2): Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na vydání příkazu k odstranění stavby podle § 91. Stavební úřad však oznámí orgánům uvedeným v odstavci 1 důvody, které vedly k vydání příkazu k odstranění stavby, pokud možno ještě před započetím odstraňovacích prací.


Konkrétní příklad demolice památkově chráněného domu:

Dům čp. 88, Sokolovská 91, parc.č.473, Památková zóna Karlín,
Kulturní památka rejstříkové číslo 100143/2328

05/1992
Objekt je poprvé navržen k prohlášení za památku. Stále ve vlastnictví MČ Praha 8.

05/1996
Na pronájem dvou zdevastovaných prostor v patře je vypsán Prahou 8 konkurz. Tyto jsou posléze pronajaty a nákladně zrekonstruovány, pod dohledem Památkového ústavu.

09/1998
Z čerstvě opraveného dvorního traktu odchází poslední nájemce. Od tohoto okamžiku začínají dvorní křídla chátrat, zejména vlivem vandalství. V přízemí hlavní budovy je obchod s obuví a služebna Městské policie.

04/2000
První známý projekt na novostavbu squashového centra, v podobě desetipatrové novostavby, zachovávající z celého objektu pouze přízemní fasádu do Sokolovské ulice. Projekt je pražským památkovým ústavem přijat pouze jako marketingová studie a v daném rozsahu JEDNOZNAČNĚ ZAMÍTNUT. Ve stejné době je nájemníkům hlavního objektu neoficielně doporučeno vystěhování.

05/2002
Objekt je podruhé navržen k prohlášení za památku. Stále ve vlastnictví MČ Praha 8.

08/2002
Při povodni je dům zaplaven do výše 2,5m. Na podzim, se do domu vrací nájemníci, ale přízemí zůstává prázdné a nevysušené.

01/2003
Zahájení vysoušecích prací, jako v jednom z posledních domů v lokalitě. MČ Praha 8 uveřejňuje Oznámení o záměru pronájmu předem známému zájemci - společnosti Luberon. V dokumentaci se hovoří o prostorách o rozloze 150m2, pro vybudování restaurace. Společnost Luberon (vlastnící i vedlejší parcelu na rohu Pobřežní/Thámova) patří pod developerské konsorcium Real Estate, skupující většinu pozemků v oblasti.

03/2003
Objekt je konečně prohlášen MK ČR za kulturní památku R.č.100143/2328. V téže době, je kýmsi cíleně rozebrána střecha nad dvorním traktem, ukradeny okapy a zničena střešní okna. Následkem je zatékání do krovu, pozednic a kleneb.

05/2003
Vedoucí obchodního oddělení Majetkového odboru Prahy 8, Ing. Večeřová, žádá Ministerstvo kultury jménem starosty Noska velmi stručně o zrušení památkové ochrany objektu. Jako argument uvádí zájem MČ o prodej objektu soukromému vlastníkovi. Tato žádost je Ministerstvem kultury zamítnuta, pro neopodstatněnost a zároveň je Městské části Praha 8 připomenuta povinnost se o památku starat.

07/2003
Okapy a střecha jsou opraveny, ale po krátké době je dvorní trakt opět otevřen a zatékání znovu umožněno.

08/2003
Objekt kupuje bez jakéhokoli výběrového řízení společnost Luberon a žádá opět o zrušení památkové ochrany - zamítnuto.

10/2003
Společnost Luberon předkládá MHMP architektonickou studii ateliru Bieling & Bieling, na adaptaci čp.88 a "dostavbu na parcelách 472 a 473". Oproti projektu z roku 2000, je objekt pouze 9ti patrový, ale širší.

12/2003
Projekt je NPÚ zamítnut a navržen k přepracování. Povolena je pouze oprava, bez změny stávající hmoty. V další dokumentaci je však POVOLENA DEMOLICE DVORNÍCH KŘÍDEL a projektantovi je doporučeno předložit objemově redukovanou verzi novostavby. Dále je zmiňován kritický popovodňový stav, ačkoli je k dispozici statický posudek z podzimu 2003, ve kterém je jasně označena stavba za staticky stabilní.
V době zamítnutí projektu, byl na štítové stěně umístěn vlastníkem billboard se zamítnutým projektem a nabídkou na prodej. Společnost Luberon vysvětlila svůj záměr jako snahu parcelu s projektem pouze prodat se spekulativním záměrem. Na vizualizaci projektu, je patrná návaznost na verzi územního plánu, kde je toto nároží přímo proti ústí navrhovaného mostu z Holešovic.

04/2004
Probíhá demolice dvorních křídel objektu. Unikátní dřevěný rumpál byl restaurátorem najatým současným vlastníkem objektu odmontován a odvezen. O jeho druhotném umístění lze prozatím uvažovat jen spekulativně.

 

V Praze dne 27. 4. 2004

 

 

NA ROZCESTNÍK KAUZY